当前位置:首页 >> 司法考试 >>

《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版


《笠翁对韵》

清·李渔 【上卷】

一东·其一 tiān duì dì yǔ duì fēng dà lù duì cháng kōng ?天 对 地 雨 对 风 大 陆 对 长 空 shān huā duì hǎi shù chì rì duì cāng qi?ng 山 花 对 海 树 赤 日 对 苍 穹 l?i yǐn yǐn 、wù m?ng m?ng rì xià duì tiān zh?ng 雷 隐 隐 、雾 濛 濛 日 下 对 天 中 fēng gāo qiū yu? bái 、yǔ jì wǎn xiá h?ng 风 高 秋 月 白 、雨 霁 晚 霞 红 niú nǚ ?r xīng h? zuǒ y?u 、shēn shāng liǎng yào d?u xī dōng 牛 女 二 星 河 左 右 、 参 商 两 曜 斗 西 东 shí yu? s? biān sà sà hán shuāng jīng shù lǚ 十 月 塞 边 飒 飒 寒 霜 惊 戍 旅 sān dōng jiāng shàng màn màn shu? xuě lěng yú wēng 三 东 江 上 漫 漫 朔 雪 冷 渔 翁

一东·其二 h? duì hàn lǜ duì h?ng yǔ b? duì l?i gōng 河 对 汉 绿 对 红 雨 伯 对 雷 公 yān l?u duì xuě d?ng yu? diàn duì tiān gōng 烟 楼 对 雪 洞 月 殿 对 天 宫 yún ài dài 、rì t?ng m?ng là jī duì yú p?ng 云 叆 叇 、日 曈 曚 蜡 屐 对 渔 蓬 gu? tiān xīng sì jiàn 、tǔ p? yu? rú gōng 过 天 星 似 箭 、吐 魄 月 如 弓 yì lǚ k? f?ng m?i zǐ yǔ 、chí tíng r?n yì ǒu huā fēng 驿 旅 客 逢 梅 子 雨 、池 亭 人 挹 藕 花 风 máo diàn cūn qián hào yu? zhuì lín jī chàng yùn 茅 店 村 前 皓 月 坠 林 鸡 唱 韵 bǎn qiáo lù shàng qīng shuāng suǒ dào mǎ xíng zōng 板 桥 路 上 青 霜 锁 道 马 行 踪

一东·其三 shān duì hǎi huá duì sōng sì yu? duì sān gōng ?山 对 海 华 对 嵩 四 岳 对 三 公 gōng huā duì jìn liǔ sāi yàn duì jiāng l?ng 宫 花 对 禁 柳 塞 雁 对 江 龙 qīng shǔ diàn 、guǎng hán gōng shí cuì duì tí h?ng 清 暑 殿 、 广 寒 宫 拾 翠 对 题 红 zhuāng zhōu m?ng huà di? 、lǚ wàng zhào fēi xi?ng 庄 周 梦 化 蝶 、吕 望 兆 飞 熊
1

běi yǒu dāng fēng tíng xià shàn 、nán yán pù rì xǐng dōng hōng 北 牖 当 风 停 夏 扇 、南 檐 曝 日 省 冬 烘 h? wǔ l?u t?u yù dí n?ng cán h?ng zǐ yu? 鹤 舞 楼 头 玉 笛 弄 残 红 子 月 f?ng xiáng tái shàng zǐ xiāo chuī duàn měi r?n fēng 凤 翔 台 上 紫 箫 吹 断 美 人 风

二 冬 · 其 一 ch?n duì wǔ xià duì dōng xià xiǎng duì gāo chōng 晨 对 午 夏 对 冬 下 饷 对 高 舂 qīng chūn duì bái zh?u gǔ bǎi duì cāng sōng 青 春 对 白 昼 古 柏 对 苍 松 chuí diào k? 、h? chú wēng xiān h? duì sh?n l?ng 垂 钓 客 、荷 锄 翁 仙 鹤 对 神 龙 f?ng guān qiú shǎn shu? 、chī dài yù líng l?ng 凤 冠 球 闪 烁 、螭 带 玉 玲 珑 sān yuán jí dì cái qiān qǐng 、yī pǐn dāng cháo lù wàn zhōng 三 元 及 第 才 千 顷 、一 品 当 朝 禄 万 钟 huā ? l?u jiān xiān lǐ pán gēn diào gu? pài 花 萼楼 间 仙 李 盘 根 调 国 派 ch?n xiāng tíng pàn jiāo yáng shàn chǒng qǐ biān fēng 沉 香 亭 畔 娇 杨 擅 宠 起 边 风

