当前位置:首页 >> 五年级语文 >>

小学五年级下册语文词语盘点日积月累1至8单元默写表


试卷编号:

姓名:

得分:

五年级语文下册第 五年级语文下册第 单 词语盘 gē gāo gē qí lì lǐ mào chā zuǐ chā zuǐ rè hū hū lǜ tǎn huí wèi huí jū shù jū shù bià fēn biàn ró mě róu měi sǎ tuō sǎ tuō xiū xiū sè fǔ fǔ mō xuà rǎ xuàn rǎn yū huí huí shuā jiā shuāi jiāo jiè shà jiè shào gō lè gōu lè jí chí chí tiā yá tiān yá xī jiā xīn jiāng dī yín mǎ tí xī qīng xī xià rù xiàn rù

qiā lǐ yí bì qiān lǐ gǔ pǔ

cuì liú cuì sè yù liú diǎn yǎ diǎ yǎ

piā dà wǔ jīn piāo dài wǔ chù lì chù róng zhuāng zhuā

hún huáng yì tǐ huá yì shǒ hò shǒu hòu jī xiè xiè

tuó niǎ tuó niǎo

bǐ shǒ bǐ shǒu méi tǐ tǐ

shā mà zhī rá shāng mào zhī mɑ yāo ráo zhēng níng zhē ní chěng xiōng chě xiō

kāi záo zá

wēi é wē

chě xià lǜ sī chě xiào lǜ lú mě huà měi lún měi huàn shǐ lià bù shǐ liào bù jí 日积月累(诗两首) 日积月累(诗两首)

guà tō guàn tōng

xià jī shé bǎ mǎ xià mǎ wēi jīng shéng bǎo mǎn zhè yǐ yán zhèn yǐ dài fè qǐ wà shí fèi qǐn wàng shí

yí zhuā sù guǒ yín zhuāng sù guǒ shuǐ chē bēi shuǐ chē xīn

培训中心地址:宁波市海曙区新芝路 8 号创意园 C3

咨询电话:0574-87319203

试卷编号:

姓名:

得分:

五年级语文下册 单 词语盘 mù tóng jǔ jué jué tuó tuó róng shuā bì shuāng bì lí mǐ suō yī jiāo cuò jiā cuò pá páo zi tiā fù tiān fù xiū kuì xiū kuì jī lóng yòu zhì zhì shǎ shì shǎ shì qì táo qì kuī xìng kuī yùn zhuǎn zì rú zhuǎ zì bà ké bàng ké kùn jiǒng jiǒ shū zhuā shū zhuāng bú yí dòng bú dòng lián peng shā mò shā tā pēi tāi fáng ài zhān mào jì mò xiè méi mián ǎo miá huá xiá huá xiáng chī chī mí pò hài

huò huà huò huàn qǐ zhǐ qǐ zhǐ

zhú qū zhú

suí xīn suǒ yù suí suǒ zhɑ mà zhɑ shuǐ piáo shuǐ piá liǔ liǔ xù

jiǎo jìn nǎo zhī jiǎ jì nǎ zhī xiā xiā nào huā bāo huā wō guā wō guā róu ruǎn ró ruǎ

tá yīng táo chéng chè ché chè xuā nà xuān nào

yuá gǔ gǔ yuán gǔn gǔn

shuǐ huà shuǐ mò huà

日积月累(6 句励志名言) 积月累(6 句励志名言) 《周易》 周易》 《传家宝》 传家宝》 《满江红》 满江红》 《传家宝》 传家宝》 《偶成》 偶成》 《离骚》 离骚》
培训中心地址:宁波市海曙区新芝路 8 号创意园 C3 咨询电话:0574-87319203

试卷编号:

姓名:

得分:

《荀子》 荀子》 古诗词三首

五年级语文下册 单 词语盘 wǔ rǔ zhāo dài zé dào zéi fē wēi fēng qiú fàn qǔ xià qǔ xiào xiǎ ǎi xiǎo chū xi xià xī xiào xī xī jū ān jū lè yè lě xià lěng xiào dà chén bú péi bú shi jiě shì jiě shì wé ná wéi nán jú gān jú shí huà shí shuō shí huà shí shuō jià bù xī dài jià guī ju

mià bù sè miàn bù gǎi sè hǎ wú wán hǎo wú sǔn

fù zé

liǎ rú zhǐ zhǎ liǎo rú zhǐ zhǎng

默写《杨氏之子》 。 默写《杨氏之子》

意思: 意思:

培训中心地址:宁波市海曙区新芝路 8 号创意园 C3

咨询电话:0574-87319203

试卷编号:

姓名:

得分:

日积月累(对联) 日积月累(对联) (回文联) 回文联) (数字联) 数字联) (叠字联) 叠字联) (顶针联) 顶针联) 五年级语文下册 单 词语盘 zhà yì zhàn yì suǒ fēng suǒ dà dà sǎo qī shò qīng shòu chān fú shí zàn shí lá lán zi xiā yā xiāo yān pá xià páo xiào sì fàng sì qí yì qíng yì kuá bē kuáng bēn bào zi è hào ní xià níng xiào shē yí shēn yín

qiá gāng qiáng dà yōng dài xiōng táng diǎ jì diǎn

shā shā yǎ

luàn hōng hōng shē qí hò yì shēn qíng hòu yì quá gǔ quán gǔ liǎ bì liǎng bìn chō yē chōu yē chó qí chóu qí

xuě zhōng sòng tàn shì shì bù kě dāng bā bá bān bái xiù hóng xiù diā bǒ diān bǒ tá cí táng cí qì fàng qì jié jié zòu

tó guī tóng guī yú jìn

diē diē zhuà zhuà diē diē zhuàng zhuàng

lì shō liǎ gē yán lì shōu liǎn gē dɑ cū cāo xià xià xún cù yōng mù juā mù juān shuǐ shuǐ bèng

sù dì sù yíng dì

kē mià qīng kē miàn biā wú wú biān wú yá

chū wà xǐ chū wàng wài mí hūn mí bù xǐng shē bù yì shēng bù kēng

té rè qì téng téng yǎ yì yǎn yǎn yì xī

pò bù jí dài

xī xī kǔ xīn xīn kǔ kǔ

培训中心地址:宁波市海曙区新芝路 8 号创意园 C3

咨询电话:0574-87319203

试卷编号:

姓名:

得分:

日积月累(16 个词语) 日积月累(16 个词语)

五年级语文下册 单 词语盘 zhà jí zhào jí tuī cí tuī yán chí yán nà hǎn shā yì nuò shāng yì yǔn nuò jù jué jué néng nɑi nɑ màn zi zhò lóng zhòng zhū wèi zhū sī zì dù jì dù dià dù diào dù shì hé shì bì yuē yuē dìng dū du qiè dǎn qiè tuī què lé léi gǔ

tàn tīng zhī yuá zhī yuán

shuǐ zhà shuǐ zhài

ché xià chéng xiàng zhí zhuà lǐ zhí qì zhuàng

lì zhuà jūn lìng zhuàng

jià zhī wú jià zhī bǎo

bì guī zhà wán bì guī zhào tóng xīn xié lì xī xié xià qī xiàn qī pī lì

zhàn wú bú shèng zhà wú shè mià yò zì yǒu miào yòng guǐ guǐ jì liè wán liè tō líng tōng

fù jīng qǐng zuì qǐ zuì shé jī mià suà shén jī miào suàn bè liè shǔ bèng liè bì shǔ

xià ruǎ xià hu sū ruǎn

shū huɑ jiā kǎi shū zào huɑ jiā dàng zà dì shè tiān zào dì shè

nǔ shǒ gōng nǔ shǒu

shè xǐ bú zì shèng

shēn tóu suō jǐng shē tó suō 日积月累(歇后语) 日积月累(歇后语)

zhuā ěr náo sāi zhuā ná sā

培训中心地址:宁波市海曙区新芝路 8 号创意园 C3

咨询电话:0574-87319203

试卷编号:

姓名:

得分:

五年级语文下册 单 词语盘 pò zhàn huī huá huī huáng zǔ zong gū dōng miá miáo tiao kě liá kě lián zhí zi chuān suō dǎ liang láng zhōng biā zhì biāo zhì xí fù qì pài pì gu

sā fēng sāo

shǒ jí kuà shǒu jí yǎn kuài

shé dǒ sǒ jīng shén dǒu sǒu

liǎ shē bǐ qì liǎn shēng bǐng qì shī shī fu yá wēi yán kè bó kuò kuò lǎo bā bāo fu lò xià lòu xiàn

dà wú zhuǎ bē wé xǐ shuā jiā fàng dàn wú lǐ zhuǎn bēi wéi xǐ shuā jiāng tò tòu liang qī shuǎ qīng shuǎng fā shǎ fā shǎ xiá jiē xián jiē mó lì suǒ sōu suǒ ró tōng róng jiǒ kuà jiǒng kuàng chā pià chāo piào

fā zhè fā zhèng

zhì xìng zhì bó bó niǎ pǎ zhì niǎn pǎo yǎ zhì

duà wǔ duàn kǎo jiu

yá róng yán

xì bà yí bàn xìn bàn yí

miào bù kě yán

shí quán shí měi

日积月累(16 个描写人物言行举止的词语) 日积月累(16 个描写人物言行举止的词语)

五年级语文下册 单 词语盘 tiā xì tiān xìng yǔ zhò yǔ zhòu mǔ bǎo mǔ zhē qiè zhēn qiè jǐ liang gà dǎo gào xiǎ tǐ xiǎo tǐng chuá shā chuán shāo

chuá cā chuán cāng

huá xià huá xiào

tí bó ní tíng bó wēi ní sī

培训中心地址:宁波市海曙区新芝路 8 号创意园 C3

咨询电话:0574-87319203

试卷编号:

姓名:

得分:

jiā jiā jiā jiā hù hù yìng jiē bù xiá zò zì cāo zòng zì rú mó àn mó táo zuì huǒ huǒ jù guǎ cū guǎng

yí xià huā tuá jǐ cù hó wǎn ěr yí xiào huā tuán jǐn cù chà zǐ yān hóng nài rén xún wèi shǒ má jiǎ luà shǒu máng jiǎo luàn shē shì shēn shì chì rè shè tò shèn tòu fē qìng fēn zhàn zhàn lán tī líng tīng zòng héng jiāo chā xiá yōu xián rǎ gǎn rǎn chōng pèi shǔ mù shǔ chí sōng chí zhò bèn zhòng shuò dà qiá hà qiáng hàn

gà gān gà bān lán jù mǎng huǒ gōu huǒ

shú shì shú shì wú dǔ piā piā qǐ piān piān qǐ wǔ

bī yǒ lǐ bīn bīn yǒu lǐ tó huà nǎ yáo tóu huàng nǎo mù bù xiá jiē

chō fē xià zhè chōng fēng xiàn zhèn huā fán huā sì jǐn

qí mò hán qíng mò mò

yǎ fú dà bǎo yǎn fú

日积月累(名人名言) 日积月累(名人名言)

--( --(

)

--( --(

)

--( --(

)

培训中心地址:宁波市海曙区新芝路 8 号创意园 C3

咨询电话:0574-87319203

试卷编号:

姓名:

得分:

订正: 订正:

培训中心地址:宁波市海曙区新芝路 8 号创意园 C3

咨询电话:0574-87319203


相关文章:
人教版五年级下册语文1-8单元词语盘点、日积月累
人教版五年级下册语文 1-8 单元词语盘点日积月累读读写写(第 1 单元)高歌 马蹄 绿毯 礼貌 柔美 拘束 热乎乎 渲染 羞涩 勾勒 摔跤 低吟 天涯 奇丽 清晰...
人教版五年级下册语文1-8单元词语盘点、日积月累
人教版五年级下册语文1-8单元词语盘点日积月累 - 五下 园地 共2页 五年级下册语文园地 第 1 单元 高歌 绿毯 柔美 渲染 勾勒 低吟 奇丽 回味 洒脱 迂回 ...
人教版五年级下册语文1-8单元词语盘点、日积月累
人教版五年级下册语文1-8单元词语盘点、日积月累 - 五年级下册语文词语盘点 读读写写(第 1 单元) 高歌 礼貌 绿毯 拘束 柔美 羞涩 渲染 摔跤 勾勒 天涯 ...
人教版五年级下册语文1-8单元词语盘点、日积月累1
人教版五年级下册语文 1-8 单元词语盘点日积月累读读写写(第 1 单元) 1 高歌 绿毯 柔美 礼貌 渲染 拘束 勾勒 羞涩 插嘴 低吟 摔跤 奇丽 天涯 回味 一...
人教版五年级下册语文1-8单元词语盘点、日积月累
人教版五年级下册语文 1-8 单元词语盘点日积月累读读写写(第 1 单元)高歌 马蹄 绿毯 礼貌 柔美 拘束 热乎乎 渲染 羞涩 勾勒 摔跤 低吟 天涯 奇丽 清晰...
人教版五年级上下册语文1-8单元词语盘点、日积月累
人教版五年级下册语文1-8单元词语盘点日积月累 - 小学五年级上册词语盘点日积月累 词语盘点 1 (读读写写) 招牌 担忧 急切 惧怕 知趣 光顾 恐怕 充足...
五年级下册词语盘点 日积月累
五年级下册词语盘点 日积月累 - 五年级语文一单元单元清 姓名: 、看拼音写词语。 ɡāo ɡē ( qí lì ( ) ( ) lǜ tǎn ( huí wèi ) jū...
人教版五年级语文下册1-8单元词语盘点拼音、日积月累1
人教版五年级语文下册1-8单元词语盘点拼音、日积月累1 - 班级: gāo gē ( mǎ tí ( ( ( ( ( fēn biàn ( zhī mā ( ( ( m?i tǐ ( ( ) ...
小学语文五年级下册词语盘点和日积月累
小学语文五年级下册词语盘点日积月累_语文_小学教育_教育专区。五年级下册语文一单元词语盘点 读读 写写: ( qí l ì ( ) lǐ mào ( chā zuǐ ( ...
人教版五年级语文下册1-8单元词语盘点拼音、日积月累
人教版五年级语文下册1-8单元词语盘点拼音、日积月累 - 班级: 姓名:___ 班级: g ō u l? ( yū huí ) jū shù ) r? hū hū )...
更多相关标签: