当前位置:首页 >> 语文 >>

两拼音节及三拼音节对照表


两拼音节
a b p m f d t n l g k h j q x z c s zh ch sh r y w ya wa wo za ca sa zha cha sha ze ce se zhe che she re ye ba pa ma fa da ta na la ga ka ha o bo po mo fo de te ne le ge ke he ji qi xi zi ci si zhi chi shi ri yi yu yu wai di ti ni li me e i bi pi mi u bu pu mu fu du tu nu lu gu ku hu ju qu xu zai cai sai zei cei zui cui sui zao cao sao zou cou sou nǖ lǖ dai tai nai lai gai kai hai hei nei lei gei gui kui hui ǖ ai bai pai mai ei bei pei mei fei dei dui tui dao tao nao lao gao kao hao ui ao bao pao mao pou mou fou dou tou nou lou gou kou hou jiu qiu xiu jie qie xie jǖe qǖe xǖe zan can san zen cen sen liu diu die tie nie nǖe miu ou iu ie bie pie mie ǖe er an ban pan man fan dan tan nan lan gan kan han gen ken hen jin qin xin zun cun sun zhun chun shun run yin wen nen nin lin lun gun kun hun jun qun xun zang zeng cang ceng sang seng zhang zheng chang cheng shang sheng rang reng yun yang wang weng rong ying yong en ben pen men fen dun tun in bin pin min un ǖn ang eng ing ong bang beng bing pang peng ping mang meng ming fang feng dang deng ding dong tang teng ting tong nang neng ning nong lang leng ling long gang geng kang keng hang heng jing qing xing zong cong song zhong chong gong hong

lie lǖe

zhai zhei zhui zhao zhou chai chui chao chou

zhan zhen chan chen shan shen ran yue yan wan ren

shai shei shui shao shou rui rao yao rou you

三拼音节
iao ian b p m f d t n l g k h j q x z c s zh ch sh r y w jia jiao jian jiang jiong qia qiao qian qiang qiong xia xiao xian xiang xiong zuo cuo suo zuan cuan suan diao dian tiao tian niao nian niang lia liao lian liang gua kua hua duo tuo nuo luo duan tuan nuan luan biao bian piao pian miao mian iang iong ua uo uai uan uang ǖan

声母23个

b g zh y

p k ch w

m h sh

f r

d j z

t q c

n x s

l

韵母24个

guo guai guan guang kuo kuai kuan kuang huo huai huan huang juan quan xuan

a o e i ai ei ui ao an en in un ang eng ying ong
整体认读音节16个

u ou ǖn

ǖ iu

ie

ǖe

er

zhi chi shi ri yi wu yu ye yin yun ying

zi

ci

si

yue yuan

zhuo zhuai zhuan zhuang chuo chuai chuan chuang shuo shuai shuan shuang ruo ruan yuan


相关文章:
两拼音节及三拼音节对照表_图文.xls
两拼音节及三拼音节对照表 - 两拼音节 a b p m f d t n l g
两拼音节和三拼音节.doc
两拼音节和三拼音节以前我们说过在音节这个大部落中,有声母和韵母两大家族,生 活在
汉语拼音常用三拼音节 和二拼音节表_图文.doc
汉语拼音常用三拼音节 和二拼音节表_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。汉语拼音常用三拼音节表 du α o αi αn αng duo tuo nuo luo tu nu lu gu ...
二拼及三拼音节表.xls
二拼及三拼音节表 - 幼儿园及一年级拼音基础学习教育... 二拼及三拼音节表_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。幼儿园及一年级拼音基础学习教育 ...
两拼音节表,三拼音节表.xls
两拼音节韵母 声母 b p m f d t n l k...三拼音节拼音过关表 暂无评价 5页 1下载券 两拼音节及三拼音节对照... 2...
二拼及三拼音节表(全).xls
二拼及三拼音节表(全)_语文_小学教育_教育专区。小学汉语拼音音节表韵母 音节 声母 o o e e i yi bi pi -i u ü i i bi pi mi...
两拼音节及三拼音节校对表_图文.xls
两拼音节及三拼音节校对表 - 两拼音节 a b p m f d t n l g
专题 两拼音节和三拼音节 一年级.doc
专题:两拼音节和三拼音节姓名: 知识要点: 1、 知识回顾: 拼音是拼读音节的过
小学汉语两拼及三拼音节表.xls
小学汉语两拼及三拼音节 - 小学汉语两拼音节及三拼音节,包括23个声母,24个
三拼音节和两拼音_图文.ppt
声母 介母 韵母 三拼音节 两拼音节:由声母和韵母组成。 r - òu ròu声母 韵母 两拼 音节 三拼音节和两拼音节的区别:都有 声母和韵母;有介母的是三拼音...
两拼音节及三拼音节_图文.xls
两拼音节及三拼音节_语文_小学教育_教育专区。两拼音节 a b p m f d
全部的两拼音节、三拼音节.doc
全部的两拼音节三拼音节_小学作文_小学教育_教育专区。在拼音学习里三拼音节就这
二拼及三拼音节表(全)(1).xls
-n i-o i-on u- u-i u-n u-n u-o ü-n yuan nin nin nio li lin lin lio 两拼音节 三拼音节...
如何区分两拼音节、三拼音节和整体认读音节.pdf
如何区分两拼音节三拼音节和整体认读音节 音节:语音中最小的结构单位,也是人们可
二拼音节和三拼音节的区别.doc
二拼音节和三拼音节的区别以前我们说过在音节这个大部落中,有声母和韵母两大家族,生
三拼音节表.doc
拼音节表 2页 免费 三拼音节过关表 2页 免费 小学汉语拼音三拼音节 2页 1下载券 二拼及三拼音节表(全)(1... 1页 2下载券 小学拼音音节(...
三拼音节表.doc
拼音节表 2页 免费 三拼音节过关表 2页 免费 小学汉语拼音三拼音节 2页 1下载券 二拼及三拼音节表(全)(1... 1页 2下载券 小学拼音音节(...
三拼音节汇总表.doc
三拼音节汇总表 (一) dia lia ji qi xi u ku hu uo kuo huo duo tuo nuo luo zuo cuo suo zhuo chuo shuo ruo () jio qi...
三拼音节表.xls
三拼音节_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。下载后,可直接A4打印。 ...三拼音节 14页 1下载券 两拼音节和三拼音节 3页 1下载券 巧教三拼音节...
声母、韵母、整体认读音节、两拼音节、三拼音节、零声....doc
声母、韵母、整体认读音节、两拼音节、三拼音节、零声母音节_一年级语文_语文_...两拼音节和三拼音节 3页 1下载券 三拼音节表 暂无评价 2页 1下载券 汉语...
更多相关标签: