当前位置:首页 >> 总结/汇报 >>999ldzcom

50239.com:2016届中考语文复习课件:第1部分 古诗文阅读 专题2 课内文言文阅读 陈涉世家(新人教版)(广西专用)_图文

www6yhdccom www.63733.com www.18793.com www5868 ab1381.com xiaohai123 hg8427.com

js35245.com lswjs005.com bngood.com www209975com www.qingliu.net lilai333.com www.647188.com

知识梳理 备考试题精编

全文理解

第一部分 古诗文阅读
专题二 课内文言文阅读

首页

尾页

知识梳理 备考试题精编

全文理解

陈涉世家
考情搜索:8年3考:2014梧州、2009南宁以单篇形式考

查,2012崇左与课外篇目《史记· 陈涉世家(节选)》
对比考查。(2016可能考查地市:贵港、百色、来宾)

首页

尾页

知识梳理 备考试题精编

全文理解

知识梳理
第1段:写陈胜的出身和青年时代的远大抱负,为后文做

铺垫。
陈胜者,阳城人也,字涉。吴广者,阳夏人也,字叔。陈 涉少时,尝与人佣耕,辍耕之垄上,怅恨久之,曰:“苟富贵,

无相忘。”佣者笑而应曰:“若为佣耕,何富贵也?”陈涉太
息曰:“嗟乎!燕雀安知鸿鹄之志哉!”

首页

尾页

知识梳理 备考试题精编

全文理解

一、重点字词

1. 尝:______ 曾经
2. 之:去、往 ______ 失望 3. 怅:______ 4. 苟:______ 如果 5. 若:______ 你 6. 为:____________ 动词,做 7. 之:______________ 结构助词,的 二、句子翻译

嗟乎!燕雀安知鸿鹄之志哉! (’14铜仁)
【答案】唉,燕雀怎么知道鸿鹄的志向呢!
首页
尾页

知识梳理 备考试题精编

全文理解

第2段:陈胜、吴广谋划起义并作舆论准备的过程,表

现了陈胜、吴广的斗争决心和政治远见。
二世元年七月,发闾左適戍渔阳,九百人屯大泽乡。陈 胜﹑吴广皆次当行,为屯长。会天大雨,道不通,度已失期。

失期,法皆斩。陈胜﹑吴广乃谋曰:“今亡亦死,举大计亦
死;等死,死国可乎!”陈胜曰:“天下苦秦久矣。吾闻二 世少子也,不当立,当立者乃公子扶苏。扶苏以数谏故,

首页

尾页

知识梳理 备考试题精编

全文理解

上使外将兵。今或闻无罪,二世杀之。百姓多闻其贤,未 知其死也。项燕为楚将,数有功,爱士卒,楚人怜之。或

以为死,或以为亡。今诚以吾众诈自称公子扶苏﹑项燕,
为天下唱,宜多应者。”吴广以为然。乃行卜。卜者知其 指意,曰:“足下事皆成,有功。然足下卜之鬼乎!”陈

胜、吴广喜,念鬼,曰:“此教我先威众耳。”乃丹书帛
曰“陈胜王”,置人所罾鱼腹中。卒买鱼烹食,得鱼腹中 书,固以怪之矣。又间令吴广之次所旁丛祠中,夜篝火,

狐鸣呼曰:“大楚兴,陈胜王。”卒皆夜惊恐。旦日,卒
中往往语,皆指目陈胜。
首页
尾页

知识梳理 备考试题精编

全文理解

一、重点字词 谪 ,意思为:_______ 强迫 1. 適:通______

2. 屯:________ 停驻
3. 亡:古义:______ 逃走 ,今义:死亡 4. 等:________ 同样 5. 苦:原意为:辛苦,在句中的意思为:____________ 苦于?? 6. 立:______________ 指立为国君 介词,因为 7. 以:____________

首页

尾页

知识梳理 备考试题精编

全文理解

古代下级对上级提意见或建议 8. 谏:_____________________________

带领 9. 将:________
10. 怜:_______ 爱戴 11. 以:___________________________ 和“为”组成动词“以为”, 认为 12. 为:______ 向 13. 唱:通_____ 倡 ,意思为:________ 首发

14. 宜:_________ 应当
15. 应:_______ 响应 对,正确 16. 然:__________

首页

尾页

知识梳理 备考试题精编

全文理解

17. 然:转折连词,不过 _______________
18. 念:___________ 考虑、思索

威服 19. 威:_______
用朱砂 20. 丹:原意为:朱砂,在句中的意思为:________ 21. 罾:原意为:渔网,在句中的意思为:

_______________________________ 渔网,这里做动词,就是用网捕 22. 以:通____ 已 ,意思为:________ 已经
23. 怪:原意为:奇怪,在句中的意思为: __________ 感到诧异

首页

尾页

知识梳理 备考试题精编

全文理解

24. 间: ___________ 私自、偷着

25. 篝火:原意为:篝火,在句中的意思为___________ 用笼罩着火
26. 狐:原意为:狐狸,在句中的意思为:___________ 像狐狸一样 27. 王【F】:原意为:王,在句中的意思为:______ 称王 28. 往往:古义:______ 到处 ,今义:表示某种情况时常存在 或经常发生

29. 指目:原意为:手指和眼睛,在句中的意思为:
指指点点,互相以目示意 ___________________________

首页

尾页

知识梳理 备考试题精编

全文理解

二、句子翻译
1. 会天大雨,道不通,度已失期。(’12眉山、台州) 【答案】恰巧遇到下大雨,道路不通,估计已经耽误了期限。 2. 今亡亦死,举大计亦死;等死,死国可乎?(’14铜 仁,’13宜宾)

【答案】现在逃走(抓了回来)也是死,起义也是死,同样
是死,倒不如为国事而死,这样好吗?

首页

尾页

知识梳理 备考试题精编

全文理解

第3段:写陈胜、吴广发动起义,胜利进军及建立政权的 经过,昭示了农民起义的伟大力量和历史意义。

吴广素爱人,士卒多为用者。将尉醉,广故数言欲亡,
忿恚尉,令辱之,以激怒其众。尉果笞广。尉剑挺,广起, 夺而杀尉。陈胜佐之,并杀两尉。召令徒属曰:“公等遇雨,

皆已失期,失期当斩。藉第令毋斩,而戍死者固十六七。且
壮士不死即已,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎!”徒属 皆曰:“敬受命。”乃诈称公子扶苏﹑项燕,从民欲也。袒

右,
首页
尾页

知识梳理 备考试题精编

全文理解

称大楚。为坛而盟,祭以尉首。陈胜自立为将军,吴广为 都尉。攻大泽乡,收而攻蕲。蕲下,乃令符离人葛婴将兵 徇蕲以东。攻铚、酂、苦、柘、谯皆下之。行收兵。比至 陈,车六七百乘,骑千余,卒数万人。攻陈,陈守令皆不 在,独守丞与战谯门中。弗胜,守丞死,乃入据陈。数日, 号令召三老﹑豪杰与皆来会计事。三老﹑豪杰皆曰:“将 军身被坚执锐,伐无道,诛暴秦,复立楚国之社稷,功宜 为王。”陈涉乃立为王,号为张楚。当此时,诸郡县苦秦

吏者,皆刑其长吏,杀之以应陈涉。

首页

尾页

知识梳理 备考试题精编

全文理解

一、重点字词 向来,平时 1. 素【F】:___________ 2. 恚:原意为:恼怒,在句中的意思为:_____________ 使……恼怒 3. 笞:原意为:一种刑罚,在句中的意思为: ___________________ 用鞭、杖或竹板打 4. 并:________ 一齐 5. 藉、第、令:____________ 即使、假若

6. 十六七:古义: __________,今义:十六或十七 十分之六七
难道 7. 宁:________

首页

尾页

知识梳理 备考试题精编

全文理解

8. 受:________ 听从 依从 9. 从:________ 攻下,攻克 10. 下:_____________ 11. 徇:_________________________________ 攻占(土地)。指率军巡行,使人降服

12. 行:________ 行军
13. 比:古义:______ 等到 ,今义:比较,比方 14. 据【F】:______ 占据 15. 豪杰:古义:________________ 当地有声望的人 ,今义:才能出众的人 聚会商议 ,今义:指管理财务的人员 16. 会计:古义:__________

首页

尾页

知识梳理 备考试题精编

全文理解

17.被:通___ 披 ,意思为:______ 穿

18.坚:原意为:坚固的,在句中的意思为:______ 铁甲 武器 19.锐:原意为:锐利的,在句中的意思为:________
惩罚 20. 刑:_______ 二、句子翻译 1.吴广素爱人,士卒多为用者。(’13甘南) 【答案】吴广平时爱护士卒,士兵们大多愿意听他的差遣。 2.广故数言欲亡,忿恚尉,令辱之。(’12雅安) 【答案】吴广故意屡次说要逃跑,使将尉恼怒,令人侮辱他

(吴广)。
首页
尾页

知识梳理 备考试题精编

全文理解

全文理解
一、文意理解 1. 陈胜发动起义的导火线和根本原因是什么?(原文回答)

【答案】导火线是:会天大雨,道不通,度已失期。失期,法
皆斩。根本原因是:天下苦秦久矣。 2. 陈胜为起义作舆论准备而“威众”的办法有哪些?并谈

谈你对这些做法的理解。

首页

尾页

知识梳理 备考试题精编

全文理解

【答案】 “鱼腹置书”和“丛祠狐鸣”;陈胜、吴广根据卜 者的暗示利用迷信制造舆论,在士兵中打下了陈胜起义称王

的思想基础,一方面表现了他们的智慧和胆识,同时也反映了
当时农民起义不可逾越的阶级局限性。 3. 本文选材有详有略,详写和略写的各是哪部分? 【答案】从全篇看来,详写的是起义的准备和发动过程, 略写的是陈胜少时与人佣耕、起义军的进攻路线、农民政 权的建立等。

首页

尾页

知识梳理 备考试题精编

全文理解

二、文章中心

本文以陈胜、吴广的活动为线索,生动地描述了这一
场起义的发生、发展过程,鲜明地揭示了它的实质——一 场得到广大人民支持的、反对暴力统治的农民运动,赞颂 了陈涉、吴广的反抗精神及历史功绩。

首页

尾页

知识梳理 备考试题精编

全文理解

备考试题精编

(’14梧州)阅读《陈涉世家》第2段,回答1~4题。(10分)
1. 下列加点词含义相同的一项是(2分) A. 会天大雨∥心领神会 B. 乃丹书帛曰“陈胜王”∥罄竹难书 C. 今或闻无罪∥不可或缺 ( )

D. 皆指目陈胜∥有目共睹

首页

尾页

知识梳理 备考试题精编

全文理解

【解析】A项中的两个“会”分别为“适逢,恰巧遇

到”“领会”之意。B项的两个“书”都是“写”的
意思。C项中的两个“或”分别为“有的人”“稍微” 之意。D项中的两个“目”字,前一个作动词,以目 示意;后一个作名词,“眼光,眼睛”。 【答案】B

首页

尾页

知识梳理 备考试题精编

全文理解

2. 下列句子中加点词的解释有误的一项是(2分) A. 又间令吴广之次所旁丛祠中(之:到、往) B. 扶苏以数谏故(以:因为) C. 当立者乃公子扶苏(乃:是)

(

)

D. 为天下唱(为:为了)
【解析】D项中的“为天下唱”的意思是向天下倡导; “为”作介词,应理解为“向”。 【答案】D

首页

尾页

知识梳理 备考试题精编

全文理解

3. 下列对选文内容理解有误的一项是(2分)
恨,处处蕴蓄着反抗的力量。

(

)

A. “天下苦秦久矣”说明百姓对秦王朝的残暴统治极其愤

B. 陈胜、吴广听从卜者的建议,借鬼神来“威众”,这是
迷信的做法,在当时是不可取的。 C. “卒中往往语,皆指目陈胜”说明陈胜在士卒心目中的 地位已初步确立。 D. 这段文字写了陈胜在起义前夕对形势的分析,充分表现了

他对时局的洞察能力。
首页
尾页

知识梳理 备考试题精编

全文理解

【解析】B项中陈胜、吴广听从卜者的建议,借鬼神来
“威众”,结果“卒中往往语,皆指目陈胜”可见这一做 法取得了效果,故B项“在当时是不可取的”的说法错误。

【答案】B
4. 把下列句子翻译成现代汉语。(4分) (1)失期,法皆斩。 【答案】延误了期限,按照秦朝法令都要斩首。 (2)扶苏以数谏故。

【答案】扶苏因为屡次劝谏始皇的缘故。
首页
尾页


以下是今天幸运会员获奖名单

xbfb.xyz,www.tyc877.com,qy1619.com,https://www.061bt.C0m,1c11c11111111111x11zz1rt4wf7cn/?p=475',786548021,wwwap808com,爵士娱乐8v8视频,aa060219,94aiai. com,pk310.com,www.js9033.com

5589999.com,www.659160.com,www.wzjh333.com,youle947.com,www668665com,www.404505.com,gebi888影院,www.toutoulu1.com,m.1155bygj.com,074d3.com,xian0223,www31899com,91uub儿童铯入口,wan5146.com,90307.com,www.2017la.con,yujiesewang,ambyc11com,342333ccc,gf2.topc555.com,28866v.com,www3131eecom,www809888com,www.5657g.com,8929h.com,www.93937.com,1536848.com,18禁用污直播下载,lh7980.com,www.ni789.com,wbd860917,www.09959r.com,paipai888,304.com,www.hg0457.com,06666lcom,www.hyhy90.com,s333111,ca88shoujibanhuiyuan,www.814688.com,www.9225i.com,www8034com,92349.com,36768.com,bangbros.network,1124530792,www.66doo.com,wwwjs4424com,hg1736com,42311.com,hbcp003. com,878920com,wushangqinhuangtxtxiazai,99991111香港曾半仙网,www.597543.com,004tyc.com,www.72pao,WWW.WWW.HG5432.COM,www.9012.com,7497lb.com,www.145.com,qyy6947com,sediaosi永久访问,www9334com,877ff最新,www.77rr.com,www.9778v.cc,622723.com,wwwhcbmcom,yabovip4700com,www83116com,yazi2 yazi1永久,laocong,www.88ms99.com,www.hg0014.com,cdjl3344520,www.xpj128.net,www449163com,jhv172,agks1657com,www.vf5h.com,www.1133025.com,www.uc201.com,sutongsui14,anther,ax455.com,www444301ccom,WWW.188BET05.COM,www.444eee.com,www.4448.tw,WWW166RICOM_WWW.166RI,COM,www4593com,www.yhc51.com,www.710833.com,www.80sucity.com,www.jsh557.com,71373355.com,www.tt000.com,www27677com,kk4y.663747.com,www.669239.com,wwwf62288com,www.fgm999.com,169meitu,www.4123.cc,www.www-3569.com,33900i,ampj777com,wwwvipjs02com,www. 1306k.com,392sss.com|,728777.com,www.996tk.com,yabovip7577com,777989.com,www.5588f.con,www.610550.com,f6bbcom,www.hhhhh09.com,www.990621.com,366388.com,www.8381.com,www1122igcom,www.8k.cn,q1120,ecp.sgcc.com.cn,9882002,www.42777com,zhu1990,s8在线观看成人网站,www.bm3602.com,要看174mu日姥姥,www248811com,www.45setv.com,75ksnet,961751569,6541234.com,wwwjsj5588com,cp114.com,www365969com,www.99.mg,seseai,38444COM,586mm。com,wwwnh1999com,www.33146.com,WWW.BJ041.COM,www.326514.com,www.280229.com,55099com,www.41666m.com,gh522.com,www.vip7893.com,hg028.tw,www.412606.com,8000lb.com,yangzhi,www.hg888.bz,www.243242.com,tyc7332.com,88528p.com,ag.00445940.com,vip888,woaini0388,www.4080cc.com,www.6441vip.com,jpz400.com,wwwbm7571com|

www.376617.com,wwws99688com,cqk9uosq5y47,wwwyh6761com,15ks.net,026ch.com,85404. com,15934,www.899523.com,www99qq5com,600 kk.com,15b25net,yonglishoujibanwangzhi,www3566iicom,372951798,wannengyaoshixiaoshuo,911911,www.19122.com,jiujiujingpin99rechaopeng,bet36557365g.net,WWW.BJB55555.COM,wan4636.com,hg0720com,zouxuewei1,www.668j.com,wwwhg999888com,www142058com,www.188bm365.com,www.724msc.com,69p69最新地址谁知道,zl7008com,www.c2355.com,kb7297com,v9181043.com,dingbo1.com,www.612555.com,vns2836com,suohage,KK45:CC,cp101.com,wwwjj7744com,www.2277755.com,wwwluhu123com,www.66yeye.com,wwwww0011aaacom,www576209com,jlkgkk598,hg6500com,016555.com,yabo6430com,19829999,欧美人体艺术 krtys.com m.zj,lh8306.com,ping888,y2536.com/signup,a片下载,www.650909.com,www.7899833.com,www.v2ba,com,kb253com,www.881991.com m.baidu.c,fcx888,www.405342.com,www22345com,921180.com,www1990830com,hjc3008,jiajia558,www.js0.vc,38bobo.com,108.1111.com,kxjfgcom,www.007008.com,093093.com,www.921876.com,828781com,kingstaff,www3652007com,yy3366,gffraa,WWW1868MSC,www.1087.com,www.653120.com,www.224747.com,www89gpcom,www.069333.com,www.980gan.com,www.yh3537.com,839876com,www.92535.com,bbl4.com,www.www68455.com,duande51,www.hg8352.com,50044.com,www.tt0011.com,www68655com,www.2822tyc.com,www.xpj428.com,3u333com,tttrr8,k9eeecom,ssq1223,13668f com,www188dacom,www.hg468.com,pj111999.com,www.23suncity.com,870ksnet,www.msc082.com,eeeee02.com,www.g4120.com,xujisenm520,www.xy09.com,zhongshengzhiwochengledonghuangtaiyitxtxiazai,lulu8,6411555.com,WWW27944COM,第一会所邀请注册,www.tcsy.net,wan1443.com,aomenyonglihuanggongduchang,WWW958SIHUCOM_WWW.958SIHU,COM,aa15444,xiecijun,www.8099300.com,www.114543.com,kk6263.com,www.1472582.com,pj966966com,www699cp1com,tcp828.cc,mz48948,mg9789.vip,www.dz578.com,1c11c1111111ss1s11s11111v1x11zz1.rt4wf7.cn/?p=465',wwwbo98002com,ds310.com,www.8x8x.com地址,www.sehuli99.com,yb9854.com,www67ababcom,xz.hdsdlq.cloud/index.php/v,www.369ph.com,sb5203com,www633383com,WWW37088COM,www.sejieba.com,www97444CC,amdc0008.com,www.ra02.com,www.49vv.com.cn,ios.abstractom.top,wwwjnh993com,www.282sihu.com,0789org,226688k.cc,wwwhb281com,77bbcc,www.6083833.com,www.374442.com,www.662323.com,72677n.com,http://ksd.facaasfa02.cn/wx,cn365d.com,www.822822.com,yabovip7116com,ag88098.com|

www09913com,云南羊街天气,lg333,www.133012.com,www.737302.com,www.990970.com,xxxx0000.com,444447在线观看免费()ex,hg9765.cc,¥3SzjYv6iv9u¥ ------,www0673com,zhu.cailiao.com,HBS283COM,wwwbet8117com,8882558.com,haole017. com,hejiyulexinyuzenyang,www.6767hh,7817b7.com,WWW.WWW.55555SB.NET,www.651658.com,www.255428.com,www.tongdajiaxiao.com,www.kj8566.com,blb387.com,wwwsun8819com,hk6hccc,www.55lg.tk,www.bbbppp.com,yh388.com,mg5984.vip,ag6524vip,WWW.1472588.COM,pll520,788carejun007yshry71,www.3018365.com,930987.com,a520131,www.hg98.la,www.4088.info,西瓜影视大全,www.yh2652.com,www.7801999.com,zc123,hjc888,www118dragonco,WWW.CCC349.COM,www.ks5532.com,di4seguanwang,aisedao.com,WWW.BET8686.COM,lh3746.com,www.6858c.com,xpj7864com,yemalu met,yulepaihangbang,74668.com,www.82abab.com,5163,www.hg6396.com,asd002q.com,xpj8969com,824888.com,www.992kp.nyt,WWW.LH5599.COM,laiyihong88,0304vip,mmmpocom,www.20589.com,518519.com,xpj6912com,www.26419.com,www.yyyy0638.com,wwwxdcasinocc,www.xpj1111.com,www.xpj1653.com,wwwsuncity66com,bs0088.com,ag.70760099.com,www89117bcom,f123456,m2015.com,www888mzvip,fzfylc88.com,wwwampj555com,avttiantang2014,www.xdh16.com,seguo1xyz,6199mm,www.38789.com,335666.com,tyc2401.com,zhaofeng147,WWW.MX6222.COM,dianwanchengzhucesongfen,wwwdx8555com,e03355.com,www.959630.com,www.9k370065.com,yly123,hg6816com,www.61633.com,www.0495.com,kk2588,oumeivivojingpin,www.pj3335.com,585kj.com,hubet.yabo527.com,www.yh2302.com,2896bet,qyy5349com,www.msc773.com,www.ylvip05.com,sbrand988,5031.bet,3678,aaa6688,52jb. vip,yabo8513com,meinvwangzhandaohang,818196com,www.xpj5646.com,282828.cc,www.7888.com,www.777878.acom,www623899com,中国企业供求网,www839163com,56565q.com,qifa845com,Yanguizi,xiangw8,wwwvv94net,正茂印刷,www.086bbb.com,www.singhuaedu.cn,fc2新域名,www.55128.cn,www373444com,www1166524com,yabo6907.com,wwwampj996com,www.hc96.com,wwwv99993com,lzb111,www.1122650.com,f6444457880,maggi13,ji070788,www.js9073.com,qian138,255sjj,tianlalu,www.js49222.com,www626888com,pb321,www.99zhenren.cc,db123,14455e,日韩1314高清电影网站,long375.com,www.3580345.com,jidu22,www.hg4006.com,wwwxpj7066com,www.980gan.com,www5522.com,www.143js.cc|

www678wucom,008849.com,www.wuking,jbb555.win,www.y7828.com,k78555,www.hk51888.com,www.pj5506.com,v55593.com,sis001.cn,www.hg7801.com,23636vip,www.2287b.com,vnsrcc,www.x5088.com,55155529@qq.com,www.88jt077.com,www.shounao.com,www.1997.com,www.73999.com,2715cc,www.hg331.com,www.pj479.com,468SSCOM,www8901gcc,646969cm,www.955tk.com,www.72211.com,www.64553.com,www.7777113.com,yabo3635com,www7777416com,5596633.com,581dcom进入,22ll,dd32355.com,13293566255,weinisi88,asxykkk,11022819840,www.2345683.com,aassdd123168,wwwsese500com,s365w5com,www450055com,wwwhg5148com,www.padrerealestate.com,www.678589.com,www.sts1115.com,7788nl,wwwhg7166com,wuyefuli1000ji2019nianmianfei,www559066com,www759msccom,www.7070yy.com,miaoruicheng1@163.com,liyao,5yyyyy.com,ban1,ac-investorblogspotcom,www2428rcom,www4438com,www.111888.com,yabet0975com,帐号,AVwang123.con,www.3444.com,15978058048@163.com,www.bf9939.com,77qe,www.009959.con,www.97piao.com,pj0007com,665589.COM,www.hg3168.com,kelecao,lehu36,shanying,ag88098.com,wwwhg560com,61hgcom,www90356com,www.q336.cc,www.333ne.com,www.kk3354.com,www.45668.com,hg1132com,www.100k3.com,hxm11,116ks.com,www.js3687.com,307754568,www.shlf.kim,www.7t06.com,www.hd-99.com,www.eee67.com,www.zuan4477.com,666hhh.cn,hg00143.com,www02677com,aaa560,cctv1024官方网站,hg6388w.com,www.eu718.com,www.3122o.com,18767.com,wwwhg271com,wnsr780com,www3339961com,WWW.5912.COM,leilei1122,bj1186.com,ballbustingtube.cn,4444kp.com,my1509499222,qyy4574com,wwwvv711com,wwwvns182com,www.baizi.jobui.com,ag6974.win,www.a3a777.net,www8807cc,apple,WWW.HG3777.TV,zl7600com,www.hqr6666.com,wwwk00333com,fqqiqi.com,m.ag6289.com,ag3508vip,www.99gxgx.com,63sds.com,vns7023com,8483lb.com,www.987588b.com,www.761222.com,www.677we.com,www.xiudou.com,www.pj660.com,yabo309.com,18610012100,long3561com,897223com,x229888.com,www.4445008.com,www.1908.com,bg0001.com,8677bb.com,67138.com,wwwxpj9852com,z.o人与马欧美,www.hg6086.com,zw9999,www.dyj9789.com,guoyuzichanpaizaixianguankan50ye,www.733211.com,www.806876.com,www.chunv88.com,daxiangjiao*pingbideguanjianzi*,226688p.cc,wowuyu,www.ye321.co,WWW.9990145.COM,www.3499o.com,www33334138com,www.97mc.com,hao123,tyc4532.com|

以上会员名单排名不分前后