二 冬 · 其 二 qīng duì dàn b? duì n?ng mù gǔ duì ch?n zhōng 清 对 淡 薄 对 浓 暮 鼓 对 晨 钟 shān chá duì shí jú yān suǒ duì yún fēng 山 茶 对 石 菊 烟 锁 对 云 封 jīn hàn dàn 、yù fú r?ng lǜ qǐ duì qīng fēng 金 菡 萏 、玉 芙 蓉 绿 绮 对 青 锋 zǎo tāng xiān sù jiǔ 、wǎn shí jì zhāo yōng 早 汤 先 宿 酒 、晚 食 继 朝 饔 táng kù jīn qián n?ng huà di? 、yán jīn bǎo jiàn huì ch?ng l?ng 唐 库 金 钱 能 化 蝶 、延 津 宝 剑 会 成 ?龙 wū xiá làng chuán yún yǔ huāng táng sh?n nǚ miào 巫 峡 浪 传 云 雨 荒 唐 神 女 庙 dài zōng yáo wàng ?r sūn lu? li? zhàng r?n fēng 岱 宗 遥 望 儿 孙 罗 列 丈 人 峰冬 · 其 三 jiǎn duì fán di? duì zh?ng yì lǎn duì xīn yōng 简 对 繁 叠 对 重 意 懒 对 心 慵 xiān wēng duì shì bàn dào fàn duì rú zōng 仙 翁 对 释 伴 道 范 对 儒 宗
2

huā zhu? zhu? 、cǎo r?ng r?ng làng di? duì kuáng fēng 花 灼 灼 、草 茸 茸 浪 蝶 对 狂 蜂 shù gān jūn zǐ zhú 、wǔ shù dài fū sōng 数 竿 君 子 竹 、五 数 大 夫 松 gāo huáng mi? xiàng píng sān ji? 、yú dì ch?ng yáo jí sì xiōng 高 皇 灭 项 凭 三 杰 、虞 帝 承 尧 殛 四 凶 n?i yuàn jiā r?n mǎn dì chūn guāng ch?u bù jìn 内 苑 佳 人 满 地 春 光 愁 不 尽 biān guān gu? k? lián tiān yān cǎo hàn wú qi?ng 边 关 过 客 连 天 烟 草 憾 无 穷

三 江 · 其 一 qí duì ǒu zhī duì shuāng dà hǎi duì cháng jiāng 奇 对 偶 只 对 双 大 海 对 长 江 jīn pán duì yù zhǎn bǎo zhú duì yín gāng 金 盘 对 玉 盏 宝 烛 对 银 缸 zhū qī kǎn 、bì shā chuāng wǔ diào duì gē qiāng 朱 漆 槛 、碧 纱 窗 舞 调 对 歌 腔 xīng hàn tuī mǎ wǔ 、jiàn xià zhù l?ng páng 兴 汉 推 马 武 、 谏 夏 著 龙 逄 sì shōu li? gu? qún wáng fú 、 sān zhù gāo ch?ng zh?ng dí jiàng 四 三 筑 高 城 众 敌 降 kuà f?ng dēng tái xiāo sǎ xiān jī qín n?ng yù 跨 凤 登 台 潇 洒 仙 姬 秦 弄 玉 zhǎn sh? dāng dào yīng xi?ng tiān zǐ hàn liú bāng 斩 蛇 当 道 英 雄 天 子 汉 刘 邦伏 、

三 江 · 其 二 yán duì mào xiàng duì páng l?ng niǎn duì tú gàng 颜 对 貌 像 对 厐 龙 辇 对 徒 杠 tíng zhēn duì gē zhú yì lǎn duì xīn jiàng 停 针 对 搁 竺 意 懒 对 心 降 dēng shǎn shǎn 、yu? chuáng chuáng lǎn p?i duì fēi cāng 灯 闪 闪 、月 幢 幢 揽 辔 对 飞 舱 liǔ dī chí jùn mǎ 、huā yuàn f?i cūn m?ng 柳 堤 驰 骏 马 、花 苑 吠 村 尨 jiǔ liàng wēi ch?u qi?ng xiāng jiá ,xiāng ch?n m?i yìn yù lián qiàng 酒 量 微 酬 琼 香 颊, 香 尘 没 印 玉 莲 跄 shī xiě dān fēng hán w?n yōu bēi liú ji? shuǐ 诗 写 丹 枫 韩 文 幽 杯 流 节 水 l?i dàn bān zhú shùn fēi yí hàn jī xiāng jiāng 泪 弹 斑 竹 舜 妃 遗 憾 积 湘 江

3

四 支 · 其 一 quán duì shí gàn duì zhī chuī zhú duì tán sī 泉 对 石 干 对 枝 吹 竹 对 弹 丝 shān tíng duì shuǐ xi? yīng wǔ duì lú cí 山 亭 对 水 榭 鹦 鹉 对 鸬 鹚 wǔ s? bǐ 、shí xiāng cí pō m? duì chuán zhī 五 色 笔 、十 香 词 泼 墨 对 传 卮 sh?n qí hán gàn huà 、xi?ng hún lǐ líng shī 神 奇 韩 干 画 、 雄 浑 李 陵 诗 jǐ chǔ huā jiē xīn du? jǐn 、yǒu r?n xiāng jìng dàn níng zhī 几 处 花 街 新 夺 锦 、有 人 香 径 淡 凝 脂 wàn lǐ fēng yān zhàn shì biān t?u zhēng bǎo sāi 万 里 烽 烟 战 士 边 头 争 保 塞 yī lí gāo yǔ n?ng fū cūn wài jìn ch?ng shí 一 犁 膏 雨 农 夫 村 外 尽 乘 时

四 支 · 其 二 zū duì hǎi fù duì shī diǎn qī duì miáo zhī 菹 对 醢 赋 对 诗 点 漆 对 描 脂 fán zān duì zhū lǚ jiàn k? duì qín shī 璠 簪 对 朱 履 剑 客 对 琴 师 gū jiǔ jià 、mǎi shān zī gu? s? duì xiān zī 沽 酒 价 、买 山 资 国 色 对 仙 姿 wǎn xiá míng sì jǐn 、chūn yǔ xì rú sī 晚 霞 明 似 锦 、 春 雨 细 如 丝 liǔ bàn cháng dī qiān wàn shù 、huā h?ng yě sì liǎng sān zhī 柳 绊 长 堤 千 万 树 、花 横 野 寺 两 三 枝 zǐ gài huáng qí tiān xiàng yù zhàn jiāng zuǒ dì 紫 盖 黄 旗 天 象 预 占 江 左 地 qīng páo bái mǎ t?ng yáo zhōng yìng sh?u yáng ?r 青 袍 白 马 童 谣 终 应 寿 阳 儿

四 支 · 其 三 zhēn duì zàn fǒu duì zhī yíng zhào duì cán sī 箴 对 赞 缶 对 卮 莹 照 对 蚕 丝 qīng jū duì cháng xiù ruì cǎo duì líng zhī 轻 裾 对 长 袖 瑞 草 对 灵 芝 liú tì c? 、duàn cháng shī h?u sh? duì yāo zhī 流 涕 册 、 断 肠 诗 喉 舌 对 腰 肢 yún zhōng xi?ng hǔ jiàng 、tiān shàng f?ng huáng ?r 云 中 熊 虎 将 、 天 上 凤 凰 儿 yǔ miào qiān nián chuí jú y?u 、yáo jiē sān chǐ fù máo cí 禹 庙 千 年 垂 橘 柚 、尧 阶 三 尺 覆 茅 茨 xiāng zhú hán yān yāo xià qīng shā l?ng dài mào 湘 竹 含 烟 腰 下 轻 纱 笼 玳 瑁
4

hǎi táng jīng yǔ 海 棠 经 雨

liǎn biān qīng l?i shī yān zhī 脸 边 清 泪 湿 胭 脂

四 支 · 其 四 zhēng duì ràng wàng duì sī yě gě duì shān zhī 争 对 让 望 对 思 野 葛 对 山 栀 xiān fēng duì dào gǔ tiān zào duì r?n w?i 仙 风 对 道 骨 天 造 对 人 为 zhuān zhū jiàn 、b? làng zhuī jīng wěi duì gān zhī 专 诸 剑 、博 浪 椎 经 纬 对 干 支 w?i zūn mín wù zhǔ 、d? zh?ng dì wáng shī 位 尊 民 物 主 、德 重 帝 王 师 wàng qiē bù fáng r?n qù yuǎn 、xīn máng wú nài mǎ xíng chí 望 切 不 妨 人 去 远 、心 忙 无 奈 马 行 迟 jīn wū bì lái fù qǐ mào lín tí zhù bǐ 金 屋 闭 来 赋 乞 茂 林 提 柱 笔 yù l?u ch?ng h?u jì xū chāng gǔ fù náng cí 玉 楼 成 后 记 须 昌 谷 负 囊 词

五 微 · 其 一 xián duì sh?ng shì duì fēi ju? ào duì cān wēi 贤 对 圣 是 对 非 觉 奥 对 参 微 yú shū duì yàn zì cǎo sh? duì chái fēi 鱼 书 对 雁 字 草 舍 对 柴 扉 jī xiǎo chàng 、zhì zhāo fēi h?ng sh?u duì lǜ f?i 鸡 晓 唱 、雉 朝 飞 红 瘦 对 绿 肥 jǔ bēi yāo yu? yǐn 、qí mǎ tà huā guī 举 杯 邀 月 饮 、骑 马 踏 花 归 huáng gài n?ng ch?ng chì bìji? ch?n píng shàn jiě bái dēng wēi 黄 盖 能 成 赤 壁 捷、陈 平 善 解 白 ?登 危 tài bái shū táng bào quán chuí dì sān qiān zhàng 太 白 书 堂 瀑 泉 垂 地 三 千 丈 kǒng míng sì miào lǎo bǎi cān tiān sì shí w?i 孔 明 祀 庙 老 柏 参 天 四 十 围

五 微 · 其 二 gē duì jiǎ w? duì w?i dàng dàng duì wēi wēi 戈 对 甲 幄 对 帷 荡 荡 对 巍 巍 yán tān duì shào pǔ jìng jú duì yí wēi 严 滩 对 邵 圃 靖 菊 对 夷 薇 zhàn h?ng jiàn 、cǎi f?ng fēi hǔ bǎng duì l?ng qí 占 鸿 渐 、彩 凤 飞 虎 榜 对 龙 旂 xīn zhōng lu? jǐn xiù 、kǒu n?i tǔ zhū jī 心 中 罗 锦 绣 、口 内 吐 珠 玑
5

kuān h?ng hu? dá gāo huáng liàng 、chì zhà yīn yǎ bà wáng wēi 宽 洪 豁 达 高 皇 量 、叱 咤 喑 哑 霸 王 威 mi? xiàng xīng liú jiǎo tù jìn shí zǒu gǒu sǐ 灭 项 兴 刘 狡 兔 尽 时 走 狗 死 lián wú jù w?i pí xiū tún chǔ w? l?ng guī 连 吴 拒 魏 貔 貅 屯 处 卧 龙 归

五 微 · 其 三 shuāi duì sh?ng mì duì xī jìn fú duì cháo yī 衰 对 盛 密 对 稀 禁 服 对 朝 衣 jī chuāng duì yàn tǎ qiū bǎng duì chūn w?i 鸡 窗 对 雁 塔 秋 榜 对 春 闱 wù yī xiàng 、yàn zi jī jiǔ bi? duì chū guī 务 衣 巷 、燕 子 矶 久 别 对 初 归 tiān zī zhēn yǎo tiǎo 、sh?ng d? shí guāng huī 天 姿 真 窈 窕 、 圣 德 实 光 辉 pán táo zǐ quē lái jīn mǔ 、lǐng lì h?ng ch?n jìn yù fēi 蟠 桃 紫 阙 来 金 母 、 岭 荔 红 尘 进 玉 妃 bà wáng jūn yíng yà fù dān xīn zhuàng yù dǒu 霸 王 军 营 亚 父 丹 心 撞 玉 斗 cháng ān jiǔ shì d?ng xiān kuáng xīng huàn yín guī 长 安 酒 市 洞 仙 狂 兴 换 银 龟

六 鱼 · 其 一 gēng duì fàn liǔ duì yú duǎn dí duì cháng jū 羹 对 饭 柳 对 榆 短 笛 对 长 裾 jī guān duì f?ng wěi sháo yào duì fú qú 鸡 冠 对 凤 尾 芍 药 对 芙 蕖 zhōu yǒu ru? 、hàn xiàng rú wáng wū duì kuāng lú 周 有 若 、汉 相 如 王 屋 对 匡 庐 yu? míng shān sì yuǎn 、fēng xì shuǐ tíng xū 月 明 山 寺 远 、 风 细 水 亭 虚 zhuàng shì yāo jiān sān chǐ jiàn 、nán ?r fù n?i wǔ chē shū 壮 士 腰 间 三 尺 剑 、男 儿 腹 内 五 车 书 shū yǐng àn xiāng h? jìng gū shān m?i ruǐ fàng 疏 影 暗 香 和 靖 孤 山 梅 蕊 放 qīng yīn qīng zh?u yuān míng jiù zhái liǔ tiáo shū 轻 阴 清 昼 渊 明 旧 宅 柳 条 舒

六 鱼 · 其 二 wú duì rǔ ěr duì yú 吾 对 汝 尔 对 余 shū xiāng duì yào guì 书 箱 对 药 柜

xiān sh?u 先 授 lěi sì duì 耒 耜 对

duì shēng chú 对 升 除 yōu chú 耰 锄
6

cān yù lǔ 、huí bù yú fá yu? duì yán lǘ 参 与 鲁 、回 不 愚 阀 阅 对 阎 闾 zhū h?u qiān sh?ng gu? 、mìng fù qī xiāng chē 诸 侯 千 乘 国 、 命 妇 七 香 车 chuān yún cǎi yào w?n xiān r?n 、tà xuě xún m?i c? jiǎn lǘ 穿 云 採 药 闻 仙 人 、踏 雪 寻 梅 策 蹇 驴 yù tù jīn wū ?r qì jīng líng w?i rì yu? 玉 兔 金 乌 二 气 精 灵 为 日 月 lu? guī h? mǎ wǔ háng shēng kēi zài tú shū 洛 龟 河 马 五 行 生 剋 在 图 书

六 鱼 · 其 三 yī duì zh?ng mì duì shū náng gāo duì bāo jū 欹 对 正 密 对 疏 囊 櫜 对 苞 苴 lu? fú duì hú qiáo shuǐ qǔ duì shān yū 罗 浮 对 壶 峤 水 曲 对 山 迂 cān h? jià 、dài luán chē ji? nì duì cháng jǔ 骖 鹤 架 、待 鸾 车 桀 溺 对 长 沮 b? hǔ biàn zhuāng zi 、dāng xi?ng f?ng ji? yú 搏 虎 卞 庄 子 、 当 熊 冯 婕 妤 nán yáng gāo shì yín liáng fù 、xī shǔ r?n cái fù zǐ xū 南 阳 高 士 吟 梁 父 、西 蜀 人 才 赋 子 虚 sān jìng fēng guāng bái shí huáng huā g?ng zhàng lǚ 三 径 风 光 白 石 黄 花 供 杖 履 wǔ hú yān jǐng qīng shān lǜ shuǐ zài qiáo yú 五 湖 烟 景 青 山 绿 水 在 樵 渔

7


相关文章:
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。《笠翁对韵
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版2016.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版2016_唐诗宋词_幼儿教育_教育专区。《笠翁对韵
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵》一东其一 tiān duì dì ?天山雷风牛十三对地, 花对隐隐高秋女二月塞东星边江海 、雾月 清李渔 【上卷】 yǔ duì fēng 雨对树, ...
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版(2).doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版(2) - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān d
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 清李渔 【上卷】
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版[1].doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版[1] - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān d
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。笠翁对韵《
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版_少儿英语_幼儿教育_教育专区。《笠翁对韵》一东
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 (1).doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 (1)_育儿理论经验_幼儿教育_教育专区。《笠翁
《笠翁对韵》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一 ti
更多相关标签: