当前位置:首页 >> >>www9197gcom

www.553h.com:2010年安徽省普通高中学业水平测试(生物)真题

qijuyipintxtxiazai wwwcaoxiu345com js2105com 帐号 天下77766 9486-f.com sesehu

www.31113855.com j547.com 34569com 78476442@qq.com www.sexz.com 32c32jj www.hg2272.com

2010 年安徽省普通高中学业水平测试(生物)
1.组成核酸的单体是 A.核苷酸 B.脂肪酸 C.氨基酸 D.丙酮酸 2.下列图示中,能正确反映酶活性与温度关系的是
酶 活 性 酶 活 性 酶 活 性 酶 活 性

0 A

温度

0 B

温度

0 C

温度

0 D

温度

3.下列物质中,暗反应阶段所必需的是 A.叶绿素 B.O2 C.ADP D.ATP 4.观察细胞有丝分裂装片时,显微镜视野中①、②、③、④四 个细胞(如下图所示)处于分裂期后期的是 A.① B.② C.③ D.④ 5.下列关于细胞分化的叙述,正确的是 A.遗传物质的改变导致细胞分化 B.细胞分化可形成不同的组织和器官 C.细胞分化仅发生于胚胎发育阶段 D.分化的植物细胞失去了细胞的全能性 6.下列表示高茎豌豆(Dd)自交产生子代的遗传图解中,正确的是

7.减数分裂过程中,染色体的变化顺序是 A.染色体复制→同源染色体分离→同源染色体配对联会→着丝点分裂 B.同源染色体配对联会→同源染色体分离→染色体复制→着丝点分裂 C.同源染色体配对联会→染色体复制→同源染色体分离→着丝点分裂 D.染色体复制→同源染色体配对联会→同源染色体分离→着丝点分裂 8.在遗传信息传递过程中,以 DNA 的一条链为模板合成信使 RNA 的过程叫做 A.逆转录 B.转录 C.复制 D.翻译 9.杂交育种是改良作物品质的常用方法,它所依据的主要遗传学原理是 A.染色体数目增加 B.基因重组 C.染色体数目减少 D.基因突变
1

10.现代生物进化理论认为,生物进化的基本单位是 A.细胞 B.个体 C.种群 D.群落 11.棉花植株长到一定高度时,棉农常对其进行摘心(即去除顶芽)处理,以提高棉花产量。这是 因为摘心能够 A.去掉一些枝叶,减少对营养的消耗 B.减少部分叶片,增加下层的透光度 C.防止植株过高,避免水分供应不足 D.解除顶端优势,促进下部果枝发育 12. 人体血液中甲状腺激素的含量只有 3×10-5~1.4×10-4mg/mL, 1mg 的甲状腺激素可使人体产 而 热增加 4200kJ。这说明激素分子 A.具有催化作用 B.能为生命活动提供能量 C.参与组成细胞结构 D.具有微量和高效的特性 13.豚草原产北美,现在我国许多地方都有分布。生物兴趣小组连续五年对某一大片草地里部分植 物种群密度进行调查,部分结果如下表(单位:株/m2)。 年 份 豚 草 狗尾草 曼陀罗 龙 葵 2005 0.3 10.0 3.0 3.0 2006 0.6 9.2 2.1 2.0 2007 1.1 8.0 1.1 0.4 2008 1.5 6.8 0.3 0 2009 2.3 5.5 0.1 0

下列有关叙述正确的是 A.豚草在该地区的种群密度越来越大 B.可以推测该地区动物的丰富度将会增加 C.狗尾草等植物种群密度的变化与豚草无关 D.豚草的入侵丰富了该地区物种的多样性 14.下列有关生态系统能量流动的叙述正确的是 A.生产者固定的太阳能是流经生态系统的总能量 B.初级消费者摄入的能量可以全部流入次级消费者 C.分解者的分解作用促进了生态系统能量循环 D.食物链越长,流向最高营养级的能量就越多 15.下列各项措施,符合生态学原理的是 A.围湖造田 B.毁林开荒 C.发展生态农业

D.开垦草原成农田

47.(6 分)右图是植物细胞亚显微结构模式图,请 答: (1)叶绿体是绿色植物进行 的场所。 (2)细胞有氧呼吸的主要场所是 。 (3) 是遗传信息库,是细胞代谢和遗
2

据 图 回

传的控制

中心。

48.(6 分)英国科学家格里菲斯根据肺炎双球菌的转化实验,推断出 S 型菌中的某种物质能将 R 型 菌转化为 S 型菌。 美国科学家艾弗里及其同事对 S 型菌中的物质进行提纯和鉴定, 并将提纯的 DNA、 蛋白质和多糖等物质分别加入到培养了 R 型菌的培养 基 中 进行实验(如右图所示)。请据图回答: (1)该实验证明:能将 R 型菌转化为 S 型菌的物质 是 。 (2)第三组实验中,培养基上只长 R 型菌的原因 是 。 (3) 若将第一组实验中得到的 S 型菌继续培养, 后代 应 该 是 型菌。 49.(4 分)人体生命活动过程中,存在着各种类型的信 息 传 递。请根据所学知识回答: (1)兴奋在神经元之间传递是 的。兴奋传递时,突触前膜释放的 作用于 突触后膜,使兴奋从一个神经元传递到下一个神经元。 (2)在血糖平衡调节过程中,胰岛 B 细胞分泌的 ,经血液运输,与靶细胞膜上的受体结 合使血糖浓度 。 50.(4 分)图示为某新建人工湖泊中的部分生物类群,请据图回答: (1)该生态系统中的生产者是 ,贝类属于第 营养级。 (2)写出该湖泊中的一条食物链。 (3)由于居民生活污水不断排入湖中,水体逐渐变绿。有人建议投放 一定量的鱼苗,以解决湖水发绿问题,你认为下列四种鱼苗中,最适宜投放的是哪一种? (供选鱼类的食性如下表)。 种类 主要食性 青 鱼 鲢 鱼 鳙 鱼 鲤 杂 鱼 食 螺蛳、蚌 浮游植物 浮游动物

2009 年生物参考答案

1-5 BDACC 6-10 AABBD

11-15 DCDCB

47.(每空 2 分,共 6 分) (1)内膜 (2)类囊体 (3)生命活动 48.(每空 2 分,共 6 分) (1)分离定律 (2)自由组合定律 (3)非等位基因 49.(每空 1 分,共 4 分) (1)甲状腺激素 靶细胞 (2)神经和体液 (3)反馈调节 50.(每空 1 分,共 4 分) (1)消费者 光合作用 (2)能量利用 (3)示例:①用沼液、沼渣做肥料,减少化肥用量;②用沼气做能源,减少化石燃料的使用;
3

③避免焚烧秸秆造成的大气污染;④粪便等废气物入池,净化环境,减少疾病发生(答案不限于此, 符合题意即给分) 2010 年生物参考答案 1-5ADDCB 6-10BCBBC 11-15 DDAAC 47. 分) (6 (1)光合作用 (2)线粒体 (3)细胞核 48. 分) (6 (1)DNA (2)S 型菌的 DNA 被 DNA 酶分解 (3)S 49. 分) (4 (1)单向,神经递质 (2)胰岛素,降低 50. 分) (4 (1)水草和藻类,二 (2)水草→鱼类→水禽;水草→贝类→水禽;水草→贝类→鱼类→水禽; 藻类→鱼类→水禽;藻类→贝类→水禽;藻类→贝类→鱼类→水禽。 (答对一种即可) (3)鲢鱼 2011 年生物参考答案 1.C 2.D 3.A 4.D 5.D 6.C 7.D 8.B 9.B 10.D 11.C 12.C 13. A 14.C 15.A

47.(1)核糖体 (2)高尔基体 (3)生物膜系统 48.(1)杂交(2)②(3)基因突变 49. (1)效应器 (2) b(3)神经递质、单 50.(1)D(2)甲(3)CO2 单向流动

2012 年安徽省普通高中学业水平测试(生物)
1.C 2.A 3.D 4.D 5.A 6.A 7.B 8.B 9.C 10.B C 12.A 13.C 14.D 15.B 16(每空 2 分,共 6 分) (1)多 (2)无氧 (3) C 17.(每空 2 分,共 6 分) (1)转录 (2)碱基互补配对 (3)脱氧核苷酸(或碱基) 18(每空 1 分,共 4 分) (1)受体 (2)增多 神经—体液 (3)反馈调节 19(每空 1 分,共 4 分)生产者(或植物) (2)呼吸作用 (3)同化 (4)单向流动

4


以下是今天幸运会员获奖名单

cp5371com,cdengdaifa,yangjing777,www.55560017.com,jyqj650911,wwww.39458.com,www.18zv.com,5xz65,hao888,WWW.WWW9999K8.COM,dy888yingshi,885341com

www.17ball.net,zxm110,quxs,www.656679.com,www.777233.cc,ag8521cn,407ks.net,tyc584.com,http ://www .7264hu .com /,jinshazhideninxinlai,wwwla5555com,avtb005.com,weihuiru8299,www.jntyrq.com,www5476hcom,www.xiaoming,00228.com,wwwww997733com,www.6499.net,www.f4444.net,www.cang-jia.com,680585.com,www.360bet.me,www.heixiuri.com,www.860uu.com,hg00527.vip,gd1199.com,426com,www.11222.com,www118gcom,www.712532.com,835xy最新网站 在线视频,www.vns9217.com,99927o.com,280999COm,146399.com,ag1480vip,www.h5000.cn,www.128349.com,ab168168,895194com,www.365102k.com,www.qq554.com,www.569111.com,www.452gan.com,bycp996.com,www.2824w.net,www.nau.edu.cn,400500,www.lyyjys.com,qifa02,7483.com,www.4825l.com,www.yb0009.com,lishiheqixiangsitxtxiazai,woshikebo,www14722com,www.366789.com,www.hg0595.cc,www5189com,k00222.com,zl9357com,www.543aj.com,www.geidu.com,www.www.amountrica.top,ylg194.com,www.jsbet555.com,hg7824.com,www50850net,zfswll,3030066com,lyss1.com,dzj3335.com,www.48665.com,www.737bet.com,www8jt02com,www.678kjwww.99pupu.com,www.58.hk4247.com,7777sq.com,13333com,0879.ag,www.123567c.com,WWW.6782A.COM,www.jz701.com,lh8841.com,WWW.668BTT.COM,1561vip,yaosky,www.800789.com,wwwk0163com,wa8526,bet365365vip60.cc,byypiu,894448com,775979192@qq.com,www.3091777.com,www.f0011.fyz,qpby4499,yanfengjiaocesuomenxiazai,WWWBIBI33COM_WWW.BIBI33,COM,WWW.1367276.COM,812607927,88mscincom,wwwnn153com,www.31365bbb.com,www.c1121.com,www.youjizz.comxxx,www.123483.com,www059543com,lu62tu62be,626803453@qq.com,www.88479.com,wangshangwanzhenrenbaijiakekaoma,www.vylc6.com,www.yh13.com,http://9003.sf333.vip,WWW.79733.COM,www.441381.com,yabovip2430com,www.ssc382.com,WWW.SHLWYY.COM,99zizi.com,www580jscc,yh3com,852777com,lzlpw797,www,668228,www219iicom,www.vnsr5.cn,js7446.com,wwwqqac82com,www.53644.com,www.cs889.com,www.ag3246.com,www.188asia.jp,amjs599,new.hg706.com,bjh99.com,WWW.GJ88888.COM,mg894.com,2061426.com,www.2836528365.com,981175.com,9996ii.com,www.804114.com,chengeyin,www95111com,bs0011.com,891230com,www40033llcom,mg2740.com,c123321k,389.com,wwwhg0101com,uy15com,7817005com,rb254.com,youfa2642com,yb6710.com,WWW.77753.COM,www.5030777.com,www.youzz.com,95990130COM,WWW.HONGBALL.COM,www.33hm.com,2556.com,lyp1992,cpan6812101|

www.866299.com,3999dddcom,www.jc2880.com,wangwangzhifengjingruhuafendaiwuyanxiaoshuo,dianchi45,p96.com,v15524.com,0042205.com,fengshuohh,WWW.9CC77.COM,caoziquan8,wwwq681com,b22v.com,www.b8y9,hg00284.com,871028com,long8950com,www055bcom,88kcd.com,www.dzj32.com,www82227com,www.88rbrb.zom,fanjie199,yanmu,www.599074.com,liuhm,www.488hh.com,ssnh96,www09777com,26uuu.vom,www.bm4741.com,www8851xcom,www.71212.con,www.33123msc.com,hk736.com,873252com,www.qlcp61.com,www90305bcom,www.6789099.com,www.30555l.com,www.as0003.com,bet518com,www.438.cnm,www.hg534.com,www.agks69.com,ag7508vip,qingqingcaozaixianguankanbaise,www.fengzequ.com,zv3to5lzl,31955com,yazhouyelangzonghewangzhan,3174hu,lao257.com,www.4292.com,huhuge,js1118com,472755,www.5y007.com,7755d.com,lh8971.com,5177tv,www.1562288.com,www.yantasy.com,www.18287.com,han106178528,dingxiangshequxiaoshuo,www.859666.,yh089com,www.869.am,wwwtt8804com,www.58566.com,www.falaowang999.com,z88zz.com,hibet888.net,www.crc36.com,119432.com,wwwpj488com,除了363影视还有哪些网址,www.58955o.com,wwwhg773com,65013.com,mg5938.com,www.2008517.com,www123888com,httpwwwxxxcon,jav68.com,www65900781com,www.989789.com,xgp5200,sportsbooksportdafacom,mm1449com,WWW790789COM,wwwxpj7015com,wwwms6677com,bet3949com,8481,amvip991,www.11002400.com,www3844ttcom,www.9512205.com,288350.com,11605x.com,www.2061282.com,6070lu.com,www.xj9001.com,78254,chj160,88633.com,bj1633.com,ag2875vip,williamseedzuoshou,www.125909.com,hg5413.com,6797679,www2hhhh,www.602000.com,ag2471com,www.334888.com,tyc4486.com,sao6666,minmin19888,www.315216.com,www.6969ss.com,aa6792.com,2349cc路com,hv658.com,5730.ag,www.04111.com,www.845765.com,k86830.com,wwwaghg70880com,www.hx3385.com,wwwbm9654com,www.890118.com,www.neville-james.co.uk,qingqingcaozaixianshipindaquan,www.80txtw.com,yh5099.com,lstaynight,wwwgame516net,www.5538.com,www44665454com,qi3166,wwwhg999222com,00011com,www.m.2741102.com,www.3229cc.com,www630065com,www.66654.com,www.489678.com,www.620HS .com,hc0096,vns8876.com,songxj168,lh9021.com,yl8531.com,91Porn.watch,xq36.com,xiao1988,www.wfssyxx.com,www.30ssss.com,0683h.com,www.vns1870.com,www.seserenqi.info,www.033zr.com,acac.cc,www.078686.com,m.webxtop.com|

4323i,youxi6165.com,www8059017com,junlin444,www.ida888.tk,agjsdc198com,dianyingtiantangtvzaixianguankanmianfeiban,www.996833.com,www566286com,www2388net,www.4166dd.com,9990x.com,9051lb.com,843497com,wwwvns3210com,www.7560288.com,www.wns4307.com,wwwdhy082com,bajiaoxingcaipiaowang,www.baidu,wwwtm8088com,yb9122.com,www.3658884567.com,hg1832com,www.8hcp17.com,yedu48.com,www.4444558.com,xpj4711com,dl860302,wan7024.com,www.tz3777.com,www.xpj2348.com,www.hg1731.com,www293988com,6887g.com,wns7977com,fanhaoliebiao,www.339888.com,94ne. com,850714com,www.1123020.com,www.kkxaa.com,li88523111,www616123com,www013821com,www.333965.com,miyatv入口,www.phsun.com,www.mm131.com,www.p0077.com,8694dcom,www23545com,www.lswjs911.com,wwwhg3098cc,www.5183600.com,www.ks8619.com,www.yingcai333.com,www.ttt211.com,tyc8204.com,www.yh822vip.com,wwwhm286com,www.887yy.com,www.1346j.com,www88hg36com,yabet0421com,wwwyh5675com,qy1826.com,wwwlc686com,liliang88888,wwwvaomaicom,www.jj1jj.com,huanyayuleshoujixiazai,886230com,WWW207RCOM_WWW.207R,COM,365www.salon3656.com,yb1944vip,www.7t788.com,www.kl8.com,33900z,www6567889com,www.henhenlu.com,wwwbet723com,www.761284.com,wwwhg4505com,69ag88.com,ag3642com,5960com,www.884ff.com,www.amvip444.com,0990qwe,www.777905k.com,www.qzapp999.com/index.html?app_key=s8pn91&code=beg1W5c,www.565558c.com,7487.com,www.7936.com,chentyu,www.ddh555.com,www0053com,ampj818,www.52b2.,uuu293cpm,wwwjsc886com,s8888,www.3737yd.com,https://cai500.vip/,www.bet6426.com,9669661.com,5678dj.com,850914com,www.ke8.com,wwwgongjiuwangcom,www.999941.com,www.vin889.com,www.vvw-lh341111.com,13876046685,7873.com,yyhh5566,www.starferdinand.com,www.m.9991377.com,www.057301.com,www.pp6677.net,wwwbilicaocom,www.42339.com,www.pj475.com,l1fqv112rg青春期在线,libeibei88,www.agent.147272.com,long1925com,xpj2335com,www.g9952.com,www.6699058.com,www.567kk.com,wwwqudou1216com,vns0666com,www.ee223.com,tt1133.com,WWW.87SS.COM,wcz302@163.com,www.sun9944.com,y5025.cc,www.9881388.com,belamionline.com,ag6066.com,vns4050com,hg1180.com,fan6755.com,www33338522com,087878.com,679809.com,www.110309.com,xiaoyue022,www.283003.com,o83737COW,www008463com,chinazhj,abc993,80699.com,hhhttt.670666/.com,vw668.com,ytgj555.com,www.95997770.net,www.290321.com,yf2888.com,1515025,8534.com,x77151论坛线路2,n016.xyz,www.nfnfnf1.com|

www.b3589.com,www.437411.com,www.6609oo.com,bet5571com,www.6664h.com,WWW.WWW.A2A222.CC,wwwby-yzcom,40402949,xpj8151.com,www.500359.com,ljw682.com,www.156677.com,zl7689com,www091523com,06666xcom,gg14.com,www.scjycp.c0m,amvip166,pds8888,www.33nbs.com,www.90555.con,丁香五月婷婷伊人,0021com,wwwqciaqcocn,baileguojizhenrenyuleguanwang,D6655,www.55hh.com,7718.net,www.hg8581.com,743cc期期好彩,www.47922.com,19911022,www6880068.com,www081345com,wwwy70ocom,www.055045.com,www.5988988.com,www.gg523.com,www.13ba00.com,wwwgao3232info,houdandan,yigeng,145263634@qq.com,laode,WWW.HBS0077.COM,8896.com,www.tyc987.com,mg9873.com,666605.com,657059.com,WWW.80445.COM,wanimal,www.996827.com,www.vns1009.com,www.128tyc.com,www.rb028.com,www.a1972.com,laoshijishipinquanchengmianfeiguankan,WWW.366.COM,www.30304.commg,yb5489vip,www.77eee.com,tt338224,www.vns58444.com,399399com,www.83c.com,www.tyc99.com,ibmao601.com,fengshui038.com,41818,hbanmanhua,cc516.net,riben*pingbideguanjianzi*roulinjuru,www.658599.com,wwwhggj4088com,wwwv9077com,tywqaz,wahxm13141,mobile.iosrid.com,lyss333.com,www.hyl,www.8580049.com,www.5178.cc,www666com,www.345h.net,77yy940com,www.253msc.com,yabovip7726com,2061267.com,www.0015657.com,www.881122.com,wwww1388com,sts0088.com,www.692suncity.com,3048686com,www.8333msc.com,agzun1444com,wwwpjw228com,www.113bo.com,WWW.C66666.COM,www.0022sun.com,mzz295ccom,www90778com,www.ag792.com,8249lb.com,WWW.K9668.COM,www.t234.cc,www.3144y.com,www.q0022.com,www.490902.com,www.8k789.net,065com,023974.com,yabovip2773com,qqq3333,27800,WWW.UN7899.COM,881221,liucheng,mamachuchadexiatian,www.399r.com,6886dl.com,www.wj1288.com,www.bydbet.com,www.91950.com,www.mmosite.com,www.5005868b.com,tfa91,www1428333com,kf688.com,www.6668js.com,www.541msc.com,www.eee161.com,lh2254.com,longhushuafanshui,5436tetw,www.33321.com bsb.baidu.co,www.mg49.com,www69060bbcom,yb8809,caa25755223,wwwameaspx,toupaizitouyazhououmei20p,yth087.com,ag8719vip,www.gt666777.com,WWW.900858.COM,51119.com,www.2061386.com,www.j7007.com,zhizunz9999beiyongwangzhan,mg389.com,www.njlgsx.cn,www.good.wel.come-15399.com,www.508ii.com,oumeigaoqingvivoesond13gaoqing,2544s61com,www.0328k.com,www2204bbcom,bet705.com,www.cc877.com,pb36588.net,tyc8362.com,www.5fa.com,2061213,huihui,www.xj88t.com,97194.com|

以上会员名单排名不分前后