当前位置:首页 >> 二年级其它课程 >>

《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版


《笠翁对韵》

清·李渔 【上卷】

一东·其一 tiān duì dì yǔ duì fēng dà lù duì cháng kōng ?天 对 地 雨 对 风 大 陆 对 长 空 shān huā duì hǎi shù chì rì duì cāng qi?ng 山 花 对 海 树 赤 日 对 苍 穹 l?i yǐn yǐn 、wù m?ng m?ng rì xià duì tiān zh?ng 雷 隐 隐 、雾 濛 濛 日 下 对 天 中 fēng gāo qiū yu? bái 、yǔ jì wǎn xiá h?ng 风 高 秋 月 白 、雨 霁 晚 霞 红 niú nǚ ?r xīng h? zuǒ y?u 、shēn shāng liǎng yào d?u xī dōng 牛 女 二 星 河 左 右 、 参 商 两 曜 斗 西 东 shí yu? s? biān sà sà hán shuāng jīng shù lǚ 十 月 塞 边 飒 飒 寒 霜 惊 戍 旅 sān dōng jiāng shàng màn màn shu? xuě lěng yú wēng 三 东 江 上 漫 漫 朔 雪 冷 渔 翁 一东·其二 h? duì hàn lǜ duì h?ng yǔ b? duì l?i gōng 河 对 汉 绿 对 红 雨 伯 对 雷 公 yān l?u duì xuě d?ng yu? diàn duì tiān gōng 烟 楼 对 雪 洞 月 殿 对 天 宫 yún ài dài 、rì t?ng m?ng là jī duì yú p?ng 云 叆 叇 、日 曈 曚 蜡 屐 对 渔 蓬 gu? tiān xīng sì jiàn 、tǔ p? yu? rú gōng 过 天 星 似 箭 、吐 魄 月 如 弓 yì lǚ k? f?ng m?i zǐ yǔ 、chí tíng r?n yì ǒu huā fēng 驿 旅 客 逢 梅 子 雨 、池 亭 人 挹 藕 花 风 máo diàn cūn qián hào yu? zhuì lín jī chàng yùn 茅 店 村 前 皓 月 坠 林 鸡 唱 韵 bǎn qiáo lù shàng qīng shuāng suǒ dào mǎ xíng zōng 板 桥 路 上 青 霜 锁 道 马 行 踪
1

一东·其三 shān duì hǎi ?山 宫 清 庄 北 牖 对 花 暑 周 当 头 翔 冬 台 海 对 殿 梦 风 禁 、 化 停 huá duì sōng 华 柳 广 蝶 夏 弄 紫 寒 对 嵩 塞 雁 宫 、吕 扇 残 箫 望 、南 红 吹 sì yu? duì sān gōng 四 岳 对 拾 兆 江 翠 飞 对 三 龙 对 熊 省 冬 烘 题 红 公

gōng huā duì jìn liǔ

sāi yàn duì jiāng l?ng shí cuì duì tí h?ng

qīng shǔ diàn 、guǎng hán gōng

zhuāng zhōu m?ng huà di? 、lǚ wàng zhào fēi xi?ng běi yǒu dāng fēng tíng xià shàn 、nán yán pù rì xǐng dōng hōng 檐 曝 日 子 月 断 美 人 风 h? wǔ l?u t?u 鹤 舞 楼 凤 二 yù dí n?ng cán h?ng zǐ yu? 玉 笛 上 zǐ xiāo chuī duàn měi r?n fēng

f?ng xiáng tái shàng

· 其 一 xià duì dōng 夏 白 对 昼 冬 古 柏
2

ch?n duì wǔ 晨 青 对 春 午 对

xià xiǎng duì gāo chōng 下 对 饷 苍 对 松 高 舂

qīng chūn duì bái zh?u chuí diào k? 、h? chú wēng

gǔ bǎi duì cāng sōng xiān h? duì sh?n l?ng

垂 凤 三 花 沉 二 冬 元

钓 冠

客 、荷 锄 球 闪 烁 千 仙 亭 畔

翁 、螭 顷 李 盘 娇

仙 带

鹤 对 玉 玲 当 国 宠

神 珑 朝 派 起f?ng guān qiú shǎn shu? 、chī dài yù líng l?ng sān yuán jí dì cái qiān qǐng 、yī pǐn dāng cháo lù wàn zhōng 及 第 才 间 香 、一 品 根 杨 调 擅 禄 万 钟 huā ? l?u jiān 萼楼 xiān lǐ pán gēn diào gu? pài jiāo yáng shàn chǒng qǐ biān fēng 边 风

ch?n xiāng tíng pàn

· 其 二 b? duì n?ng 薄 对 石 菊 蓉 、晚 烟 浓 锁 绿 食 mù gǔ duì ch?n zhōng 暮 鼓 对 对 云 封 青 饔 锋 晨 钟

qīng duì dàn 清 山 金 早 l?ng 唐 库 金 钱 茶 菡 汤 对 对 萏 先 淡

shān chá duì shí jú

yān suǒ duì yún fēng lǜ qǐ duì qīng fēng 绮 对 继 朝

jīn hàn dàn 、yù fú r?ng 、玉 芙 宿 酒

zǎo tāng xiān sù jiǔ 、wǎn shí jì zhāo yōng táng kù jīn qián n?ng huà di? 、yán jīn bǎo jiàn huì ch?ng 能 化 蝶 、延
3

津 宝?龙

wū xiá làng chuán

yún yǔ huāng táng sh?n nǚ miào

巫 峡 岱 二 宗 冬

浪 遥

传 望雨 罗

荒 列

唐 丈

神 人

女 峰dài zōng yáo wàng

?r sūn lu? li? zhàng r?n fēng 儿 孙

· 其 三 di? duì zh?ng 叠 释 、草 子 竹 项 人 过 客 伴 茸 、五 数 凭 满 连 三 地 杰 春 天 烟 对 重 道 茸 大 夫 范 yì lǎn duì xīn yōng 意 懒 对 浪 松 承 愁 憾 尧 不 尽 无 穷 殛 四 凶 儒 蝶 对 宗 对 狂 蜂 心 慵

jiǎn duì fán 简 仙 花 数 高 内 边 三 灼 竿 皇 苑 君 灭 佳 关 江 对 翁 繁 对 灼

xiān wēng duì shì bàn

dào fàn duì rú zōng làng di? duì kuáng fēng

huā zhu? zhu? 、cǎo r?ng r?ng

shù gān jūn zǐ zhú 、wǔ shù dài fū sōng gāo huáng mi? xiàng píng sān ji? 、yú dì ch?ng yáo jí sì xiōng 、虞 帝 光 草 n?i yuàn jiā r?n biān guān gu? k? mǎn dì chūn guāng ch?u bù jìn lián tiān yān cǎo hàn wú qi?ng

· 其 一 zhī duì shuāng
4

qí duì ǒu

dà hǎi duì cháng jiāng

奇 对 金 朱 兴 四 降 收 盘

偶 对

只 玉

对 盏

双 宝 窗 夏 烛

大 海 对 舞 著 筑 银 调 龙

对 缸 对 歌 逄 高 城

jīn pán duì yù zhǎn

bǎo zhú duì yín gāng wǔ diào duì gē qiāng 腔

zhū qī kǎn 、bì shā chuāng 漆 槛 汉 列 、碧 纱 推 国

xīng hàn tuī mǎ wǔ 、jiàn xià zhù l?ng páng 马 武 、 谏 群 王 sì shōu li? gu? qún wáng fú 、sān zhù gāo ch?ng zh?ng dí jiàng 伏 、三 众 敌

kuà f?ng dēng tái 跨 斩 三 凤 蛇 江 登 当 台 道 zhǎn sh? dāng dào

xiāo sǎ xiān jī qín n?ng yù 潇 英 洒 仙 雄 姬 秦 天 弄 玉 刘 邦 yīng xi?ng tiān zǐ hàn liú bāng 子 汉

· 其 二 xiàng duì páng 像 对 闪 搁 竺 、月 对 厐 意 懒 幢
5

yán duì mào 颜 停 灯 对 貌 针 闪

l?ng niǎn duì tú gàng 龙 对 幢 心 揽 辇 对 降 辔 对 飞 舱 徒 杠

tíng zhēn duì gē zhú

yì lǎn duì xīn jiàng lǎn p?i duì fēi cāng

dēng shǎn shǎn 、yu? chuáng chuáng

liǔ dī chí jùn mǎ 、huā yuàn f?i cūn m?ng

柳 酒 诗 泪

堤 驰 量 写 弹 微 丹 斑

骏 酬 枫 竹

马 、花 琼 香 韩 舜

苑 颊, 文 妃村 香 杯

尨 尘 流 积 没 节 湘 印 玉 莲 水 江 跄

jiǔ liàng wēi ch?u qi?ng xiāng jiá ,xiāng ch?n m?i yìn yù lián qiàng

shī xiě dān fēng l?i dàn bān zhú

hán w?n yōu bēi liú ji? shuǐ 幽 shùn fēi yí hàn jī xiāng jiāng 遗 憾

四 支

· 其 一 gàn duì zhī 干 水 香 干 街 烟 雨 农 新 画 夺 战 对 榭 词 、 锦 士 雄 枝 鹦 chuī zhú duì tán sī 吹 鹉 对 竹 对 鸬 鹚 传 陵 香 争 乘 诗 径 保 时 淡 塞 凝 脂 卮 弹 丝

quán duì shí 泉 山 对 亭 石 对

shān tíng duì shuǐ xi? wǔ s? bǐ 、shí xiāng cí 五 色 笔 、十 神 几 处 万 里 奇 韩 花 烽

yīng wǔ duì lú cí pō m? duì chuán zhī 泼 墨 对 浑 、有 边 外
6

sh?n qí hán gàn huà 、xi?ng hún lǐ líng shī 李 人 头 尽 jǐ chǔ huā jiē xīn du? jǐn 、yǒu r?n xiāng jìng dàn níng zhī wàn lǐ fēng yān yī lí gāo yǔ 一 犁 膏 zhàn shì biān t?u zhēng bǎo sāi n?ng fū cūn wài jìn ch?ng shí 夫 村

四 支 菹 对 璠 簪

· 其 二 fù duì shī 赋 对 朱 、买 似 锦 堤 旗 马 千 履 山 资 、 春 万 天 童 树 象 谣 诗 剑 diǎn qī duì miáo zhī 点 客 对 国 漆 对 琴 师 仙 姿 描 脂 醢 对 价 明 长 黄 袍 白

zū duì hǎi

fán zān duì zhū lǚ

jiàn k? duì qín shī gu? s? duì xiān zī 色 对

gū jiǔ jià 、mǎi shān zī 沽 酒 晚 柳 霞 绊

wǎn xiá míng sì jǐn 、chūn yǔ xì rú sī 雨 细 如 丝 、花 预 终 横 占 应 野 寺 江 寿 左 阳 两 地 儿 三 枝 liǔ bàn cháng dī qiān wàn shù 、huā h?ng yě sì liǎng sān zhī zǐ gài huáng qí 紫 盖 青 四 支 qīng páo bái mǎ tiān xiàng yù zhàn jiāng zuǒ dì t?ng yáo zhōng yìng sh?u yáng ?r

· 其 三 fǒu duì zhī 缶 长 袖 对 卮 瑞 草
7

zhēn duì zàn 箴 轻 对 赞

yíng zhào duì cán sī 莹 对 照 灵 对 芝 蚕 丝

qīng jū duì cháng xiù 裾 对

ruì cǎo duì líng zhī h?u sh? duì yāo zhī

liú tì c? 、duàn cháng shī

流 云 禹 湘 海

涕 册 、 断 中 庙 竹 棠 千 含 经 熊 年 烟 雨 虎

肠 将 垂 腰 脸

诗 、 天 橘 柚 下 边舌 上

对 凤 阶 三 笼 湿肢 凰 尺 儿 覆 茅 瑁 脂 茨

yún zhōng xi?ng hǔ jiàng 、tiān shàng f?ng huáng ?r yǔ miào qiān nián chuí jú y?u 、yáo jiē sān chǐ fù máo cí 、尧 轻 清 纱 泪 xiāng zhú hán yān hǎi táng jīng yǔ yāo xià qīng shā l?ng dài mào 玳 胭 liǎn biān qīng l?i shī yān zhī

四 支

· 其 四 wàng duì sī 望 道 骨 浪 、德 人 去 对 思 天 椎 重 远 林
8

zhēng duì ràng 争 仙 专 位 望 金 尊 切 对 风 诸 民 不 让 对 剑

yě gě duì shān zhī 野 葛 对 造 对 经 帝 、心 提 柱 王 人 纬 师 忙 笔 无 奈 马 行 迟 为 对 干 支 山 栀

xiān fēng duì dào gǔ

tiān zào duì r?n w?i jīng wěi duì gān zhī

zhuān zhū jiàn 、b? làng zhuī 、博

w?i zūn mín wù zhǔ 、d? zh?ng dì wáng shī 物 主 妨 wàng qiē bù fáng r?n qù yuǎn 、xīn máng wú nài mǎ xíng chí jīn wū bì lái 屋 闭 来 fù qǐ mào lín tí zhù bǐ 赋 乞 茂

yù l?u ch?ng h?u 玉 楼 成 后

jì xū chāng gǔ fù náng cí 记 须 昌 谷 负 囊 词

五 微

· 其 一 shì duì fēi 是 字 、雉 饮 草 朝 对 舍 飞 非 对 ju? ào duì cān wēi 觉 柴 红 归 奥 对 扉 瘦 对 绿 肥 参 微

xián duì sh?ng 贤 鱼 书 鸡 晓 邀 对 对 圣 雁 唱 月 yú shū duì yàn zì

cǎo sh? duì chái fēi h?ng sh?u duì lǜ f?i

jī xiǎo chàng 、zhì zhāo fēi

jǔ bēi yāo yu? yǐn 、qí mǎ tà huā guī 举 杯 wēi 黄 危 tài bái shū táng 太 孔 五 微 白 书 明 祀 堂 庙 kǒng míng sì miào bào quán chuí dì sān qiān zhàng 瀑 老 泉 柏 垂 参 地 三 天 千 四 十 围 丈 lǎo bǎi cān tiān sì shí w?i 盖 能 成 赤 壁 捷、陈 平 善 解 白 ?登 、骑 马 踏 花 huáng gài n?ng ch?ng chì bìji? ch?n píng shàn jiě bái dēng

· 其 二
9

gē duì jiǎ 戈 对 严 占 心 宽 威 滩 甲 对 鸿 中 洪 罗 豁

w? duì w?i 幄 对 邵 渐 锦 达 高 圃 、彩 绣 帷 靖 凤 、口 皇

dàng dàng duì wēi wēi 荡 菊 对 飞 内 量 荡 对 巍 巍

yán tān duì shào pǔ

jìng jú duì yí wēi 夷 薇 hǔ bǎng duì l?ng qí 虎 吐 珠 、叱 榜 玑 咤 喑 哑 霸 王 对 龙 旂

zhàn h?ng jiàn 、cǎi f?ng fēi

xīn zhōng lu? jǐn xiù 、kǒu n?i tǔ zhū jī kuān h?ng hu? dá gāo huáng liàng 、chì zhà yīn yǎ bà wáng wēi

mi? xiàng xīng liú 灭 连 五 微 项 兴 刘 lián wú jù w?i 吴 拒 魏 · 其 三

jiǎo tù jìn shí zǒu gǒu sǐ 狡 貔 貅 兔 尽 屯 处 时 卧 走 龙 狗 归 死

pí xiū tún chǔ w? l?ng guī

shuāi duì sh?ng 衰 鸡 务 衣 对 窗 巷 对 盛 雁 、燕

mì duì xī 密 对 塔 子 矶 秋 久
10

jìn fú duì cháo yī 禁 榜 别 对 对 服 对 春 初 闱 归 朝 衣jī chuāng duì yàn tǎ wù yī xiàng 、yàn zi jī

qiū bǎng duì chūn w?i jiǔ bi? duì chū guī

tiān zī zhēn yǎo tiǎo 、sh?ng d? shí guāng huī 天 蟠 霸 长 六 桃 王 姿 真 紫 阙 军 安 酒 营 市 窈 来 窕 金 、 圣 德 实 荔 红 撞 狂 兴 光 尘 玉 斗 换 银 龟 辉 进 玉 妃 pán táo zǐ quē lái jīn mǔ 、lǐng lì h?ng ch?n jìn yù fēi 母 、 岭 心 bà wáng jūn yíng cháng ān jiǔ shì yà fù dān xīn zhuàng yù dǒu 亚 父 丹 洞 仙 d?ng xiān kuáng xīng huàn yín guī

鱼 · 其 一 liǔ duì yú 柳 凤 若 山 士 影 暗 腰 香 尾 相 对 榆 芍 如 细 剑 孤
11

gēng duì fàn 羹 鸡 周 月 壮 疏 冠 有 明 对 对 饭

duǎn dí duì cháng jū 短 药 对 王 水 、男 山 笛 对 芙 蕖 屋 对 亭 虚 五 车 书 匡 庐 长 裾

jī guān duì f?ng wěi

sháo yào duì fú qú wáng wū duì kuāng lú

zhōu yǒu ru? 、hàn xiàng rú 、汉 寺 间 远 三 和

yu? míng shān sì yuǎn 、fēng xì shuǐ tíng xū 、 风 尺 靖 zhuàng shì yāo jiān sān chǐ jiàn 、nán ?r fù n?i wǔ chē shū 儿 腹 内 梅 蕊 放 shū yǐng àn xiāng qīng yīn qīng zh?u h? jìng gū shān m?i ruǐ fàng yuān míng jiù zhái liǔ tiáo shū

轻 六

鱼 · 其 二 ěr duì yú 尔 对 对 药 柜 不 愚 乘 药 国 闻 二 气 五 行 余 耒 xiān sh?u duì shēng chú 先 授 耜 对 对 妇 七 、踏 雪 为 剋 对 耰 阎 香 寻 锄 闾 车 梅 策 蹇 驴 升 除 lěi sì duì yōu chú fá yu? duì yán lǘ 阀 阅 、 命 仙 精 人 灵 生

wú duì rǔ 吾 对 书 参 诸 穿 汝 箱

shū xiāng duì yào guì cān yù lǔ 、huí bù yú 与 鲁 、回 侯 云 千 採 乌 河 马

zhū h?u qiān sh?ng gu? 、mìng fù qī xiāng chē chuān yún cǎi yào w?n xiān r?n 、tà xuě xún m?i c? jiǎn lǘ yù tù jīn wū 玉 兔 金 洛 六 龟 lu? guī h? mǎ ?r qì jīng líng w?i rì yu? 日 月 在 图 书 wǔ háng shēng kēi zài tú shū

鱼 · 其 三 mì duì shū 密 对 疏
12

yī duì zh?ng 欹 对 正

náng gāo duì bāo jū 囊 櫜 对 苞 苴

lu? fú duì hú qiáo

shuǐ qǔ duì shān yū

罗 骖

浮 对 鹤 架 卞 阳 径 高

壶 、待 庄 士

峤 鸾

水 车

曲 对 桀 熊

山 溺 对 冯

迂 长 婕 人 花 在 妤 才 供 樵 渔 赋 子 虚 杖 履 沮

cān h? jià 、dài luán chē

ji? nì duì cháng jǔ

b? hǔ biàn zhuāng zi 、dāng xi?ng f?ng ji? yú 搏 虎 南 三 子 、 当 吟 光 青 梁 白 山 nán yáng gāo shì yín liáng fù 、xī shǔ r?n cái fù zǐ xū 父 、西 蜀 石 绿 黄 水 sān jìng fēng guāng 风 景 wǔ hú yān jǐng 五 湖 烟 bái shí huáng huā g?ng zhàng lǚ

qīng shān lǜ shuǐ zài qiáo yú

13


相关文章:
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。《笠翁对韵
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版2016.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版2016_唐诗宋词_幼儿教育_教育专区。《笠翁对韵
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵》一东其一 tiān duì dì ?天山雷风牛十三对地, 花对隐隐高秋女二月塞东星边江海 、雾月 清李渔 【上卷】 yǔ duì fēng 雨对树, ...
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì
《笠翁对韵(上)》 李渔 拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》 李渔 拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì dì ?天山雷风牛十三隐高对花隐秋地对 清李渔 【上卷】 yǔ duì fēn...
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。笠翁对韵《
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版_少儿英语_幼儿教育_教育专区。《笠翁对韵》一东
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 清李渔 【上卷】
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版[1].doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版[1] - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān d
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版(2).doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版(2) - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān d
《笠翁对韵》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一 ti
《笠翁对韵》拼音版(下卷 已校对).doc
《笠翁对韵》拼音版(下卷 已校对)_育儿理论经验_幼儿教育_教育专区。2017 年经国学爱好者编辑整理 国学丛书拼音版 笠翁对韵(下)(清)李渔拼音及校对:小熊麻麻 ...
更多相关标签: