当前位置:首页 >> 六年级语文 >>

《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版


《笠翁对韵》
一东·其一 tiān duì dì ?天 山 对 花 地 对

清·李渔 【上卷】

yǔ duì fēng 雨 对 海 树 濛 风 赤

dà lù duì cháng kōng 大 陆 对 日 对 日 下 对 霞 苍 天 红 长 穹 中 空

shān huā duì hǎi shù l?i yǐn yǐn 、wù m?ng m?ng 雷 隐 隐 、雾 濛 风 高 秋 月 白

chì rì duì cāng qi?ng rì xià duì tiān zh?ng

fēng gāo qiū yu? bái 、yǔ jì wǎn xiá h?ng 、雨 霁 晚 niú nǚ ?r xīng h? zuǒ y?u 、shēn shāng liǎng yào d?u xī dōng 牛 女 二 星 河 左 右 、 参 商 shí yu? s? biān 十 三 月 东 塞 江 边 上 sān dōng jiāng shàng 飒 飒 寒 漫 漫 两 曜 斗 西 东 霜 朔 雪 惊 戍 旅 sà sà hán shuāng jīng shù lǚ màn màn shu? xuě lěng yú wēng 冷 渔 翁

1

一东·其二 h? duì hàn 河 对 烟 云 过 楼 汉 对 雪 、日 星 似 lǜ duì h?ng 绿 对 洞 曈 箭 曚 红 月 yǔ b? duì l?i gōng 雨 伯 对 殿 对 天 渔 弓 风 韵 踪 雷 宫 蓬 公

yān l?u duì xuě d?ng

yu? diàn duì tiān gōng là jī duì yú p?ng 蜡 屐 对 如

yún ài dài 、rì t?ng m?ng 叆 叇 天

gu? tiān xīng sì jiàn 、tǔ p? yu? rú gōng 、吐 魄 月 yì lǚ k? f?ng m?i zǐ yǔ 、chí tíng r?n yì ǒu huā fēng 驿 旅 客 逢 梅 子 雨 、池 máo diàn cūn qián 茅 板 店 村 前 上 bǎn qiáo lù shàng 桥 路 皓 青 月 霜 亭 人 挹 藕 花 坠 林 鸡 唱 hào yu? zhuì lín jī chàng yùn qīng shuāng suǒ dào mǎ xíng zōng 锁 道 马 行

2

一东·其三 shān duì hǎi ?山 对 海 宫 花 对 huá duì sōng 华 对 禁 柳 嵩 塞 宫 、吕 sì yu? duì sān gōng 四 岳 对 三 雁 对 江 公 龙

gōng huā duì jìn liǔ

sāi yàn duì jiāng l?ng shí cuì duì tí h?ng 拾 翠 对 题 红 望 兆 飞 熊 烘

qīng shǔ diàn 、guǎng hán gōng 清 暑 庄 殿 、 广 寒 周 梦 化 蝶

zhuāng zhōu m?ng huà di? 、lǚ wàng zhào fēi xi?ng běi yǒu dāng fēng tíng xià shàn 、nán yán pù rì xǐng dōng hōng 北 牖 当 风 h? wǔ l?u t?u 鹤 舞 楼 凤 头 停 夏 扇 、 弄 南 檐 曝 日 省 冬 残 吹 红 子 月 风 yù dí n?ng cán h?ng zǐ yu? 玉 笛 zǐ xiāo chuī duàn měi r?n fēng 紫 箫 断 美 人

f?ng xiáng tái shàng 翔 台 上

3

· 其 一 xià duì dōng 夏 对 对 白 昼 翁 烁 、螭 冬 xià xiǎng duì gāo chōng 下 古 柏 饷 对 高 对 苍 神 玲 松 龙 珑 钟 派 风 舂 gǔ bǎi duì cāng sōng xiān h? duì sh?n l?ng 仙 鹤 对 带 当 根 玉

ch?n duì wǔ 晨 对 午 青 垂 凤 三 花 沉 春

qīng chūn duì bái zh?u chuí diào k? 、h? chú wēng 钓 客 、荷 锄 冠 球 闪 千

f?ng guān qiú shǎn shu? 、chī dài yù líng l?ng sān yuán jí dì cái qiān qǐng 、yī pǐn dāng cháo lù wàn zhōng 元 及 第 才 萼 楼 香 间 亭 畔 顷 、一 品 仙 娇 李 盘 杨 擅 朝 禄 万 调 国 huā ? l?u jiān ch?n xiāng tíng pàn xiān lǐ pán gēn diào gu? pài jiāo yáng shàn chǒng qǐ biān fēng 宠 起 边

4

· 其 二 b? duì n?ng 薄 对 石 菊 蓉 、晚 浓 烟 mù gǔ duì ch?n zhōng 暮 鼓 对 锁 绿 食 对 云 晨 封 青 饔 会 成 ? 龙 庙 人 峰 锋 钟

qīng duì dàn 清 对 淡 山 金 早 唐 茶 菡 汤 库 金 浪 宗 遥 对 萏 先

shān chá duì shí jú

yān suǒ duì yún fēng lǜ qǐ duì qīng fēng 绮 对 继 朝 剑

jīn hàn dàn 、yù fú r?ng 、玉 芙 宿 酒

zǎo tāng xiān sù jiǔ 、wǎn shí jì zhāo yōng táng kù jīn qián n?ng huà di? 、yán jīn bǎo jiàn huì ch?ng l?ng 钱 能 传 望 化 蝶 、延 津 宝 云 雨 儿 孙 荒 罗 唐 列 wū xiá làng chuán 巫 峡 岱 dài zōng yáo wàng yún yǔ huāng táng sh?n nǚ miào 神 女 丈 ?r sūn lu? li? zhàng r?n fēng

5

· 其 三 di? duì zh?ng 叠 对 对 释 伴 茸 茸 重 道 yì lǎn duì xīn yōng 意 懒 对 心 范 对 儒 宗 狂 蜂 慵

jiǎn duì fán 简 对 繁 仙 花 数 高 内 边 灼 竿 翁

xiān wēng duì shì bàn

dào fàn duì rú zōng

huā zhu? zhu? 、cǎo r?ng r?ng làng di? duì kuáng fēng 灼 、草 君 子 竹 浪 蝶 对 大 夫 松 承 尧 殛 四 凶 光 草 憾 愁 无 不 尽 穷 shù gān jūn zǐ zhú 、wǔ shù dài fū sōng 、五 数 gāo huáng mi? xiàng píng sān ji? 、yú dì ch?ng yáo jí sì xiōng 皇 灭 项 苑 关 佳 过 凭 三 杰 、 人 客 满 连 地 天 虞 帝 春 烟 n?i yuàn jiā r?n biān guān gu? k? mǎn dì chūn guāng ch?u bù jìn lián tiān yān cǎo hàn wú qi?ng

6

· 其 一 zhī duì shuāng dà hǎi duì cháng jiāng 只 玉 对 盏 双 宝 窗 夏 大 海 烛 对 舞 著 对 银 调 龙 对 长 缸 歌 逄 众 敌 弄 降 玉 邦 腔 江 bǎo zhú duì yín gāng wǔ diào duì gē qiāng

qí duì ǒu 奇 对 金 朱 兴 盘 偶 对

jīn pán duì yù zhǎn

zhū qī kǎn 、bì shā chuāng 漆 槛 汉 、碧 纱 推

xīng hàn tuī mǎ wǔ 、jiàn xià zhù l?ng páng 马 武 、 谏 sì shōu li? gu? qún wáng fú 、sān zhù gāo ch?ng zh?ng dí jiàng 四 收 列 国 群 跨 凤 登 台 王 伏 、三 筑 高 城 潇 英 洒 雄 仙 kuà f?ng dēng tái zhǎn sh? dāng dào 斩 蛇 当 道 xiāo sǎ xiān jī qín n?ng yù 姬 秦 yīng xi?ng tiān zǐ hàn liú bāng 天 子 汉 刘

7

· 其 二 xiàng duì páng 像 对 对 搁 竺 幢 厐 意 懒 幢 苑 香 文 妃 吠 l?ng niǎn duì tú gàng 龙 对 辇 对 徒 杠 心 降

yán duì mào 颜 对 貌 停 灯 柳 针 闪 堤 驰

tíng zhēn duì gē zhú

yì lǎn duì xīn jiàng lǎn p?i duì fēi cāng 揽 辔 对 飞 舱 村 尨

dēng shǎn shǎn 、yu? chuáng chuáng 闪 、月 骏

liǔ dī chí jùn mǎ 、huā yuàn f?i cūn m?ng 马 、花 颊, 韩 舜

jiǔ liàng wēi ch?u qi?ng xiāng jiá ,xiāng ch?n m?i yìn yù lián qiàng

酒 量 微 诗 泪 写 弹 丹 斑

酬 琼 香 枫 竹

尘 没 印 玉 莲 跄 幽 杯 流 积 节 湘 水 江

shī xiě dān fēng l?i dàn bān zhú

hán w?n yōu bēi liú ji? shuǐ shùn fēi yí hàn jī xiāng jiāng 遗 憾

8

四 支

· 其 一 gàn duì zhī 干 对 枝 对 水 香 干 画 榭 词 、 雄 chuī zhú duì tán sī 吹 竹 对 弹 丝 yīng wǔ duì lú cí 鹦 鹉 对 鸬 鹚 传 陵 诗 卮 pō m? duì chuán zhī 泼 墨 对 浑 香 边 外 头 尽 李

quán duì shí 泉 对 石 山 亭

shān tíng duì shuǐ xi? wǔ s? bǐ 、shí xiāng cí 五 色 笔 、十 神 奇 韩

sh?n qí hán gàn huà 、xi?ng hún lǐ líng shī jǐ chǔ huā jiē xīn du? jǐn 、yǒu r?n xiāng jìng dàn níng zhī 几 处 花 街 新 夺 锦 、有 人 wàn lǐ fēng yān 万 里 烽 雨 烟 农 yī lí gāo yǔ 一 犁 膏 战 士 径 淡 凝 脂 争 乘 保 时 塞 zhàn shì biān t?u zhēng bǎo sāi n?ng fū cūn wài jìn ch?ng shí 夫 村

9

四 支 菹 对 璠 簪

· 其 二 fù duì shī 赋 对 朱 、买 似 锦 履 山 资 、 春 诗 剑 diǎn qī duì miáo zhī 点 客 对 国 漆 对 琴 师 仙 姿 描 脂 醢 对 价 明

zū duì hǎi

fán zān duì zhū lǚ

jiàn k? duì qín shī gu? s? duì xiān zī 色 对

gū jiǔ jià 、mǎi shān zī 沽 酒 晚 霞

wǎn xiá míng sì jǐn 、chūn yǔ xì rú sī 雨 细 如 丝 横 野 寺 两 三 枝 江 左 地 应 寿 阳 儿 liǔ bàn cháng dī qiān wàn shù 、huā h?ng yě sì liǎng sān zhī 柳 绊 长 堤 千 万 树 、花 zǐ gài huáng qí 紫 盖 黄 旗 qīng páo bái mǎ 青 袍 白 马 天 tiān xiàng yù zhàn jiāng zuǒ dì 象 预 占 终 t?ng yáo zhōng yìng sh?u yáng ?r 童 谣

10

四 支 箴 轻 流 云 禹 庙 湘 海

· 其 三 fǒu duì zhī 缶 长 对 袖 肠 诗 卮 瑞 yíng zhào duì cán sī 莹 草 喉 对 舌 上 照 对 灵 对 凤 蚕 芝 腰 肢 丝 对 赞

zhēn duì zàn

qīng jū duì cháng xiù 裾 对

ruì cǎo duì líng zhī h?u sh? duì yāo zhī

liú tì c? 、duàn cháng shī 涕 册 、 断 中 千 竹 棠 熊 虎 年 含 经 烟 雨

yún zhōng xi?ng hǔ jiàng 、tiān shàng f?ng huáng ?r 将 、 天 凰 儿 yǔ miào qiān nián chuí jú y?u 、yáo jiē sān chǐ fù máo cí 垂 橘 柚 、尧 阶 三 尺 覆 茅 茨 yāo xià qīng shā l?ng dài mào 腰 脸 下 边 轻 清 纱 泪 笼 湿 玳 胭 瑁 脂 liǎn biān qīng l?i shī yān zhī xiāng zhú hán yān hǎi táng jīng yǔ

11

四 支 争 仙 专 位 尊

· 其 四 wàng duì sī 望 道 、博 骨 浪 、德 对 思 天 椎 重 造 经 帝 yě gě duì shān zhī 野 葛 对 对 纬 王 人 对 师 山 为 干 支 栀 对 风 诸 民 让 对 剑

zhēng duì ràng

xiān fēng duì dào gǔ

tiān zào duì r?n w?i

zhuān zhū jiàn 、b? làng zhuī jīng wěi duì gān zhī w?i zūn mín wù zhǔ 、d? zh?ng dì wáng shī 物 主 wàng qiē bù fáng r?n qù yuǎn 、xīn máng wú nài mǎ xíng chí 望 切 不 妨 人 去 远 、心 jīn wū bì lái 金 玉 屋 闭 来 楼 成 后 yù l?u ch?ng h?u 赋 乞 茂 记 须 林 昌 忙 无 奈 马 行 迟 提 柱 谷 负 笔 囊 词 fù qǐ mào lín tí zhù bǐ jì xū chāng gǔ fù náng cí

12

五 微 贤 鱼 书 鸡 晓

· 其 一 shì duì fēi 是 字 、雉 饮 对 草 朝 非 舍 飞 对 红 ju? ào duì cān wēi 觉 柴 瘦 归 奥 对 扉 对 绿 肥 参 微 对 对 圣 雁 唱 邀 月

xián duì sh?ng yú shū duì yàn zì

cǎo sh? duì chái fēi

jī xiǎo chàng 、zhì zhāo fēi h?ng sh?u duì lǜ f?i jǔ bēi yāo yu? yǐn 、qí mǎ tà huā guī 举 杯 黄 盖 、骑 马 踏 花 huáng gài n?ng ch?ng chì bìji? ch?n píng shàn jiě bái dēng wēi 能 成 堂 祀 庙 赤 壁 捷、陈 瀑 泉 老 柏 平 善 解 白 ?登 危 垂 地 三 参 天 千 四 十 丈 围 tài bái shū táng 太 白 书 孔 明 kǒng míng sì miào bào quán chuí dì sān qiān zhàng lǎo bǎi cān tiān sì shí w?i

13

五 微 戈 对 严 占 心 宽 灭 连 滩

· 其 二 w? duì w?i 幄 对 邵 渐 罗 锦 圃 、彩 绣 皇 刘 帷 靖 凤 、口 dàng dàng duì wēi wēi 荡 菊 对 飞 内 虎 荡 对 巍 巍 甲 对 鸿 中

gē duì jiǎ

yán tān duì shào pǔ

jìng jú duì yí wēi 夷 薇 榜 对 玑 龙 旂 hǔ bǎng duì l?ng qí

zhàn h?ng jiàn 、cǎi f?ng fēi

xīn zhōng lu? jǐn xiù 、kǒu n?i tǔ zhū jī 吐 珠 kuān h?ng hu? dá gāo huáng liàng 、chì zhà yīn yǎ bà wáng wēi 洪 豁 达 高 项 兴 量 、叱 咤 喑 哑 霸 王 威 jiǎo tù jìn shí zǒu gǒu sǐ 狡 貔 貅 兔 尽 屯 处 时 卧 走 龙 狗 归 死 mi? xiàng xīng liú lián wú jù w?i 吴 拒 魏

pí xiū tún chǔ w? l?ng guī

14

五 微 衰 鸡 务 衣 天

· 其 三 mì duì xī 密 对 雁 、燕 真 窈 塔 子 矶 窕 、 稀 秋 久 圣 榜 别 jìn fú duì cháo yī 禁 对 对 服 对 春 初 光 朝 闱 归 辉 衣 对 窗 巷 姿 对 盛

shuāi duì sh?ng

jī chuāng duì yàn tǎ wù yī xiàng 、yàn zi jī

qiū bǎng duì chūn w?i jiǔ bi? duì chū guī

tiān zī zhēn yǎo tiǎo 、sh?ng d? shí guāng huī 德 实 pán táo zǐ quē lái jīn mǔ 、lǐng lì h?ng ch?n jìn yù fēi 蟠 桃 紫 阙 来 金 母 、 岭 荔 红 bà wáng jūn yíng 霸 长 王 军 安 酒 营 市 洞 亚 父 丹 仙 狂 心 兴 尘 进 玉 妃 撞 换 玉 斗 银 龟 yà fù dān xīn zhuàng yù dǒu

cháng ān jiǔ shì d?ng xiān kuáng xīng huàn yín guī

15鱼 · 其 一 liǔ duì yú 柳 凤 若 山 尾 相 远 对 榆 芍 如 duǎn dí duì cháng jū 短 药 王 细 笛 对 对 长 裾

gēng duì fàn 羹 鸡 周 月 壮 疏 轻 冠 有 明 对 对 饭

jī guān duì f?ng wěi

sháo yào duì fú qú 芙 蕖 匡 虚 庐 wáng wū duì kuāng lú 屋 对 水 亭

zhōu yǒu ru? 、hàn xiàng rú 、汉 寺

yu? míng shān sì yuǎn 、fēng xì shuǐ tíng xū 、 风 zhuàng shì yāo jiān sān chǐ jiàn 、nán ?r fù n?i wǔ chē shū 士 腰 影 阴 暗 清 间 三 尺 香 昼 和 渊 剑 、男 儿 腹 内 五 车 书 h? jìng gū shān m?i ruǐ fàng 靖 明 孤 旧 山 宅 梅 柳 蕊 条 放 舒 shū yǐng àn xiāng

qīng yīn qīng zh?u yuān míng jiù zhái liǔ tiáo shū

16鱼 · 其 二 ěr duì yú 尔 对 对 药 柜 不 愚 乘 国 余 耒 xiān sh?u duì shēng chú 先 授 耜 对 对 妇 七 对 耰 阎 香 锄 闾 车 升 除 lěi sì duì yōu chú fá yu? duì yán lǘ 阀 阅 、 命

wú duì rǔ 吾 对 书 参 诸 汝 箱

shū xiāng duì yào guì cān yù lǔ 、huí bù yú 与 鲁 、回 侯 千

zhū h?u qiān sh?ng gu? 、mìng fù qī xiāng chē chuān yún cǎi yào w?n xiān r?n 、tà xuě xún m?i c? jiǎn lǘ 穿 云 採 药 闻 yù tù jīn wū 玉 兔 金 洛 龟 乌 河 马 lu? guī h? mǎ 仙 人 、踏 雪 寻 梅 策 蹇 驴 精 行 灵 生 为 剋 日 月 在 图 书 ?r qì jīng líng w?i rì yu? 二 气 五 wǔ háng shēng kēi zài tú shū

17鱼 · 其 三 mì duì shū 密 对 壶 、待 庄 峤 鸾 疏 水 车 náng gāo duì bāo jū 囊 曲 对 桀 熊 櫜 山 溺 对 冯 婕 对 迂 长 妤 沮 苞 苴

yī duì zh?ng 欹 对 罗 骖 正

lu? fú duì hú qiáo 浮 对 鹤 架 卞

shuǐ qǔ duì shān yū ji? nì duì cháng jǔ

cān h? jià 、dài luán chē

b? hǔ biàn zhuāng zi 、dāng xi?ng f?ng ji? yú 搏 虎 南 三 子 、 当 nán yáng gāo shì yín liáng fù 、xī shǔ r?n cái fù zǐ xū 阳 高 士 吟 径 风 光 景 梁 父 、西 蜀 人 才 赋 子 虚 bái shí huáng huā g?ng zhàng lǚ 白 石 青 山 黄 花 绿 供 水 杖 履 在 樵 渔 qīng shān lǜ shuǐ zài qiáo yú sān jìng fēng guāng wǔ hú yān jǐng 五 湖 烟

18


相关文章:
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。《笠翁对韵
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版2016.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版2016_唐诗宋词_幼儿教育_教育专区。《笠翁对韵
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵》一东其一 tiān duì dì ?天山雷风牛十三对地, 花对隐隐高秋女二月塞东星边江海 、雾月 清李渔 【上卷】 yǔ duì fēng 雨对树, ...
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版(2).doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版(2) - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān d
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 清李渔 【上卷】
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版[1].doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版[1] - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān d
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。笠翁对韵《
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版_少儿英语_幼儿教育_教育专区。《笠翁对韵》一东
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 (1).doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 (1)_育儿理论经验_幼儿教育_教育专区。《笠翁
《笠翁对韵》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一 ti
更多相关标签: