当前位置:首页 >> 幼儿读物 >>

笠翁对韵(清 李渔)拼音版


笠翁对韵(清 李渔)拼音版
qīng l ǐ y ú 清 李渔

笠翁对韵 y ī dōng 一 东

tiānduì dì yǔduì fēng dàl ùduì chángkōng 天 对 地,雨 对 风 。大 陆 对 长 空 。 shānhuāduì hǎishù chì rì duì cāngqióng 山 花 对 海 树 ,赤日对 苍 穹 。 léiyǐnyǐn wùmēngmēng r ì xiàduì tiānzhōng 雷隐 隐,雾 蒙 蒙 。日 下 对 天 中 。 fēnggāoqiūyuèbái yǔ j ì wǎnxiáhóng 风 高 秋 月 白 ,雨 霁 晚 霞 红 。 niú nǚèrxīnghé zuǒyòu shēnshāngliǎngyàodòu x ī dōng 牛 女二 星 河 左 右 , 参 商 两 曜 斗 西 东 。 shí yuèsāibiān sàsàhánshuāngjīngshùl ǚ 十 月 塞 边 ,飒 飒 寒 霜 惊 戍 旅; sāndōngjiāngshàng mànmànshuòxuělěngyúwēng 三 冬 江 上 , 漫 漫 朔 雪 冷 鱼 翁 。 hé duì hàn l ǜ duì hóng 河 对 汉 ,绿 对 红 。 yǔbó duì léigōng 雨伯 对 雷 公 。 yānlóuduì xuědòng yuèdiànduì tiāngōng 烟 楼对 雪 洞 ,月 殿 对 天 宫 。 yún ài dài r ì tóngméng 云 叆 叇 ,日 曈 朦 。 l àj ī duì yúpéng 腊屐 对 渔 蓬 。

1

guòtiānxīng s ì jiàn tǔ húnyuèrúgōng 过 天 星 似 箭 ,吐 魂 月 如 弓 。 yì l ǚ kèféngméi z i yǔ chí tí ngrén y ì hé huāfēng 驿旅客 逢 梅 子 雨 , 池 亭 人 挹 荷 花 风 。 máodiàncūnqián hàoyuèzhuì lí n j ī chàngyùn 茅 店 村 前 , 皓 月 坠 林鸡 唱 韵 ; bǎnqiáo l ùshang qīngshuāngsuǒdàomǎxí ngzōng 板 桥 路 上 , 青 霜 锁 道 马 行 踪 。 shānduì hǎi huá duì sōng 山 对 海, 华 对 嵩 。 sì yuèduì sāngōng 四岳 对 三 公 。 gōnghuāduì jì nliǔ sāiyànduì jiānglóng 宫 花 对 禁 柳, 塞 雁 对 江 龙 。 qīngshǔdiàn guǎnghángōng 清 暑 殿 , 广 寒 宫 。 shí cuì duì tí hóng 拾 翠 对题 红 。 zhuāngzhōumènghuàdié l ǚ wàngzhàofēixióng 庄 周 梦 化 蝶 ,吕 望 兆 飞 熊 。 běiyǒudāngfēngtí ngxiàshàn nánliánpùr ì shěngdōnghōng 北 牖 当 风 停 夏 扇 , 南 帘 曝日 省 冬 烘 。 hè wǔlóutóu yùdí nòngcánxiān z ǐ yuè 鹤 舞 楼 头 ,玉 笛 弄 残 仙 子 月 ; fèngxiángtáishàng z ǐ xiāochuīduànměirénfēng 凤 翔 台 上 ,紫 箫 吹 断 美 人 风 。 èr dōng 二 冬 chénduì wǔ xiàduì dōng xiàshǎngduì gāochōng qīngchūnduì báizhòu gǔbǎi 晨 对 午 ,夏 对 冬 。下 晌 对 高 舂 。 青 春 对 白 昼 ,古 柏 duì cāngsōng chuí diàokè hé chúwēng xiānhè duì shénlóng fèngguānzhūshǎn 对 苍 松 。垂 钓 客, 荷 锄 翁 。仙 鹤 对 神 龙 。 凤 冠 珠 闪

2

shuò chīdàiyùlí nglóng sānyuán j í dì cáiqiānqǐng y ī pǐndāngcháo l ùwànzhōng 烁 , 螭 带 玉 玲 珑 。三 元 及第 才 千 顷 , 一品 当 朝 禄 万 钟 。 huā èlóuqián xiān l ǐ pángēndiàoguómài chénxiāngtí ngpàn jiāoyángshàn 花 萼楼 前 , 仙 李 盘 根 调 国 脉 ; 沉 香 亭 畔 , 娇 杨 擅 chǒng q ǐ biānfēng 宠 起 边 风 。 qīngduì dàn báoduì nóng mù gǔduì chénzhōng shāncháduì shí j ú yānsuǒduì 清 对 淡 ,薄 对 浓 。暮 鼓 对 晨 钟 。 山 茶 对 石 菊,烟 锁 对 yúnfēng jīnhàndàn yùfúróng l ǜ q ǐ duì qīngfēng zǎotāngxiānxiǔjiǔ wǎnshí 云 封 。金 菡 萏 ,玉芙 蓉 。绿绮 对 青 锋 。 早 汤 先 宿 酒, 晚 食 jì cháoyōng tángkùjīnqiánnénghuà dié yánjīnbǎojiànhuì chénglóng wūxiálàng 继 朝 饔 。唐 库 金 钱 能 化 蝶 ,延 津 宝 剑 会 成 龙 。 巫峡 浪 chuá n yúnyǔhuāngtángshénnǚmiào dàizōngyáowàng érsūnluólièzhàngrén 传 , 云 雨 荒 唐 神 女 庙 ;岱 宗 遥 望 ,儿 孙 罗 列 丈 人 fēng 峰 。 fánduì jiǎn dié duì zhòng y ì lǎnduì xīnyōng xiānwēngduì shì bàn dàofànduì 繁 对 简 , 叠 对 重 。意 懒 对 心 慵 。 仙 翁 对 释 伴 , 道 范 对 rúzōng huāzhuózhuó cǎoqìqì làngdié duì kuángfēng shùgānjūn z ǐ zhú wǔ 儒 宗 。 花 灼 灼 ,草葺葺 。 浪 蝶 对 狂 蜂 。 数 竿 君 子 竹 ,五 shùdàifu sōng gāohuá ngmiè xiàngpí ngsānjié yúdì chéngyáo j í sì xiōng nèi 树 大 夫 松 。 高 皇 灭 项 凭 三 杰,虞帝 承 尧 殛四 凶 。 内 yuànjiārén mǎn dì fēngguāngchóubú jì n biānguānguòkè liántiānyāncǎohànwú 苑 佳 人 ,满 地 风 光 愁 不 尽;边 关 过 客,连 天 烟 草 憾 无 qióng 穷 。 三 江 qí duì ǒu zhǐduì shuāng dàhǎiduì chángjiāng jīnpánduì yùzhǎn bǎozhúduì 奇 对 偶 , 只 对 双 。大 海 对 长 江 。金 盘 对 玉 盏 , 宝 烛 对 yí ngāng zhū qī kǎn bì shāchuāng wǔdiàoduì gēqiāng hànxì ngtuīmǎwǔ 银 釭 。 朱 漆 槛 ,碧 纱 窗 。 舞 调 对 歌 腔 。 汉 兴 推 马 武 , xiàjiànzhùmá ngpáng s ì shōulièguóqúnwáng fú sānzhùgāochéngzhòng dí 夏 谏 著 尨 逄 。四 收 列 国 群 王 服, 三 筑 高 城 众 敌 jiàng kuàfèngdēngtái xiāosǎxiān j ī qí nyuèyù zhǎnshédāngdào yīngxióng 降 。 跨 凤 登 台, 潇 洒 仙 姬 秦 月 玉; 斩 蛇 当 道 , 英 雄 tiān z ǐ hànliúbāng 天子汉刘 邦 。

3

yánduì mào xiàngduì páng bù niǎnduì túgàng tí ngzhēnduì gēzhú y ì lǎnduì 颜 对 貌 , 像 对 庞 。步 辇 对 徒 杠 。 停 针 对 搁 竺 ,意 懒 对 xīnjiàng dēngshǎnshǎn yuèzhuàngzhuàng lǎnpèiduì fēihuáng liǔ dī chí jùn 心 降 。 灯 闪 闪 ,月 幢 幢 。 揽 辔 对 飞 艎 。柳堤 驰 骏 mǎ huāyuànfèicūnmáng jiǔliàngwēixūnqióngyǎojiá xiāngchénméiyì nyùlián 马 , 花 院 吠 村 尨 。酒 量 微 熏 琼 杳 颊, 香 尘 没 印 玉 莲 shuāng shīxiědānfēng hán fū yōuhuáiliújiéshuǐ lèidànbānzhú shùnfēi y í hàn 双 。诗 写 丹 枫 , 韩 夫 幽 怀 流节 水 ;泪 弹 斑 竹 , 舜 妃 遗 憾 j ī yújiāng 积湡 江 。 zhī 四 支 quánduì shí gànduì zhī chuīzhúduì dàn s ī shāntí ngduì shuǐxiè yīngwǔduì lú 泉 对 石 , 干 对 枝 。 吹 竹 对 弹 丝。 山 亭 对 水 榭 , 鹦 鹉 对 鸬 c í wǔsèb ǐ shí xiāng c í pōmò duì chuánzhī shén qí hángànhuà xiónghún l ǐ 鹚。五 色笔,十 香 词。泼 墨 对 传 卮 。 神 奇 韩 干 画 , 雄 浑 李 lí ngshī j ǐ chùhuājiēxīnduó jǐn yǒurénxiāngjì ngdànní ngzhī wàn l ǐ fēngyān 陵 诗 。几 处 花 街 新 夺 锦, 有 人 香 径 淡 凝 脂 。 万 里 烽 烟 , zhànshì biāntóuzhēngbǎosāi y ī l í gāoyǔ nóngfū cūnwàijì nchéngshí 战 士 边 头 争 宝 塞 ;一犁 膏 雨, 农 夫 村 外 尽 乘 时 。 zǔduì hǎi fùduì shī diǎn qī duì miáozhī yáozānduì zhū l ǚ jiànkèduì qí nshī 俎 对 醢 ,赋 对 诗 。 点 漆 对 描 脂 。 瑶 簪 对 珠 履, 剑 客 对 琴 师 。 gūjiǔjià mǎishānzī guósèduì xiān z ī wǎnxiámí ng s ì jǐn chūnyǔxìrúsī liǔbàn 沽 酒价, 买 山 资 。 国 色 对 仙 姿。 晚 霞 明 似锦,春 雨 细 如 丝 。柳 绊 chángdī qiānwànshù huāhéngyě s ì liǎngsānzhī z ǐ gàihuáng qí tiānxiàngyù 长 堤 千 万 树 , 花 横 野 寺 两 三 枝 。紫 盖 黄 旗, 天 象 预 zhànjiāngzuǒ dì qīngpáobáimǎ tóngyáozhōngyì ngshòuyáng ér 占 江 左 地; 青 袍 白 马 , 童 谣 终 应 寿 阳 儿。 zhēnduì zàn fǒuduì zhī yí ngzhàoduì cán s ī qīng j ū duì chángxiù ruì cǎoduì lí ng 箴 对 赞 ,缶 对 卮 。萤 炤 对 蚕 丝。 轻 裾 对 长 袖 , 瑞草 对 灵 zhī liút ì cè duà nchángshī hóushéduì yāozhī yúnzhōngxiónghǔjiàng tiān 芝 。流涕策 , 断 肠 诗 。 喉 舌 对 腰 肢 。 云 中 熊 虎 将 ,天 shàngfènghuá ngér yǔmiàoqiānniánchuí j úyòu yáojiēsānchǐ fùmáo c í xiāng 上 凤 凰 儿。禹 庙 千 年 垂 桔 柚 , 尧 阶 三 尺 覆 茅 茨。 湘 zhúhányān yāoxiàqīngshālóngdàimào hǎitángjīngyǔ liǎnbiānqīnglèishīyān 竹 含 烟 , 腰 下 轻 纱 笼 玳 瑁 ;海 棠 经 雨, 脸 边 清 泪 湿 胭 zhī 脂。

4

zhēngduì ràng wàngduì s ī yěgěduì shānzhī xiānfēngduì dàogǔ tiānzàoduì 争 对 让 , 望 对 思。野 葛 对 山 栀 。 仙 风 对 道 骨 , 天 造 对 rénwéi zhuānzhūjiàn bólàngchuí jīngwěiduì gànzhī wèizūnmí nwùzhǔ dé 人 为 。 专 诸 剑 ,博 浪 椎 。 经 纬 对 干 支 。 位 尊 民 物 主 ,德 zhòng dì wángshī wàngqiēbù fángrénqùyuǎn xīnmángwúnàimǎhángchí jīnwū 重 帝 王 师 。 望 切 不 妨 人 去 远 ,心 忙 无 奈 马 行 迟 。 金屋 bì lái fùq i màolí nt í zhùb ǐ yùlóuchénghòu j ì xūchānggǔ fùnáng c í 闭来,赋乞 茂 林题 柱 笔;玉 楼 成 后 ,记须 昌 谷 负 囊 词。 wēi 五 微 xiánduì shèng shì duì fēi jiàoàoduì cānwēi yúshūduì yàn z ì cǎoshěduì cháifēi 贤 对 圣 , 是 对 非。觉 奥 对 参 微 。 鱼 书 对 雁 字,草 舍 对 柴 扉 。 j ī xiǎochàng zhì cháofēi hóngshòuduì l ǜ féi j ǔ bēiyāoyuèyǐn qí mǎ tàhuāguī 鸡 晓 唱 ,雉 朝 飞。 红 瘦 对 绿 肥 。 举杯 邀 月 饮, 骑马踏 花 归。 huá nggàinéngchéngchì bì jié chénpí ngshànjiěbáidēngwēi tàibáishūtáng pù 黄 盖 能 成 赤 壁捷, 陈 平 善 解 白 登 危 。太 白 书 堂 ,瀑 quánchuí dì sānqiānchǐ kǒngmí ng s ì miào lǎobǎicāntiān s ì shí wéi 泉 垂 地 三 千 尺; 孔 明 祀 庙 ,老 柏 参 天 四十 围 。 gēduì jiǎ wòduì wéi dàngdàngduì wēiwēi yántānduì shàopǔ jì ng j úduì yí wēi 戈 对 甲,幄 对 帏 。 荡 荡 对 巍 巍 。严 滩 对 邵 圃 ,靖 菊 对 夷 薇 。 zhànhóngjiàn cǎifèngfēi hǔbǎngduì lóng qí xīnzhōngluójǐnxiù kǒunèitǔ zhū 占 鸿 渐 ,采 凤 飞 。虎 榜 对 龙 旗。心 中 罗 锦 绣 , 口 内 吐 珠 j ī kuānhónghuò dágāohuá ngliàng chì zhàànyǎbà zhǔwēi miè xiàngxì ngliú 玑。 宽 宏 豁 达 高 皇 量 , 叱 咤 暗 哑 霸 主 威 。 灭 项 兴 刘, jiǎo tùjì nshí zǒugǒu s ǐ liánwúj ùwèi pí xiūtúnchùwòlóngguī 狡 兔尽 时 走 狗 死; 连 吴 拒 魏 ,貔 貅 屯 处 卧 龙 归 。 shuāiduì shèng mì duì xī j ì fúduì cháo y ī j ī chuāngduì yàn tǎ qiūbǎngduì chūn 衰 对 盛 , 密 对 稀。 祭服 对 朝 衣。 鸡 窗 对 雁 塔, 秋 榜 对 春 wéi wū y ī xiàng yàn z i j ī jiǔbié duì chūguī tiān z ī zhēnyǎotiǎo shèngdé shí 闱 。 乌 衣 巷 , 燕 子矶。久 别 对 初 归 。 天 姿 真 窈 窕 , 圣 德 实 guānghuī pántáo z ǐ quèláijīnmǔ lǐng l ì hóngchénjì nyùfēi bà zhǔjūnyí ng yàfù 光 辉 。 蟠 桃 紫 阙 来金 母 ,岭 荔 红 尘 进 玉 妃 。霸 主 军 营 ,亚父 dānxīnzhuàngyùdòu chángānjiǔshì zhéxiānkuángxì nghuànyí nguī 丹 心 撞 玉 斗 ; 长 安酒 市 , 谪 仙 狂 兴 换 银 龟 。 yú 六鱼

5

gēngduì fàn liǔduì yú duǎnxiùduì cháng j ū j ī guānduì fèngwěi sháoyàoduì 羹 对 饭 ,柳 对 榆 。 短 袖 对 长 裾。鸡 冠 对 凤 尾 , 芍 药 对 fúqú zhōuyǒuruò hànxiāng rú yùwūduì kuāng l ú yuèmí ngshān s ì yuǎn fēng 芙 蕖 。周 有 若 ,汉 相 如。 玉 屋 对 匡 庐。月 明 山 寺 远 , 风 xì shuǐtí ngxū zhuàngshì yāojiānsānchǐjiàn nánér fùnèiwǔchēshū shūyǐngàn 细 水 亭 虚。 壮 士 腰 间 三 尺 剑 , 男 儿腹 内 五 车 书 。 疏 影 暗 xiāng hé jì nggūshānméiruǐfàng qīngyīnqīngzhòu yuānmí ngjiùzháiliǔtiáoshū 香 , 和 靖 孤 山 梅 蕊 放 ;轻 阴 清 昼 , 渊 明 旧 宅 柳 条 舒 。 wúduì rǔ ěrduì yú xuǎnshòuduì shēngchú shū j í duì yàoguì lěi s ì duì yōuchú 吾 对 汝, 尔 对 余 。 选 授 对 升 除 。书 籍 对 药 柜 , 耒耜 对 耰 锄 。 cānsuī l ǔ huí bùyú fáyuèduì yán l ǘ zhūhóuzhīchéngguó mì ng fùqī xiāngchē 参 虽 鲁,回 不 愚 。 阀 阅 对 阎 闾。诸 侯 知 乘 国 , 命 妇七 香 车 。 chuānyúncǎiyàowénxiānquǎn tàxuěxúnméicèjiǎn l ǘ yùtùjīnwū èr qì jīnglí ng 穿 云 采 药 闻 仙 犬 ,踏 雪 寻 梅 策 蹇 驴。玉 兔 金 乌 ,二气 精 灵 wéi r ì yuè luòguīhémǎ wǔxí ngshēngkèzài túshū 为 日 月 ;洛 龟 河 马 ,五 行 生 克在图 书 。 qī duì zhèng mì duì shū nángtuóduì bāo j ū luófúduì hú qiáo shuǐqǔduì shān 欹 对 正 ,密 对 疏 。 囊 橐 对 苞 苴。 罗 浮 对 壶 峤 , 水 曲 对 山 yū cānhè jià dàiluányú jiénì duì cháng j ǔ bó hǔbiànzhuāng z ǐ dāngxióngféng 纡。骖 鹤 驾,待 鸾 舆 。 杰溺 对 长 沮。 搏虎 卞 庄 子, 当 熊 冯 jiéyú nányánggāo tǔ yí nliáng fù x ī shǔcáirén fùz ǐ xū sānjì ngfēngguāng bái 婕妤 。 南 阳 高 土 吟 梁 妇,西 蜀 才 人 赋子 虚。 三 径 风 光 , 白 shí huá nghuāgòngzhàng l ǚ wǔhú yānjǐng qīngshān l ǜ shuǐzàiqiáoyú 石 黄 花 供 杖 履; 五 湖 烟 景 , 青 山 绿 水 在 樵 渔 。 qī yú 七虞 hóngduì bái yǒuduìwú bùgǔduì tí hú máochuí duì yǔshàn tiānquèduì huáng 红 对 白 ,有 对 无 。布 谷 对 提 壶 。 毛 椎 对 羽 扇 ,天 阙 对 皇 dōu xièhúdié zhèngzhègū dǎohǎiduì guīhú huāféichūnyǔrùn zhúshòuwǎn 都 。谢 蝴 蝶 , 郑 鹧 鸪 。 蹈 海 对 归 湖 。花 肥 春 雨 润 ,竹 瘦 晚 fēngshū màifàndòumí zhōngchuànghàn zūngēng l úkuàijì ngguīwú qí ndiào 风 疏。麦 饭 豆 麋 终 创 汉 , 尊 羹 胪 脍 竟 归 吴。 琴 调 qīngtán yángliǔyuèzhōngqiánqùtīng jiǔ qí xiéguà xì nghuācūn l ǐ gòngláigū 轻 弹 , 杨 柳 月 中 潜 去 听 ;酒旗 斜 挂 , 杏 花 村 里 共 来 沽 。 luóduì q ǐ mí ngduì shū bǎixiùduì sōngkū zhōngyuánduì shàng s ì fǎn bì duì hái 罗 对 绮, 茗 对 蔬 。柏 秀 对 松 枯 。 中 元 对 上 巳,返 璧 对 还 zhū yúnmèngzé dòngtí nghú yùzhúduì bīnghú cāngtóu x ī jiǎodài l ǜ bì nxiàng 珠 。云 梦 泽, 洞 庭 湖 。 玉 烛 对 冰 壶。 苍 头 犀 角 带 , 绿鬓 象
6

yáshū sōngyīnbáihè shēngxiāngyì ng jì ng l ǐ qīngluányǐngbùgū zhúhù bànkāi 牙 梳 。 松 阴 白鹤 声 相 应 ,镜 里 青 鸾 影 不 孤 。竹 户 半 开 , duì yǒubù zhīrénzàifǒu cháiménshēn bì tí ngchēháiyǒukèláiwú 对 牖 不 知 人 在 否 ? 柴 门 深 闭, 停 车 还 有 客 来 无 。 bīnduì zhǔ bì duì nú bǎoyāduì jīn fú shēngtángduì rùshì gǔsèduì tóuhú yàn 宾对 主, 婢 对 奴 。 宝 鸭 对 金 凫。 升 堂 对 入 室 ,鼓 瑟 对 投 壶 。砚 hébì sòngliánzhū t í yōngduì dāng l ú yǎnggāohóng r ì jì n wàngyuǎnbáiyún 合 璧, 颂 联 珠 。提 饔 对 当 垆。 仰 高 红 日 尽, 望 远 白 云 gū xīnxiàngmì shūkuīèryǒu j ī yúnfāngyùdòngsānwú zǔjiànsānbēi lǎoqù 孤 。 歆 向 秘 书 窥 二 酉 ,机 云 芳 誉 动 三 吴 。祖 饯 三 杯 , 老 去 chángzhēnhuāxiàjiǔ huāngtiánwǔmǔ guīláidú hé yuèzhōngchú 常 斟 花 下 酒; 荒 田 五 亩 , 归 来 独 荷 月 中 锄 。 jūnduì fù wèiduì wú běiyuèduì x ī hú càishūduì cháfàn qǔsǔnduì chāngpú 君 对 父, 魏 对 吴 。 北 岳 对 西 湖 。 菜 蔬 对 茶 饭 ,苣 笋 对 菖 蒲 。 méihuāshù zhúyèfú tí ng y ì duì shānhū liǎngdūbāngùfù bāzhènkǒngmí ng tú 梅 花 数 ,竹 叶符。廷 议 对 山 呼 。两 都 班 固 赋 , 八 阵 孔 明 图。 tiánqì ng z ǐ jīngtángxiàmào wángpóuqīngbǎimù qiánkū chūsàizhōngláng dī 田 庆 紫 荆 堂 下 茂 , 王 裒 青 柏 墓 前 枯。 出 塞 中 郎 ,羝 yǒu rǔshí guīhànshì zhì qí ntài z ǐ mǎshēngjiǎo r ì fǎnyàndū 有 乳 时 归 汉 室 ; 质 秦 太 子, 马 生 角 日 返 燕 都 。 bā qí 八齐 luánduì fèng quǎnduì j ī sàiběiduì guān x ī chángshēngduì yì zhì lǎoyòuduì 鸾 对 凤 , 犬 对 鸡。塞 北 对 关 西。 长 生 对 益 智 ,老 幼 对 l ǚ ní sòngzhúcè jiǎntóngguī bāozǎoduì zhēng l í miányāo rúruòliǔ nènshǒu 旅倪。 颂 竹 策,剪 桐 圭 。剥 枣 对 蒸 梨。 绵 腰 如 弱 柳,嫩 手 sì róu y í jiǎoguīnéngchuānsānxuéyǐn jiāoliáoquánjièy ì zhī qī jiǎo l ǐ xiān 似 柔 荑。 狡 龟 能 穿 三 穴 隐 , 鹪 鹩 权 借一 枝 栖。 角 里 先 sheng cèzhàngchuí shēn fúshàozhǔ yúlí ngzhòng z ǐ pì l úzhī l ǚ làixián qī 生 ,策 杖 垂 绅 扶 少 主 ;于 陵 仲 子,辟纑 织 履赖 贤 妻。 mí ngduì fèi fànduì qī yànyǔduì yīng t í shānhúduì mǎnǎo hǔpò duì bō l í jiàng 鸣 对 吠,泛 对 栖。燕 语 对 莺 啼。 珊 瑚 对 玛 瑙 , 琥 珀 对 玻 璃。 绛 xiànlǎo bózhōu l í cèl í duì rán x ī yúhuáikānzuòyīn táo l ǐ z ì chéngqī tóuwū 县 老 ,伯 州 梨。测 蠡 对 然 犀。榆 槐 堪 作 荫 ,桃 李自 成 蹊。投 巫 jiùnǚ x ī ménbào lì nhuà nféngdàobǎi l ǐ x ī quèl ǐ ménqiáng lòuxiàngguīmóyuán 救女西 门 豹 , 赁 浣 逢 到 百 里奚。阙 里 门 墙 , 陋 巷 规模 原 bù lòu suí dī j ī zhǐ mí lóuzōng j ì yì quánmí 不 陋 ; 隋 堤基 址 ,迷 楼 踪 迹亦 全 迷 。
7

yuèduì zhào chǔduì qí liǔànduì táo x ī shāchuāngduì xiùhù huàgéduì xiāng 越 对 赵 , 楚 对 齐。柳 岸 对 桃 溪。 纱 窗 对 绣 户 , 画 阁 对 香 guī xiūyuèfǔ shàngtiān t ī dì dōngduì hóngní xí ng l èyóuchūnpǔ gōngyúbì ng 闺。 修 月 斧, 上 天 梯。 螮 蝀 对 虹 霓。行 乐 游 春 圃 , 工 谀 病 xiàqí l ǐ guǎngbù fēngkōngshèhǔ wèimí ngdél ì wéicún j ǐ ànpèixúxí ng x ì liǔ 夏 畦。李 广 不 封 空 射 虎 ,魏 明 得 立 为 存 麂。按 辔 徐 行 ,细柳 gōngchéngláowángjì ng wénshēngshāowò lí njīngmí ngzhènzhǐ ér t í 功 成 劳 王 敬 ; 闻 声 稍 卧 ,临 泾 名 震 止 儿啼。 jiǔ jiā 九佳 ménduì hù mò duì jiē zhīyèduì gēngāi dòu j ī duì huīzhǔ fèng j ì duì luánchāi 门 对 户 ,陌 对 街。枝 叶 对 根 荄 。 斗 鸡 对 挥 麈 , 凤 髻 对 鸾 钗 。 dēngchǔxiù dùqí nhuái z ǐ guīduì fū chà shí dǐnglóngtóusuō yí nzhēngyànchì 登 楚 岫 ,渡 秦 淮 。子 规 对 夫 差 。石 鼎 龙 头 缩 ,银 筝 雁 翅 pái bǎiniánshī l ǐ yányúqì ng wàn l ǐ fēngyún rùzhuànghuái néngbiànmí nglún 排 。百 年 诗 礼 延 余 庆 , 万 里 风 云 入 壮 怀 。 能 辨 明 伦, s ǐ y ǐ yězāibēi j ì l ù bù yóujì ngwà shēnghūyúyěyǒugāochái 死矣野 哉 悲 季路;不 由 径 袜 , 生 乎 愚 也 有 高 柴 。 guànduì l ǚ wàduì xié hǎijiǎoduì tiānyá j ī rénduì hǔ l ǚ liùshì duì sānjiē chén 冠 对 履,袜 对 鞋 。海 角 对 天 涯。鸡 人 对 虎 旅,六 市 对 三 街。 陈 zǔdòu x ì duīmái jiǎojiǎoduì ái ái xiánxiāng j ùdōnggé liángmí ng j í xiǎozhāi 俎 豆 ,戏 堆 埋 。 皎 皎 对 皑皑。 贤 相 聚 东 阁 , 良 明 集 小 斋 。 mèng l ǐ shānchuānshūyuèjué zhěnbiānfēngyuèj ì qí xié sānjì ngxiāoshū péng 梦 里 山 川 书 越 绝 , 枕 边 风 月 记齐 谐 。三 径 萧 疏 , 彭 zégāofèng y í wǔliǔ liùcháohuáguì lángyájiā qì zhǒngsānhuái 泽 高 凤 怡 五 柳;六 朝 华 贵 , 琅 琊 佳气 种 三 槐 。 qí nduì jiǎn qiǎoduì guāi shuǐxièduì shānzhāi bīngtáoduì xuěǒu lòujiànduì gèng 勤 对 俭 ,巧 对 乖 。水 榭 对 山 斋 。冰 桃 对 雪 藕 , 漏 箭 对 更 pái háncuì xiù guì jīnchāi kāngkǎiduì huīxié zhújì ngfēngshēnglài huā x ī yuè 牌 。 寒 翠 袖 ,贵 金 钗 。 慷 慨 对 诙 谐 。 竹 径 风 声 籁, 花 溪 月 yǐngshāi xiénángjiā j ùsuí shí zhù hé chāchénhāndàochùmái jiānghǎigūzōng 影 筛 。携 囊 佳句 随 时 贮 ,荷 锸 沉 酣 到 处 埋 。 江 海 孤 踪 , yúnlàngfēngtāojīng l ǚ mèng xiāngguānwàn l ǐ yānluányúnshùqiēguīhuái 云 浪 风 涛 惊 旅 梦 ; 乡 关 万 里, 烟 峦 云 树 切 归 怀 。 q ǐ duì z ǐ guì duì kǎi shuǐbóduì shānyá wǔqúnduì gēxiù yùbì duì yáojiē fēng 杞 对 梓,桧 对 楷 。 水 泊 对 山 崖。舞 裙 对 歌 袖 ,玉 陛 对 瑶 阶。 风

8

rùmèi yuèyí nghuái hǔ s ì duì lángchái mǎróngtángshàngzhàng yángkǎnshuǐ 入 袂 ,月 盈 怀 。 虎 兕 对 狼 豺 。马 融 堂 上 帐 ,羊 侃 水 zhōngzhāi běimiànhónggōng y í shí gài dōngxúndàizhì dì ngfánchái jǐnlǎnchūn 中 斋 。北 面 黉 宫 宜 拾 芥 , 东 巡 岱 畤 定 燔 柴 。 锦缆 春 jiāng héngdí dòngxiāotōng bì luò huá dēngyèyuè y í zānduò cuì biànxiāngjiē 江 , 横 笛 洞 箫 通 碧 落 ; 华 灯 夜 月 ,遗 簪 堕 翠 遍 香 街。 shíhuī 十 灰 chūnduì xià x ǐ duì ā i dà shǒuduì chángcái fēngqīngduì yuèlǎng dì kuòduì tiān 春 对 夏, 喜 对 哀。 大 手 对 长 才。风 清 对 月 朗 , 地阔 对 天 kāi youlángyuàn zuì pénglái qī zhèngduì sāntái qīnglónghú lǎozhàng bái 开 。 游 阆 苑 , 醉 蓬 莱。七 政 对 三 台 。 青 龙 壶 老 杖 , 白 yànyùrénchāi xiāngfēngshí l ǐ wàngxiāngé mí ngyuèy ì tiān s ī z ǐ tái yùjiébīng 燕 玉 人 钗 。 香 风 十 里 望 仙 阁 , 明 月 一 天 思子 台 。玉洁 冰 táo wángmǔ j ǐ yīnqiúdàojiàng liánzhōu l i zhàng zhēnrényuánwéidú shūlái 桃 , 王 母 几 因 求 道 降 ; 连 舟 藜 杖 , 真 人 原 为 读 书 来。 cháoduì mù qùduì lái shùy ǐ duì kāngzāi mǎgānduì j ī lèi xì ngyǎnduì táosāi 朝 对 暮 ,去 对 来。 庶 矣 对 康 哉 。 马 肝 对 鸡肋, 杏 眼 对 桃 腮 。 jiāxì ngshì hǎohuáikāi shuòxuěduì chūnléi yún y í zhīquèguān r ì shàifèng 佳 兴 适 , 好 怀 开 。 朔 雪 对 春 雷。 云 移 鳷 鹊 观 ,日 晒 凤 huá ngtái hé biānshū qì yí ngfāngcǎo lí nxiàqīngfēngdàiluòméi liǔmèihuāmí ng 凰 台。 河 边 淑气 迎 芳 草, 林下 轻 风 待 落 梅 。 柳媚 花 明 , yànyǔyīngshēnghúnshì xiào sōnghàobǎiwǔ yuán t í hèl ì zǒngchéng ā i 燕 语 莺 声 浑 是 笑 ; 松 号 柏 舞 , 猿 啼 鹤 唳 总 成 哀。 zhōngduì xì n bó duì gāi cǔnduó duì yí cāi xiāngxiaoduì zhúàn quèx ǐ duì qióng 忠 对 信, 博 对 赅 。忖 度 对 疑 猜 。 香 消 对 烛 暗 ,鹊 喜 对 蛩 ā i jīnhuābào yùjì ngtái dǎojiǎduì xiánhuái yándiānhénglǎoshù shí dèngfù 哀。金 花 报 ,玉 镜 台 。 倒 斝 对 衔 怀 。 岩 巅 横 老 树 ,石 磴 覆 cāngtái xuěmǎnshānzhōnggāoshì wò yuèmí nglí nxiàměirénlái l ǜ liǔyán dī 苍 苔。 雪 满 山 中 高 士 卧 , 月 明 林 下 美 人 来。绿柳 沿 堤, jiēyīnsū z ǐ láishí zhǒng bì táomǎnguān jì nshì liúlángqùhòuzāi 皆 因 苏子来 时 种 ;碧 桃 满 观 ,尽 是 刘 郎 去 后 栽 。 shíy ī zhēn 十 一 真 liánduì j ú fèngduì lí n zhuófùduì qīngpí n yúzhuāngduì fóshě sōnggàiduì huā 莲 对 菊, 凤 对 麟。 浊 富 对 清 贫 。 渔 庄 对佛 舍 , 松 盖 对 花

9

yīn luóyuèsǒu gětiānmí n guóbǎoduì jiāzhēn cǎoyí ngjīnlièmǎ huāzuì yùlóu 茵 。萝 月 叟 ,葛 天 民 。 国 宝 对 家 珍 。 草 迎 金 埒 马 , 花 醉 玉 楼 rén cháoyànsānchūnchánghuànyǒu sāihóngbāyuèshǐláibīn gǔwǎngjīnlái 人 。 巢 燕 三 春 尝 唤 友 , 塞 鸿 八 月 始 来 宾 。古 往 今 来, shuí jiàntàishāncéngzuòl ì tiānchángdì jiǔ rénchuáncānghǎi j ǐ yángchén 谁 见 泰 山 曾 作 砺; 天 长 地久, 人 传 沧 海 几 扬 尘 。 xiōngduì dì l ì duì mí n fùz ǐ duì jūnchén gōudīngduì fǔ jiǎ fùmǎoduì tóngyí n 兄 对 弟, 吏对 民 。 父子 对 君 臣 。 勾 丁 对 甫甲,赴 卯 对 同 寅 。 zhéguì kè zānhuārén s ì hàoduì sānrén wángqiáoyúnwàiniǎo guōtàiyǔzhōng 折 桂 客,簪 花 人 。 四 皓 对 三 仁 。 王 乔 云 外 鸟 ,郭 泰 雨 中 jīn rénjiāohǎoyǒuqiúsān y ì shì yǒuxián qī bèiwǔlún wénjiàonánxuān wǔ dì pí ng 巾。 人 交 好 友 求 三 益, 士 有 贤 妻 备 五 伦 。文 教 南 宣 , 武帝 平 mánkāibǎiyuè y ì qí x ī zhǐ hánhóu fúhànjuǎnsānqí n 蛮 开 百 越 ;义旗西 指 , 韩 侯 扶 汉 卷 三 秦 。 shēnduì wǔ kǎnduì yí n ā wèiduì yīnchén chǔlánduì xiāngzhǐ bì liǔduì qīngjūn 申 对 午 ,侃 对 訚 。 阿 魏 对 茵 陈 。楚 兰 对 湘 芷 , 碧柳 对 青 筠 。 huā fùfù yèzhēnzhēn fěnjǐngduì zhūchún cáogōngjiān s ì guǐ yáo dì zhì rúshén 花 馥馥, 叶 蓁 蓁 。 粉 颈 对 朱 唇 。曹 公 奸 似 鬼 ,尧 帝 智 如 神 。 nánruǎncáilángchàběifù dōnglí nchǒunǚxiào x ī pí n sèyànběitáng cǎohào 南 阮 才 郎 差 北 富, 东 邻 丑 女 效 西 颦 。色 艳 北 堂 , 草 号 wàngyōuyōushènshì xiāngnóngnánguó huāmí nghánxiàoxiàohérén 忘 忧 忧 甚 事? 香 浓 南 国 , 花 名 含 笑 笑 何 人 ? shíèr wén 十 二 文 yōuduì x ǐ qī duì xīn wǔdiǎnduì sānfén fójīngduì xiānyǔ xiànòuduì chūnyún 忧 对 喜,戚 对 欣 。五 典 对 三 坟 。佛 经 对 仙 语 ,夏 耨 对 春 耘 。 pēngzǎojiǔ jiǎnchūnqí n mùyǔduì zhāoyún zhújiānxiébáijiē huāxiàzuì hóng 烹 早 韭, 剪 春 芹 。 暮 雨 对 朝 云 。 竹 间 斜 白 接, 花 下 醉 红 qún zhǎngwòlí ng fúwǔyuèzhuàn yāoxuánbǎojiàn qī xīngwén jīnsuǒwèikāi 裙 。 掌 握 灵 符 五 岳 篆 , 腰 悬 宝 剑 七 星 纹 。金 锁 未 开 , shàngxiàngqūtīnggōnglòushuǐ zhūliánbànjuǎn fānliáoyǎngduì yùl úxūn 上 相 趋 听 宫 漏 水 ; 珠 帘 半 卷 , 翻 僚 仰 对 御炉 薰 。 cí duì fù lǎnduì qí n lèi j ùduì qúnfēn luánxiāoduì fèng dí dàicǎoduì xiāngyún 词 对 赋,懒 对 勤 。 类聚 对 群 分 。 鸾 箫 对 凤 笛,带 草 对 香 芸 。 yànxǔ b ǐ hánliǔwén jiùhuàduì xīnwén hèhè zhōunánzhòng hé héjì nyòujūn 燕 许笔, 韩 柳 文 。旧 话 对 新 闻 。赫 赫 周 南 仲 ,翮 翮 晋 右 军 。 liùguóshuōchéngsū z ǐ guì liǎngjīngshōu fùguōgōngxūn hànquèchénshū kǎn 六 国 说 成 苏子 贵 , 两 京 收 复 郭 公 勋 。 汉 阙 陈 书 , 侃
10

kǎnzhōngyántuījiǎ y ì tángtí ngduì cè yányánzhí jiànyǒuliúbēn 侃 忠 言 推 贾谊; 唐 廷 对 策, 岩 岩 直 谏 有 刘 贲 。 yánduì xiào j ì duì xūn l ùshǐduì yángfén xīngguànduì yuèshàn bǎmèiduì shū 言 对 笑 , 绩对 勋 。 鹿 豕 对 羊 羵 。 星 冠 对 月 扇 ,把 袂 对 书 j ū tāngshì gě shuōxì ngyīn luóyuèduì sōngyún x ī chí qīngwūshǐ běisāihēi 裾。 汤 事 葛 , 说 兴 殷 。 萝 月 对 松 云 。西 池 青 乌 使 , 北 塞 黑 yājūn wénwǔchéngkāngwéi y í dài wèiwúshǔhàndì ngsānfēn guì yuànqiūxiāo 鸦 军 。 文 武 成 康 为 一 代 ,魏 吴 蜀 汉 定 三 分 。桂 苑 秋 宵 , mí ngyuèsānbēiyāoqǔkè sōngtí ngxiàr ì xūnfēng y ì qǔzòutóngjūn 明 月 三 杯 邀 曲 客 ; 松 亭 夏 日, 薰 风 一 曲 奏 桐 君 。 shísān yuán 十 三 元 bēiduì cháng j ì duì kūn yǒngxiàngduì zhǎngmén shāntí ngduì shuǐgé 卑 对 长 ,季 对 昆 。 永 巷 对 长 门 。 山 亭 对 水 阁 , lǚshèduìjūntún yáng z ǐ dù xiègōngdūn dé zhòngduì niánzūn 旅 舍 对 军 屯 。 杨 子 渡 , 谢 公 墩 。德 重 对 年 尊 。 chéngqiánduìchūzhèn dié kǎnduì zhòngkūn zhì shì bàojūn s ī quǎnmǎ rénwáng 承 乾 对 出 震 ,叠 坎 对 重 坤 。志 士 报 君 思 犬 马 ,仁 王 yǎnglǎocháj ī tún yuǎnshuǐpí ngshā yǒukèfànzhōutáoyèdù xiéfēng x ì yǔ hé 养 老 察 鸡 豚 。 远 水 平 沙 , 有 客 泛 舟 桃 叶 渡 ;斜 风 细 雨,何 rénxiékēxì nghuācūn 人 携榼 杏 花 村 。 jūnduì xiāng zǔduì sūn x ī zhàoduì cháoxūn lántáiduì guì diàn hǎidǎoduì shān 君对 相 , 祖对 孙 。 夕 照 对 朝 曛 。兰 台 对 桂 殿 ,海 岛 对 山 cūn bēiduò lèi fùzhāohún bàoyuànduì huáiēn lí ngmáijīn tǔ qì tiánzhǒngyù 村 。碑 堕 泪,赋 招 魂 。 报 怨 对 怀 恩 。 陵 埋 金 吐气, 田 种 玉 shēnggēn xiāng fǔ zhūliánchuí báizhòu biānchénghuà jiǎoduì huánghūn fēng 生 根。 相 府珠 帘 垂 白 昼 ,边 城 画 角 对 黄 昏。枫 yèbànshān qiūqùyānxiákān y ǐ zhàng l í huāmǎn dì yèláifēngyǔbù kāimén 叶 半 山 , 秋 去 烟 霞 堪 倚 杖 ;梨 花 满 地,夜 来 风 雨 不 开 门 。 shís ìhán 十 四 寒 jiāduì guó zhì duì ān dì zhǔduì tiānguān kǎnnánduì lí nǚ zhōugàoduì yīnpán 家 对 国 ,治 对 安 。 地 主 对 天 官 。坎 男 对 离 女 , 周 诰 对 殷 盘 。 sānsānnuǎn jiǔjiǔhán dù zhuànduì bāodàn gǔ bì qióngshēngzā xiántí nghè 三 三 暖 ,九九 寒 。杜 撰 对 包 弹 。古 壁 蛩 声 匝, 闲 亭 鹤

11

yǐngdān yànchūliánbiānchūn j ì j ì yīngwénzhěnshànglòushānshān chí liǔyān 影 单 。燕 出 帘 边 春 寂寂, 莺 闻 枕 上 漏 珊 珊 。池 柳 烟 piāo r ì x ī lángguīqīngsuǒ tà jiēhuāyǔguò yuèmí ngrén y ǐ yùlángān 飘 ,日夕 郎 归 青 锁 闼;阶 花 雨 过 , 月 明 人 倚 玉 栏 杆 。 féiduì shòu zhǎiduì kuān huángquǎnduì qīngluán zhǐhuánduì yāodài x ǐ bō 肥 对 瘦 , 窄 对 宽 。 黄 犬 对 青 鸾 。指 环 对 腰 带 ,洗 钵 duì tóugān zhūwōjiàn jì nxiánguàn huà dòngduì diāolán shuāngchuí báiyùzhù 对 投 竿 。诛 倭 剑 , 进 贤 冠 。画 栋 对 雕 栏 。 双 垂 白玉 箸 , jiǔzhuǎn z ǐ jīndān shǎnyòutánggāohuáizhàobó hé nánhuāmǎn y ì pānān mò 九 转 紫 金 丹 。 陕 右 棠 高 怀 召 伯 ,河 南 花 满 忆 潘 安 。 陌 shàngfāngchūn ruòliǔdāngfēng pī cǎixiàn chí zhōngqīngxiǎo bì hé chéng l ù 上 芳 春 , 弱 柳 当 风 披 彩 线 ; 池 中 清 晓 ,碧 荷 承 露 pěngzhūpán 捧 珠 盘。 xí ngduì wò tīngduì kàn l ùdòngduì yútān jiāoténgduì bàobiàn 行 对 卧 , 听 对 看 。鹿 洞 对 鱼 滩 。 蛟 腾 对 豹 变 , hǔjùduìlóngpán fēnglǐnlǐn xuěmànmàn shǒu l àduì xīnsuān yīngyīngduì yàn 虎 踞 对 龙 蟠 。 风 凛凛, 雪 漫 漫 。 手 辣 对 心 酸 。 莺 莺 对 燕 yàn xiǎoxiǎoduì duānduān lánshuǐyuǎncóngqiānjiànluò yùshāngāobì ngliǎng 燕 , 小 小 对 端 端 。蓝 水 远 从 千 涧 落 , 玉 山 高 并 两 fēnghán zhì shèngbùfán x ī x ì liùlí ngchénzǔdòu lǎoláidàxiào chénghuān qī 峰 寒 。至 圣 不 凡 ,嬉戏六 龄 陈 俎 豆 ;老 莱 大 孝 , 承 欢 七 gǔnwǔbānlán 衮 舞 斑 襕。 wǔ shān 十 五 删 lí nduì wù lǐngduì luán zhòuyǒngduì chūnxián móushēnduì wàngzhòng rèn 林 对 坞, 岭 对 峦 。 昼 永 对 春 闲 。 谋 深 对 望 重 ,任 dà duì tóujiān j ū niǎoniǎo pèishānshān shǒusāiduì dāngguān mì yúnqiān l ǐ 大 对 投 艰 。裾 袅 袅 , 佩 珊 珊 。 守 塞 对 当 关 。密 云 千 里 hé xīnyuèy ī gōuwān shūbǎojūnchénjiēzòng y ì zhònghuáfùmǔshì xiāowán 合 , 新 月 一 钩 弯 。 叔 宝 君 臣 皆 纵 逸, 重 华 父 母 是 嚣 顽 。 mí ngdòngdì j ī x ī shǔsānsūlái r ì xià zhuàngyoujīngluò dōngwúèr l ùq ǐ yúnjiān 名 动 帝畿, 西 蜀 三 苏 来日 下 ; 壮 游 京 洛 , 东 吴 二陆起 云 间 。 lí nduì fǎng lì nduì qiān tǎo nì duì pí ngmán zhōnggānduì yì dǎn wùbì nduì yún 临 对 仿 ,吝 对 悭 。讨 逆 对 平 蛮 。 忠 肝 对 义 胆 ,雾 鬓 对 云 huá n mái b ǐ zhǒng lànkēshān yuèmàoduì tiānyán lóngqiánzhōngdé yuè niǎo 鬟 。埋 笔 冢 ,烂 柯 山 。月 貌 对 天 颜 。龙 潜 终 得 跃 ,鸟
12

juàn y ì zhīhái lǒngshùfēiláiyīngwǔ l ǜ chí jūnmì chùzhègūbān qiū l ùhéngjiāng 倦 亦 知 还 。 陇 树 飞 来 鹦 鹉 绿,池 筠 密 处 鹧 鸪 斑 。秋 露 横 江 , sū z ǐ yuèmí ngyouchì bì dòngyúnmí lǐng hángōngxuěyōngguòlánguān 苏子 月 明 游 赤 壁; 冻 云 迷 岭 , 韩 公 雪 拥 过 蓝 关 。

13


相关文章:
《笠翁对韵》清李渔拼音版.doc
笠翁对韵清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一 ti
笠翁对韵(清 李渔)拼音版.doc
笠翁对韵(清 李渔)拼音版 - 推荐一本经典国学教育神作,此版无注释,可到书店购
《笠翁对韵》清李渔拼音版.doc
笠翁对韵清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一 ti
《笠翁对韵》清李渔拼音版.doc
笠翁对韵清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一 ti
《笠翁对韵》清李渔拼音版.doc
笠翁对韵清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一 ti
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì dì ?天山对花地对 清李渔 【上卷】 yǔ duì fēng 雨对海树风赤 dà...
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì dì ?天山雷风牛十三女月东隐高二塞对花隐秋星边江上地对 清李渔...
《笠翁对韵》清李渔拼音版.doc
笠翁对韵清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一 ti
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
笠翁对韵(上)》清李渔拼音版_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一 tiān duì dì yǔ duì fēng dà lù...
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
笠翁对韵》一东其一 tiān duì dì ?天山雷风牛十三对地, 花对隐隐高秋女二月塞东星边江海 、雾月 清李渔 【上卷】 yǔ duì fēng 雨对树, ...
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版(2).doc
笠翁对韵(上)》清李渔拼音版(2) - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān d
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì dì ?天山雷风牛十三女月东隐高二塞对花隐秋星边江上地对 清李渔...
《笠翁对韵》拼音版(下卷 已校对).doc
2017 年经国学爱好者编辑整理 国学丛书拼音版 笠翁对韵(下)(清)李渔拼音及校对:小熊麻麻 小 1 【下卷】一先 其一 hánduìshǔ rì duìnián cù jū ...
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一
《笠翁对韵》(上卷全)拼音版(精心校对版).doc
《笠翁对韵》(上卷全)拼音版(精心校对版)_少儿英语_幼儿教育_教育专区。笠翁...1 笠翁对韵(上卷)(清)李渔 作者简介李渔(1611 ~ 1680),原名仙侣,字谪凡,...
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì dì ?天山雷风牛十三对花隐高女二月东塞地对隐秋海 、雾月 清李渔 ...
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 清李渔 【上卷】
笠翁对韵(上)-拼音版.doc
笠翁对韵(上)-拼音版 - 笠翁对韵(上卷) qīng 清 李渔 lǐyú 一东
更多相关标签: