当前位置:首页 >> 少儿英语 >>

《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版[1]


《笠翁对韵》
一东·其一 tiān duì dì ?天 对 地 对 隐 秋 二 塞

清·李渔 【上卷】

yǔ duì fēng 雨 对 海 树 、雾 濛 月 白 星 边 江 河 左 濛 风 赤

dà lù duì cháng kōng 大 陆 对 日 对 日 下 苍 对 红 两 曜 斗 西 东 长 穹 天 中 空

shān huā duì hǎ i shù 山 花 雷 隐 风 高 牛 十 三 女 月 东

chì rì duì cāng qi?ng rì xià du ì tiān zh?ng

l?i y ǐn yǐn 、wù m?ng m?ng

fēng gāo qiū yu ? bái 、yǔ j ì wǎn xiá h ?ng 、雨 霁 晚 霞 右 、 参 商 霜 漫 朔 niú n ǚ ?r xīng h? zuǒ y?u 、shēn shāng liǎng yào d?u xī dōng shí yu? s? biān sà sà hán shuāng jīng shù lǚ 飒 飒 寒 上 漫 惊 戍 旅 雪 冷 渔 翁 mà n màn shu? xuě lěng y ú wēng

sān d ōng jiāng shàng

一东·其二 h? du ì hàn 河 对 汉 烟 楼 对 lǜ duì h?ng 绿 对 雪 洞 红 月 y ǔ b? duì l?i gōng 雨 伯 对 殿 对
1

雷 天 宫yān l ?u duì xuě d?ng

yu? diàn duì tiān gōng

yún à i dài 、rì t ?ng m?ng 云 过 叆 叇 天 、日 曈 星 逢 村 路 似 箭 曚

là jī duì y ú p?ng 蜡 屐 对 渔 蓬 弓 人 挹 藕 花 鸡 唱 韵 踪 风

gu? tiān xīng s ì jiàn 、tǔ p? yu? rú gō ng 、吐 魄 月 如 亭 坠 林 霜 锁 yì lǚ k? f?ng m? i zǐ yǔ 、ch í tíng r?n yì ǒu huā fēng 驿 旅 客 茅 板 店 桥 梅 子 雨 、池 前 上 皓 青 月 máo diàn cūn qi án bǎn qiáo lù shà ng hào yu? zhuì lín jī chàng y ùn qīng shuāng suǒ dào mǎ xíng zōng 道 马 行

一东·其三 shān duì hǎi ?山 对 海 对 殿 周 牖 当 头 huá duì sōng 华 对 禁 柳 、 广 寒 嵩 塞 sì yu? du ì sān gōng 四 岳 雁 对 宫 、吕 扇 弄 望 拾 对 三 江 龙 题 红 公

gōng huā duì jì n liǔ 宫 花 清 暑 庄 北

sāi yàn duì ji āng l?ng shí cuì duì tí h ?ng 翠 对 兆 飞 熊 省 冬 烘

qīng shǔ diàn 、 guǎng hán gōng

zhuāng zhōu m?ng huà di? 、lǚ wàng zh ào fēi xi? ng 梦 化 蝶 风 停 夏 玉 笛 běi yǒu dā ng fēng tíng xià shàn 、 nán yán pù rì xǐng dōng hōng 、南 檐 曝 日 残
2

h? wǔ l?u t?u 鹤 舞 楼

yù dí n?ng cán h?ng z ǐ yu? 红 子 月

f?ng xiáng tái shàng 凤 二 冬 翔 台 上

zǐ xiāo chuī duàn měi r ?n fēng 紫 箫 吹 断 美 人 风

· 其 一 xi à duì dōng 夏 对 白 昼 翁 冬 xià xiǎng duì gāo ch ōng 下 古 柏 对 仙 饷 对 苍 鹤 对 玉 玲 当 松 神 珑 朝 禄 万 钟 龙 高 舂

ch?n duì wǔ 晨 对 青 垂 凤 三 花 沉 二 冬 春 钓 冠 元 萼楼 香 午 对

qīng chūn duì b ái zh?u chuí diào k? 、h ? chú wēng 客 、荷 锄 球 闪 烁 千 仙

g ǔ bǎi duì c āng sōng xiān h? du ì sh?n l?ng

f?ng guān qiú shǎn shu? 、 chī dài yù líng l?ng 、螭 带 顷 李 盘 娇 sān yuán jí dì cái qiān qǐng 、yī p ǐn dāng cháo lù wàn zhōng 及 第 才 间 、一 品 根 杨 调 擅 huā ? l?u jiān xiān lǐ pá n gēn diào gu? pài 国 派 宠 起 边 风 jiā o yáng shàn chǒng qǐ biān fēng

ch?n xiāng tíng pàn 亭 畔

· 其 二 b ? duì n?ng 薄 对 浓
3

qīng duì dàn 清 对 淡

mù gǔ duì ch?n zhōng 暮 鼓 对 晨 钟

shān chá duì sh í jú 山 金 早 l?ng 唐 库 金 浪 宗 冬 遥 钱 传 望 能 化 云 茶 菡 汤 对 萏 先 石 菊

yān suǒ duì yún fēng 烟 锁 对 云 封 青 饔 锋 l ǜ qǐ duì qī ng fēng 绿 绮 对 食 继 朝

jīn h àn dàn 、yù fú r?ng 、玉 芙 蓉 宿 酒 、晚

zǎo t āng xiān s ù jiǔ 、wǎn shí jì zhā o yōng táng kù j īn qián n?ng huà di? 、yá n jīn bǎo jiàn huì ch?ng 蝶 雨 、延 津 宝 剑 会 荒 罗 列 唐 神 丈 人 女 成 庙 峰 ?龙

wū xi á làng chu án 巫 峡 岱 二 dài z ōng yáo wà ng

yún yǔ huāng táng sh?n nǚ miào ?r sū n lu? li? zhàng r?n f ēng 儿 孙

· 其 三 di? duì zh?ng 叠 对 释 伴 、草 茸 重 道 茸 yì lǎn duì xīn yōng 意 懒 对 心 范 对 浪 大 夫
4

jiǎn duì fán 简 对 仙 花 数 翁 灼 竿 君 繁 对 灼xiān wēng duì shì bàn

dà o fàn duì r ú zōng 儒 宗 蝶 对 松 狂 蜂 làng di? duì kuáng fēng

huā zhu? zhu? 、c ǎo r?ng r? ng

shù g ān jūn zǐ zhú 、wǔ shù dài fū sōng 子 竹 、五 数

gāo huáng mi? xi àng píng sān ji? 、yú dì ch ?ng yáo jí sì xiōng 高 内 边 三 皇 苑 关 江 灭 佳 项 人 过 客 凭 满 连 三 杰 地 、虞 帝 春 天 烟 光 草 承 尧 殛 四 凶 n?i yuàn jiā r? n biān guān gu? k ? mǎn dì chūn guāng ch?u bù jì n 愁 不 尽 憾 无 穷 lián ti ān yān cǎo hàn wú qi ?ng

· 其 一 zhī duì shuāng 只 对 玉 盏 双 宝 窗 夏 烛 dà hǎi duì cháng jiā ng 大 海 对 银 对 缸 对 歌 龙 逄 高 城 众 敌 腔 长 江

qí du ì ǒu 奇 对 偶 金 朱 盘 对

jīn p án duì yù zhǎn

bǎo zhú duì yín gāng wǔ diào du ì gē qiāng 舞 调 著

zhū q ī kǎn 、bì shā chuāng 漆 槛 兴 汉 四 降 kuà f ?ng dēng t ái 跨 凤 斩 蛇 登 当 台 道 zhǎn sh? dāng d ào 收 列 、碧 纱 推

xīng hàn tuī mǎ wǔ 、jiàn xià zhù l?ng páng 马 武 、 谏 国 群 王 sì sh ōu li? gu? q ún wáng fú 、sā n zhù gāo ch?ng zh?ng dí jiàng 伏 、三 筑

xiāo s ǎ xiān jī q ín n?ng yù 潇 英 洒 仙 姬 秦 雄
5玉 邦

yīng xi?ng tiān zǐ hàn liú bāng 天 子 汉 刘

· 其 二 xi àng duì pá ng 像 对 对 闪 骏 搁 竺 、月 马 、花 厐 l?ng niǎn duì tú gàng 龙 心 辇 对 降 lǎn p?i duì fēi cāng 揽 辔 尨 尘 没 流 积 节 湘 印 玉 莲 跄 水 江 对 飞 舱 徒 杠

yán duì mào 颜 停 灯 柳 酒 诗 泪 对 貌 针 闪 堤 驰 量 写 弹 微 丹 斑

tíng zhēn duì g ē zhú

yì l ǎn duì xīn jiàng 意 懒 对 幢 苑 幢 吠 村 香

dēng shǎn shǎn 、 yu? chuáng chuáng

liǔ d ī chí jùn m ǎ 、huā yuàn f?i cūn m ?ng

jiǔ liàng wēi ch?u qi?ng xiāng jiá ,xiāng ch?n m?i yìn yù lián qiàng

酬 琼 香 枫 竹 韩 舜

颊, 文 妃

shī xiě dān fēng l?i d àn bān zhú

hán w?n yōu bēi liú ji? shuǐ 幽 杯 遗 憾 shùn fē i yí hàn jī xiāng jiā ng

四 支 · 其 一 quán duì shí 泉 对 山 亭 石 对 g àn duì zhī 干 对 水 榭 枝 chuī zhú duì tán sī 吹 鹦 鹉 对
6

竹 对 弹 鸬 鹚shān tíng duì shuǐ xi?

y īng wǔ duì lú cí

wǔ s? bǐ 、shí xi āng cí 五 色 笔 、十 神 奇 韩 几 处 花 万 里 烽 雨 香 词 干 画 、 街 烟 新 夺 战 锦 士 雄

pō m? duì chuá n zhī 泼 墨 对 浑 李 、有 人 边 头 外 尽 传 卮 陵 诗 香 径 淡 凝 脂 塞

sh?n qí hán gàn huà 、xi?ng hún lǐ lí ng shī jǐ ch ǔ huā jiē x īn du? jǐn 、yǒu r?n xiāng jìng dàn ní ng zhī wàn l ǐ fēng yān yī lí gāo yǔ 一 犁 膏 zhàn shì biān t?u zhēng bǎo sāi 争 保 乘 时 n ?ng fū cūn wài jìn ch ?ng shí 农 夫 村

四 支 · 其 二 zū du ì hǎi 菹 对 醢 璠 簪 对 fù duì shī 赋 对 诗 朱 、买 明 长 黄 履 山 资 剑 di ǎn qī duì miáo zhī 点 漆 对 客 对 琴 描 脂 师 仙 姿

fán z ān duì zhū lǚ

jiàn k? duì qín shī gu? s? duì xiān zī 国 色 对 雨 细 如 丝 、花 横 野 寺 江 左 两 地 三 枝

gū ji ǔ jià 、mǎi shān zī 沽 酒 价 晚 柳 霞 绊

wǎn xiá míng sì jǐn 、chūn yǔ xì rú sī 似 锦 、 春 堤 旗 千 万 天 树 象
7

liǔ b àn cháng dī qiān wà n shù 、hu ā h?ng yě s ì liǎng s ān zhī zǐ gà i huáng qí 紫 盖 tiān xià ng yù zhàn jiāng zuǒ dì 预 占

qīng páo bái mǎ 青 袍 白 马

t?ng yá o zhōng yìng sh?u yáng ?r 童 谣 终 应 寿 阳 儿

四 支 · 其 三 zhēn duì zàn 箴 对 赞 f ǒu duì zhī 缶 对 长 袖 肠 虎 将 垂 腰 脸 诗 卮 瑞 yíng zhà o duì cán s ī 莹 草 对 喉 舌 、 天 橘 柚 下 边 上 照 对 灵 芝 对 腰 凤 三 肢 凰 尺 儿 覆 茅 茨 瑁 脂 蚕 丝

qīng jū duì chá ng xiù 轻 裾 对 流 云 禹

ru ì cǎo duì l íng zhī h?u sh? duì yāo zhī

liú t ì c? 、duàn cháng shī 涕 册 、 断 中 庙 湘 竹 海 棠 千 含 经 熊 年 烟 雨

yún zhōng xi?ng hǔ jiàng 、tiān shàng f?ng huáng ?r yǔ mi ào qiān ni án chuí jú y?u 、yáo jiē sān chǐ fù máo cí 、尧 阶 轻 纱 清 泪 xiāng zhú hán y ān hǎi t áng jīng y ǔ yāo xi à qīng shā l?ng dài m ào 笼 玳 湿 胭 liǎn biān qīng l? i shī yān zhī

四 支 · 其 四 zhēng duì ràng 争 对 让 wàng duì sī 望 对 思
8

yě gě duì shān zhī 野 葛 对 山 栀

xiān fēng duì d ào gǔ 仙 风 对 剑 民 不 道 骨 、博 浪

tiā n zào duì r?n w?i 天 椎 重 远 林 造 对 经 帝 王 、心 提 柱 人 为 纬 对 师 忙 无 奈 笔 囊 词 马 行 迟 干 支 jīng w ěi duì gān zhī

zhuān zhū jiàn 、b? làng zhuī 专 诸 位 尊 望 切 金 玉

w?i z ūn mín wù zhǔ 、d? zh? ng dì wáng shī 物 主 、德 妨 人 去 wàng qiē b ù fáng r?n qù yuǎn 、x īn máng wú nài mǎ xíng chí jīn w ū bì lái 屋 闭 来 楼 成 后 yù l? u ch?ng h? u fù qǐ mào l ín tí zhù b ǐ 赋 乞 茂 记 须 jì xū ch āng gǔ fù n áng cí 昌 谷 负

五 微 · 其 一 xián duì sh?ng 贤 对 鱼 书 对 鸡 晓 圣 雁 唱 月 字 、雉 yú sh ū duì yàn z ì shì duì fē i 是 草 朝 对 舍 飞 非 对 ju? ào duì cān wēi 觉 柴 红 奥 对 参 扉 瘦 对 绿 肥 微

cǎo sh? duì chái f ēi h?ng sh ?u duì lǜ f ?i

jī xi ǎo chàng 、 zhì zhāo fē i

jǔ bē i yāo yu? yǐn 、qí mǎ t à huā guī 举 杯 邀 饮 、骑 马 踏 花 归
9

huáng gài n?ng ch?ng chì bìji? ch ?n píng shàn jiě bái dēng wēi 黄 盖 危 tài b ái shū táng 太 孔 白 书 明 堂 祀 庙 kǒng míng sì mi ào bào quá n chuí dì s ān qiān zh àng 瀑 老 泉 柏 垂 地 三 参 天 千 围 丈 lǎo bǎ i cān tiān sì shí w?i 四 十 能 成 赤 壁 捷、陈 平 善 解 白 ?登

五 微 · 其 二 gē du ì jiǎ 戈 对 甲 严 占 心 宽 威 mi? xiàng xīng liú 灭 项 兴 刘 jiǎo tù jìn shí zǒu gǒu sǐ 狡 兔 尽 时
10

w? duì w?i 幄 对 帷 邵 圃 渐 、彩 靖 凤 、口 皇

dà ng dàng du ì wēi wēi 荡 菊 对 飞 荡 对 巍 巍

yán t ān duì shà o pǔ 滩 对 鸿 中 洪 罗 豁

jìng jú duì yí wēi 夷 薇 hǔ bǎ ng duì l?ng qí 虎 榜 对 玑 咤 喑 哑 霸 王 龙 旂

zhàn h?ng jiàn 、cǎi f?ng fēi

xīn zhōng lu? j ǐn xiù 、kǒ u n?i tǔ zh ū jī 锦 绣 达 高 内 吐 珠 量 、叱 kuān h?ng hu? dá gāo huáng liàng 、chì zhà yīn yǎ bà w áng wēi

走 狗lián wú jù w?i 连 吴 拒 魏 五 微 · 其 三 shuāi duì sh?ng 衰 对 鸡 务 衣 天 姿 蟠 霸 桃 王 窗 巷 真 紫 阙 军 营 市 对 盛

pí xiū tún chǔ w? l?ng guī 貔 貅 屯 处 卧 龙 归

mì duì xī 密 对 稀 秋 久 、 圣

jìn fú duì cháo yī 禁 榜 对 别 对 服 对 春 闱 初 归 光 红 撞 兴 尘 玉 斗 换 银 龟 辉 进 玉 妃 朝 衣

jī chuāng duì y àn tǎ 雁 塔 、燕 子 矶 窈 窕 wù yī xiàng 、yàn zi jī

qiū bǎng duì chūn w?i ji ǔ bi? duì chū guī

tiān zī zhēn yǎ o tiǎo 、sh ?ng d? shí guāng huī 德 实 pán t áo zǐ quē lái jīn mǔ 、lǐng lì h ?ng ch?n j ìn yù fēi 来 金 母 、 岭 荔 心 狂 bà wá ng jūn yíng cháng ān jiǔ sh ì 长 安 酒 六 yà fù dā n xīn zhuà ng yù dǒu 亚 父 丹 洞 仙 d?ng xi ān kuáng x īng huàn y ín guī

鱼 · 其 一 liǔ duì yú 柳 对 榆
11

gēng duì fàn 羹 对 饭

duǎn dí du ì cháng jū 短 笛 对 长 裾

jī gu ān duì f?ng wěi 鸡 冠 周 有 月 壮 疏 明 士 影 轻 阴 六 暗 清 对 若 山 腰 香 昼 凤 尾 、汉 寺 远 间 三 和 相

shá o yào duì f ú qú 芍 如 药 对 王 细 水 剑 、男 孤 山 明 旧 芙 蕖 屋 对 亭 虚 儿 腹 内 梅 蕊 宅 柳 放 条 舒 五 车 书 匡 庐 wáng wū duì kuāng lú

zhōu yǒu ru? 、h àn xiàng r ú

yu? m íng shān s ì yuǎn 、fēng xì shuǐ t íng xū 、 风 尺 靖 渊 zhuàng shì yāo jiān sā n chǐ jiàn 、nán ? r fù n ?i wǔ chē shū shū y ǐng àn xiā ng qīng yīn qīng zh?u h? jìng gū shān m ?i ruǐ fàng yuān míng jiù zhái liǔ ti áo shū

鱼 · 其 二 ěr duì yú 尔 对 余 对 药 柜 不 愚 乘 国 耒 xiān sh?u duì shēng chú 先 授 耜 对 对 耰 阎 升 锄 闾 香 车 除 lě i sì duì yō u chú fá yu ? duì yán l ǘ 阀 阅 对 、 命
12

wú du ì rǔ 吾 对 汝 书 参 诸 箱

shū xiāng duì y ào guì cān y ù lǔ 、huí b ù yú 与 鲁 、回 侯 千

zhū h ?u qiān sh ?ng gu? 、m ìng fù qī xiāng chē 妇 七 chuān yú n cǎi yào w?n xiān r?n 、tà xuě xún m?i c? jiǎn lǘ

穿 云 玉 兔 金 洛 六 龟

採 乌 河 马

药 闻 二 气 五 行

仙 精、踏 雪

策 蹇 驴

yù tù jīn wū lu? guī h? mǎ

? r qì jīng l íng w?i rì yu? 灵 为 生 剋 日 月 在 图 书 w ǔ háng shē ng kēi zài tú shū

鱼 · 其 三 m ì duì shū 密 对 壶 、待 庄 高 风 景 峤 鸾 疏 水 车 náng gāo duì bāo jū 囊 曲 对 櫜 山 对 苞 迂 长 婕 妤 人 才 花 在 供 樵 赋 子 虚 杖 渔 履 沮 苴

yī du ì zh?ng 欹 对 罗 骖 浮 对 鹤 架 正

lu? f ú duì hú qi áo

shuǐ qǔ duì shān y ū ji? nì duì cháng jǔ 桀 溺 对 熊 冯

cān h ? jià 、dài luán chē

b? hǔ biàn zhuā ng zi 、dāng xi?ng f?ng ji? yú 搏 虎 卞 南 三 阳 径 子 、 当 梁 白 青 山 nán y áng gāo sh ì yín liáng fù 、xī sh ǔ r?n cái fù zǐ xū 士 吟 光 父 、西 蜀 石 绿 黄 水 sān j ìng fēng guāng wǔ hú yān jǐng 五 湖 烟 bái shí huáng huā g?ng zhàng lǚ

qīng shān lǜ shuǐ zà i qiáo yú

13


相关文章:
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版[1].doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版[1] - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān d
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。《笠翁..
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版2016.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版2016_唐诗宋词_幼儿教育_教育专区。《笠翁对韵
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì
《笠翁对韵》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一 ti
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵》一东其一 tiān duì dì ?天山雷风牛十三对地, 花对隐隐高秋女二月塞东星边江海 、雾月 清李渔 【上卷】 yǔ duì fēng 雨对树, ...
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版(2).doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版(2) - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān d
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。笠翁对..
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 清李渔 【上卷】
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版_少儿英语_幼儿教育_教育专区。《笠翁对韵》...
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一
更多相关标签: