当前位置:首页 >> 五年级语文 >>

《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版


《笠翁对韵》
一东·其一 tiān duì dì ?天 山 雷 风 牛 十 三 对 地, 花 对 隐 隐 高 秋 女 二 月 塞 东 星 边 江 海 、雾 月

清·李渔 【上卷】

yǔ duì fēng 雨 对 树, 濛 白 河 左 , 上, 濛, 风, 赤

dà lù duì cháng kōng 大 陆 对 日 对 对 红。 两 惊 朔 雪 曜 戍 冷 斗 旅; 渔 翁。 西 东。 苍 天 长 空。 穹。 中。 chì rì duì cāng qi?ng rì xià duì tiān zh?ng 日 下 霞 商 霜 漫

shān huā duì hǎi shù l?i yǐn yǐn wù m?ng m?ng

fēng gāo qiū yu? bái niú nǚ ?r xīng h? zuǒ y?u

yǔ jì wǎn xiá h?ng , 雨 霁 晚 右, 飒 飒 寒 漫 参 shēn shāng liǎng yào d?u xī dōng

shí yu? s? biān sān dōng jiāng shàng

sà sà hán shuāng jīng shù lǚ màn màn shu? xuě lěng yú wēng

一东·其二 h? duì hàn 河 对 烟 汉, 雪 lǜ duì h?ng 绿 对 红, 月
1

yǔ b? duì l?i gōng 雨 伯 对 殿 对 天 雷 宫。 公。

yān l?u duì xuě d?ng 楼 对 洞,

yu? diàn duì tiān gōng

yún ài dài 云 过 yì 驿 茅 板

rì t?ng m?ng 曈 箭 梅 前, 上, 曚,

là jī duì yú p?ng 蜡 屐 对 如 亭 坠 霜 渔 蓬。

叆 叇 、日 天 旅 客 店 村 桥 路 星 逢 似

gu? tiān xīng sì jiàn

tǔ p? yu? rú gōng ,吐 魄 月 弓。 人 林 锁 挹 藕 花 鸡 道 马 唱 行 风 韵; 踪。 chí tíng r?n yì ǒu huā fēng 池 月

lǚ k? f?ng m?i zǐ yǔ 子 雨 皓 青

máo diàn cūn qián bǎn qiáo lù shàng

hào yu? zhuì lín jī chàng yùn qīng shuāng suǒ dào mǎ xíng zōng

一东·其三 shān duì hǎi ?山 宫 清 庄 北 对 海, 花 对 暑 周 牖 当 禁 huá duì sōng 华 柳, 广 化 停 寒 对 嵩, 塞 雁 宫, 吕 扇, 弄
2

sì yu? duì sān gōng 四 岳 对 江 拾 望 南 残 红 兆 翠 飞 对 三 公。

gōng huā duì jìn liǔ qīng shǔ diàn 殿, 梦 风

sāi yàn duì jiāng l?ng 龙。 对 熊。 省 冬 烘。 题 红。 shí cuì duì tí h?ng

guǎng hán gōng

zhuāng zhōu m?ng huà di? 蝶, 夏 玉 笛

lǚ wàng zhào fēi xi?ng nán yán pù rì xǐng dōng hōng 檐 曝 日 子 月;

běi yǒu dāng fēng tíng xià shàn h? wǔ l?u t?u 鹤 舞 楼 头,

yù dí n?ng cán h?ng zǐ yu?

f?ng xiáng tái shàng 凤 二 翔 台 上,

zǐ xiāo chuī duàn měi r?n fēng 紫 箫 吹 断 美 人 风。

冬 · 其 一 xià duì dōng 夏 白 对 昼 翁 烁 千 仙 亭 畔 、螭 顷 李 盘 娇 冬 古 柏 仙 带 xià xiǎng duì gāo chōng 下 对 饷 苍 鹤 对 玉 玲 当 国 宠 对 松 神 珑 朝 派 起 边 风 禄 万 钟 龙 高 舂

ch?n duì wǔ 晨 青 垂 凤 三 花 沉 二 对 午 春 对

qīng chūn duì bái zh?u chuí diào k? 、h? chú wēng 钓 客 、荷 锄 冠 球 闪

gǔ bǎi duì cāng sōng xiān h? duì sh?n l?ng

f?ng guān qiú shǎn shu? 、chī dài yù líng l?ng sān yuán jí dì cái qiān qǐng 、yī pǐn dāng cháo lù wàn zhōng 元 及 第 才 萼楼 香 间 、一 品 根 杨 调 擅 huā ? l?u jiān xiān lǐ pán gēn diào gu? pài jiāo yáng shàn chǒng qǐ biān fēng

ch?n xiāng tíng pàn

冬 · 其 二 b? duì n?ng 薄 对 浓
3

qīng duì dàn 清 对 淡

mù gǔ duì ch?n zhōng 暮 鼓 对 晨 钟

shān chá duì shí jú 山 金 早 唐 茶 对 菡 萏 汤 库 金 浪 宗 遥 先 钱 传 望 石 菊 蓉

yān suǒ duì yún fēng 烟 锁 绿 食 对 云 封 青 饔 剑 神 丈 人 会 女 峰 成 庙 ?龙 锋 lǜ qǐ duì qīng fēng 绮 对 继 朝 津 宝 唐 列

jīn hàn dàn 、yù fú r?ng 、玉 芙 宿 酒 能

zǎo tāng xiān sù jiǔ 、wǎn shí jì zhāo yōng 、晚 化 云 蝶 雨 罗 táng kù jīn qián n?ng huà di? 、yán jīn bǎo jiàn huì ch?ng l?ng 、延 荒 wū xiá làng chuán 巫 峡 岱 二 dài zōng yáo wàng yún yǔ huāng táng sh?n nǚ miào ?r sūn lu? li? zhàng r?n fēng 儿 孙

冬 · 其 三 di? duì zh?ng 叠 释 、草 子 竹 伴 茸 、五 数 对 重 道 茸 大
4

jiǎn duì fán 简 仙 花 数 灼 竿 君 对 繁 翁 对 灼

yì lǎn duì xīn yōng 意 懒 范 对 浪 夫 松 儒 蝶 对 宗 对 狂 蜂 心 慵

xiān wēng duì shì bàn

dào fàn duì rú zōng làng di? duì kuáng fēng

huā zhu? zhu? 、cǎo r?ng r?ng

shù gān jūn zǐ zhú 、wǔ shù dài fū sōng gāo huáng mi? xiàng píng sān ji? 、yú dì ch?ng yáo jí sì xiōng

高 内 边 三

皇 灭 苑 佳 关 过

项 人 客

凭 满

三 地 连

杰 春 天

、虞 帝 光 烟 草

承 愁 憾

尧 不 尽 无

殛 四 凶

n?i yuàn jiā r?n biān guān gu? k?

mǎn dì chūn guāng ch?u bù jìn lián tiān yān cǎo hàn wú qi?ng 穷

江 · 其 一 zhī duì shuāng 只 玉 对 盏 双 宝 窗 夏 烛 dà hǎi duì cháng jiāng 大 海 对 舞 著 筑 银 调 龙 高 对 对 缸 歌 逄 城 弄 众 玉 刘 邦 敌 降 腔 长 江

qí duì ǒu 奇 对 金 朱 兴 四 跨 斩 三 偶

jīn pán duì yù zhǎn 盘 对

bǎo zhú duì yín gāng wǔ diào duì gē qiāng

zhū qī kǎn 、bì shā chuāng 漆 槛 、碧 纱 汉 推 收 列 凤 蛇 登 当 国 台 道

xīng hàn tuī mǎ wǔ 、jiàn xià zhù l?ng páng 马 武 、 谏 群 王 潇 英 sì shōu li? gu? qún wáng fú 、sān zhù gāo ch?ng zh?ng dí jiàng 伏 、 三 洒 仙 雄 kuà f?ng dēng tái zhǎn sh? dāng dào xiāo sǎ xiān jī qín n?ng yù 姬 秦 天 yīng xi?ng tiān zǐ hàn liú bāng 子 汉

江 · 其 二
5

yán duì mào 颜 停 灯 柳 酒 诗 泪 对 貌 针 对 闪 闪

xiàng duì páng 像 搁 竺 、月 马 、花 酬 枫 竹 琼 香 韩 舜 文 妃 对 厐 意 懒 幢 苑 颊, 幽 吠

l?ng niǎn duì tú gàng 龙 对 幢 村 香 杯 心 揽 尨 尘 流 积 没 节 湘 印 玉 莲 水 江 跄 辇 对 降 lǎn p?i duì fēi cāng 辔 对 飞 舱 徒 杠

tíng zhēn duì gē zhú

yì lǎn duì xīn jiàng

dēng shǎn shǎn 、yu? chuáng chuáng

liǔ dī chí jùn mǎ 、huā yuàn f?i cūn m?ng 堤 驰 骏 量 微 写 丹 弹 斑

jiǔ liàng wēi ch?u qi?ng xiāng jiá ,xiāng ch?n m?i yìn yù lián qiàng

shī xiě dān fēng l?i dàn bān zhú

hán w?n yōu bēi liú ji? shuǐ shùn fēi yí hàn jī xiāng jiāng 遗 憾

四 支

· 其 一 gàn duì zhī 干 水 香 对 榭 词 枝 鹦 chuī zhú duì tán sī 吹 鹉 对 竹 对 鸬 鹚 传 卮 弹 丝

quán duì shí 泉 山 对 石 亭 对

shān tíng duì shuǐ xi? wǔ s? bǐ 、shí xiāng cí 五 色 笔 、十

yīng wǔ duì lú cí pō m? duì chuán zhī 泼 墨 对
6

sh?n qí hán gàn huà 、xi?ng hún lǐ líng shī 神 几 处 万 奇 韩 花 街 烟 农 干 新 画 夺 战 、 锦 士 雄 浑 、有 边 外 李 人 头 尽 陵 香 争 乘 诗 径 保 时 淡 塞 凝 脂 jǐ chǔ huā jiē xīn du? jǐn 、yǒu r?n xiāng jìng dàn níng zhī wàn lǐ fēng yān 里 烽 yī lí gāo yǔ 一 犁 膏 雨 四 支 菹 对 璠 · 其 二 fù duì shī 赋 对 朱 履 山 资 、 春 万 天 童 树 象 谣
7

zhàn shì biān t?u zhēng bǎo sāi n?ng fū cūn wài jìn ch?ng shí 夫 村

zū duì hǎi 醢

diǎn qī duì miáo zhī 点 剑 客 对 国 漆 对 琴 师 仙 姿 描 脂fán zān duì zhū lǚ 簪 对

jiàn k? duì qín shī gu? s? duì xiān zī 色 对

gū jiǔ jià 、mǎi shān zī 沽 酒 晚 柳 霞 价 、买 明 似 锦 堤 旗 马 千

wǎn xiá míng sì jǐn 、chūn yǔ xì rú sī 雨 细 如 丝 、花 预 终 横 占 应 野 寺 江 寿 左 阳 两 地 儿 三 枝 liǔ bàn cháng dī qiān wàn shù 、huā h?ng yě sì liǎng sān zhī 绊 长 黄 袍 白 zǐ gài huáng qí 紫 盖 青 qīng páo bái mǎ tiān xiàng yù zhàn jiāng zuǒ dì t?ng yáo zhōng yìng sh?u yáng ?r

四 支

· 其 三 fǒu duì zhī 缶 长 袖 肠 虎 年 烟 雨 垂 腰 脸 将 诗 、 天 橘 柚 下 边 、尧 轻 清 纱 泪 对 卮 瑞 草 喉 yíng zhào duì cán sī 莹 对 舌 上 阶 照 灵 对 凤 三 笼 湿 对 芝 腰 肢 凰 尺 玳 胭 儿 覆 茅 瑁 脂 茨 蚕 丝

zhēn duì zàn 箴 轻 流 云 禹 湘 海 四 支 庙 对 赞 裾 对

qīng jū duì cháng xiù

ruì cǎo duì líng zhī h?u sh? duì yāo zhī

liú tì c? 、duàn cháng shī 涕 册 、 断 中 千 竹 含 棠 经 熊

yún zhōng xi?ng hǔ jiàng 、tiān shàng f?ng huáng ?r yǔ miào qiān nián chuí jú y?u 、yáo jiē sān chǐ fù máo cí xiāng zhú hán yān hǎi táng jīng yǔ yāo xià qīng shā l?ng dài mào liǎn biān qīng l?i shī yān zhī

· 其 四 wàng duì sī 望 道 骨 对 思 天
8

zhēng duì ràng 争 仙 对 让

yě gě duì shān zhī 野 葛 对 造 对 人 为 山 栀

xiān fēng duì dào gǔ 风 对

tiān zào duì r?n w?i

zhuān zhū jiàn 、b? làng zhuī 专 位 望 金 玉 诸 尊 民 切 不 屋 闭 来 楼 成 后 剑 、博 浪 、德 人 去 椎 重 远 林 昌 帝

jīng wěi duì gān zhī 经 王 纬 师 忙 笔 囊 词 无 奈 马 行 迟 对 干 支

w?i zūn mín wù zhǔ 、d? zh?ng dì wáng shī 物 主 妨 wàng qiē bù fáng r?n qù yuǎn 、xīn máng wú nài mǎ xíng chí 、心 提 柱 谷 负 jīn wū bì lái yù l?u ch?ng h?u fù qǐ mào lín tí zhù bǐ 赋 乞 茂 记 须 jì xū chāng gǔ fù náng cí

五 微

· 其 一 shì duì fēi 是 字 、雉 饮 成 草 朝 对 舍 飞 非 对 ju? ào duì cān wēi 觉 柴 红 归 平 善 解 白 ?登 危 奥 对 扉 瘦 对 绿 肥 参 微

xián duì sh?ng 贤 鱼 书 鸡 晓 对 圣 yú shū duì yàn zì 对 雁 唱 邀 月 盖 能

cǎo sh? duì chái fēi h?ng sh?u duì lǜ f?i

jī xiǎo chàng 、zhì zhāo fēi

jǔ bēi yāo yu? yǐn 、qí mǎ tà huā guī 举 杯 黄 、骑 马 踏 花 赤 壁 捷、 陈
9

huáng gài n?ng ch?ng chì bìji? ch?n píng shàn jiě bái dēng wēi tài bái shū táng bào quán chuí dì sān qiān zhàng

太 孔

白 书 明 祀

堂 庙

瀑 老

泉 柏

垂 参

地 三 天

千 四 十 围kǒng míng sì miào

lǎo bǎi cān tiān sì shí w?i

五 微

· 其 二 w? duì w?i 幄 对 邵 渐 锦 达 高 兴 刘 圃 、彩 绣 帷 靖 凤 、口 皇 狡 貔 貅 dàng dàng duì wēi wēi 荡 菊 对 飞 内 量 兔 尽 屯 处 荡 对 巍 巍

gē duì jiǎ 戈 对 严 占 心 宽 灭 连 五 微 甲

yán tān duì shào pǔ 滩 对 鸿 中 罗 洪 豁 项

jìng jú duì yí wēi 夷 薇 hǔ bǎng duì l?ng qí 虎 吐 珠 、 叱 时 卧 榜 玑 咤 走 龙 喑 狗 归 哑 霸 死 王 威 对 龙 旂

zhàn h?ng jiàn 、cǎi f?ng fēi

xīn zhōng lu? jǐn xiù 、kǒu n?i tǔ zhū jī kuān h?ng hu? dá gāo huáng liàng 、chì zhà yīn yǎ bà wáng wēi mi? xiàng xīng liú lián wú jù w?i 吴 拒 魏 · 其 三 mì duì xī
10

jiǎo tù jìn shí zǒu gǒu sǐ pí xiū tún chǔ w? l?ng guī

shuāi duì sh?ng

jìn fú duì cháo yī

衰 鸡 务 衣 天 蟠 霸 长 六

对 窗 巷 姿 真 对

盛 雁 、燕 窈 来 营 市

密 对 塔 子 矶 窕 金 、 秋

稀 榜 久 圣

禁 对 别

服 对 春 对 初 光 红 撞 尘 闱

jī chuāng duì yàn tǎ wù yī xiàng 、yàn zi jī

qiū bǎng duì chūn w?i jiǔ bi? duì chū guī 归 辉 进 玉 妃

tiān zī zhēn yǎo tiǎo 、sh?ng d? shí guāng huī 德 实 荔 pán táo zǐ quē lái jīn mǔ 、lǐng lì h?ng ch?n jìn yù fēi 桃 紫 阙 王 军 安 酒 母 、 岭 心 狂 bà wáng jūn yíng cháng ān jiǔ shì yà fù dān xīn zhuàng yù dǒu 亚 父 丹 洞 仙 玉 斗 换 银 龟 d?ng xiān kuáng xīng huàn yín guī 兴

鱼 · 其 一 liǔ duì yú 柳 凤 尾 相 远 对 榆 芍 如 细
11

gēng duì fàn 羹 鸡 周 月 对 饭 冠 对 有 若 明 山

duǎn dí duì cháng jū 短 药 对 王 水 笛 对 芙 蕖 屋 对 亭 虚 匡 庐 长 裾

jī guān duì f?ng wěi

sháo yào duì fú qú wáng wū duì kuāng lú

zhōu yǒu ru? 、hàn xiàng rú 、汉 寺

yu? míng shān sì yuǎn 、fēng xì shuǐ tíng xū 、 风

zhuàng shì yāo jiān sān chǐ jiàn 、nán ?r fù n?i wǔ chē shū 壮 疏 轻 六 士 腰 影 暗 阴 清 香 昼 间 三 和 尺 靖 渊 剑 孤 明 、男 山 旧 梅 宅 儿 腹 内 蕊 柳 放 条 舒 五 车 书 shū yǐng àn xiāng qīng yīn qīng zh?u h? jìng gū shān m?i ruǐ fàng yuān míng jiù zhái liǔ tiáo shū

鱼 · 其 二 ěr duì yú 尔 对 药 柜 不 愚 乘 药 国 闻 二 气 五 行 余 耒 xiān sh?u duì shēng chú 先 授 耜 对 对 妇 七 、踏 雪 为 剋 对 耰 阎 香 寻 锄 闾 车 梅 策 蹇 驴 升 除 lěi sì duì yōu chú fá yu? duì yán lǘ 阀 阅 、 命 仙 精 人 灵 生
12

wú duì rǔ 吾 对 书 参 诸 穿 汝 箱 对

shū xiāng duì yào guì cān yù lǔ 、huí bù yú 与 鲁 、回 侯 千 云 採

zhū h?u qiān sh?ng gu? 、mìng fù qī xiāng chē chuān yún cǎi yào w?n xiān r?n 、tà xuě xún m?i c? jiǎn lǘ yù tù jīn wū 玉 兔 金 乌 lu? guī h? mǎ 洛 龟 河 马 ?r qì jīng líng w?i rì yu? 日 月 在 图 书 wǔ háng shēng kēi zài tú shū鱼 · 其 三 mì duì shū 密 对 峤 鸾 疏 水 车 náng gāo duì bāo jū 囊 曲 对 桀 熊 櫜 山 溺 对 冯 婕 人 花 在 对 迂 长 妤 才 供 樵 渔 赋 子 虚 杖 履 沮 苞 苴

yī duì zh?ng 欹 对 罗 骖 正

lu? fú duì hú qiáo 浮 对 壶 鹤 架 、待 卞 阳 高 径 风 景 庄 士

shuǐ qǔ duì shān yū ji? nì duì cháng jǔ

cān h? jià 、dài luán chē

b? hǔ biàn zhuāng zi 、dāng xi?ng f?ng ji? yú 搏 虎 南 三 子 、 当 吟 光 青 梁 白 山 nán yáng gāo shì yín liáng fù 、xī shǔ r?n cái fù zǐ xū 父 、西 蜀 石 绿 黄 水 sān jìng fēng guāng wǔ hú yān jǐng 五 湖 烟 bái shí huáng huā g?ng zhàng lǚ

qīng shān lǜ shuǐ zài qiáo yú

13


相关文章:
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。《笠翁对韵
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版2016.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版2016_唐诗宋词_幼儿教育_教育专区。《笠翁对韵
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵》一东其一 tiān duì dì ?天山雷风牛十三对地, 花对隐隐高秋女二月塞东星边江海 、雾月 清李渔 【上卷】 yǔ duì fēng 雨对树, ...
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版(2).doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版(2) - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān d
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān duì
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 一东其一 清李渔 【上卷】
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版[1].doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版[1] - 《笠翁对韵》 一东其一 tiān d
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版_一年级语文_语文_小学教育_教育专区。笠翁对韵《
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版_少儿英语_幼儿教育_教育专区。《笠翁对韵》一东
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 (1).doc
《笠翁对韵(上)》清李渔拼音版 (1)_育儿理论经验_幼儿教育_教育专区。《笠翁
《笠翁对韵》清李渔拼音版.doc
《笠翁对韵》清李渔拼音版 - 《笠翁对韵》 清李渔 【上卷】 一东其一 ti
更多相关标签: