当前位置:首页 >> 语文 >>

人教版五年级语文下册词语盘点、日积月累专项练习[1]


第 1-4 单元词语盘点练习 gāo gē lǜ tǎn r?u měi xuàn rǎn gōu l? dī yín ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) mǎ tí qí lì huí w?i sǎ tuō yū huí jí chí ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) qīng xī ji? shào lǐ mào jū shù xiū s? shuāi jiāo ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) tiān yá xiàn rù xīn jiāng r? hū hū yí bì qiān lǐ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) cuì s? yù liú jīn piāo dài wǔ fǔ mō chā zuǐ ( ) ( ) ( ) ( ) hún huáng yì tǐ gǔ pǔ diǎn yǎ chù lì r?ng zhuāng ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) fēn biàn shǒu h?u tu? niǎo bǐ shǒu shāng mào ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zhī mā yāo ráo chěng xiōng sī chě xiào lǜ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) guàn tōng xià mǎ wēi jīng sh?ng bǎo mǎn zhēng níng ( ) ( ) ( ) ( ) měi lún měi huàn yín zhuāng sù guǒ yán zh?n yǐ dài ( ) ( ) ( ) m?i tǐ jī xi? shǐ liào bù jí bēi shuǐ chē xīn ( ) ( ) ( ) ( ) f?i qǐn wàng shí wēi ? kāi záo ( ) ( ) ( ) mù t?ng suō yī jī l?ng lián peng zhān mào xi? m?i ( ) ( ) ( )( )( ) ( ) lí mǐ p? hài jǔ ju? jiāo cu? y?u zhì shā m? ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) mián ǎo qū zhú tu? r?ng páo zi shǎ shì pēi tāi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) hu? huàn huá xiáng xìng kuī jì m? shuāng bì tiān fù ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) táo qì fáng ài qǐ zhǐ chī mí xiū kuì suí xīn ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) suǒ yù yùn zhuǎn zì rú jiǎo jìn nǎo zhī shuǐ m? huà ( ) ( ) ( ) ( ) mà zhɑ yīng táo bàng k? xiā nào wō guā ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

ch?ng ch? shuǐ piáo kùn jiǒng huā bāo r?u ruǎn ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) yí d?ng bú d?ng liǔ xù xuān nào shū zhuāng yuán gǔn gǔn ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) wǔ rǔ wēi fēng ǎi xiǎo lěng xiào w?i nán fù z? ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) liǎo rú zhǐ zhǎng guī ju zhāo dài qiú fàn chū xi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) dà ch?n bù xī dài jià gān jú dào z?i qǔ xiào ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) xiào xī xī p?i bú shi wán hǎo wú sǔn shí huà shí shuō ( ) ( ) ( )( ) miàn bù gǎi s? ān jū l? y? jiě shì ( ) ( )( ) zhàn yì fēng suǒ zàn shí xiāo yān qíng yì ? hào ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) wú biān wú yá gāng qiáng dà sǎo lán zi páo xiào ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) kuáng bēn níng xiào fàng qì yōng dài qīng sh?u ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) shā yǎ fàng sì bào zi shēn yín h?ng xiù xiōng táng ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) chān fú luàn hōng hōng xuě zhōng s?ng tàn chōu yē ( ) ( ) ( ) ( ) jì diǎn t?ng guī yú jìn shēn qíng h?u yì shì bù kě dāng ( ) ( ) ( )( ) cū cāo shōu liǎn diē diē zhuàng zhuàng quán gǔ ( ) ( ) ( ) ( ) liǎng bìn bān bái táng cí gē dɑ xià xún ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) mù juān shuǐ b?ng ch?u qí diān bǒ ji? z?u ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) hūn mí bù xǐng cù yōng sù yíng dì qīng kē miàn ( ) ( ) ( ) ( ) xǐ chū wàng wài r? qì t?ng t?ng yǎn yǎn yì xī ( ) ( ) ( ) p? bù jí dài xīn xīn kǔ kǔ yì shēng bù kēng yán lì ( ) ( ) ( ) ( )

第 5-8 单元词语盘点 zhào jí shāng yì yǔn nu? l?ng zh?ng yuē dìng sī zì ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) màn zi tàn tīng dǎn qi? tuī cí jù ju? n?ng nɑi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zhū w?i dù jì chí yán tuī qu? diào dù shuǐ zhài ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) l?i gǔ nà hǎn zhī yuán ch?ng xiàng dū du h? shì bì ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) jūn lìng zhuàng wú jià zhī bǎo t?ng xīn xi? lì ( ) ( ) ( ) lǐ zhí qì zhuàng wán bì guī zhào gōng wú bú k? ( ) ( ) ( ) zhàn wú bú sh?ng fù jīng qǐng zuì xiàn qī xià hu ( ) ( ) ( ) ( ) b?ng li? bì shǔ wán li? pī lì zì yǒu miào y?ng ( ) ( ) ( ) ( ) sh?n jī miào suàn ( ) p? zhàn gū dōng zhí zi chuān suō láng zhōng ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) xí fù huī huáng miáo tiao fēng sāo dǎ liang ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) biāo zhì qì pài zǔ zong kě lián shǒu jí yǎn kuài ( ) ( ) ( )( ) ( ) jīng sh?n dǒu sǒu bǎng dà yāo cū liǎn shēng bǐng qì ( ) ( ) ( ) fàng dàn wú lǐ zhuǎn bēi w?i xǐ ( ) ( ) tiān xìng yǔ zh?u zhēn qi? jǐ liang xiǎo tǐng ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) chuán shāo chuán cāng bǎo mǔ dǎo gào huá xiào ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) tíng b? wēi ní sī jiā jiā hù hù wǎn ěr yí xiào ( ) ( ) ( ) ( )

huā tuán jǐn cù ( ) nài r?n xún w?i ( ) shǒu máng jiǎo luàn ( )

chà zǐ yān h?ng yìng jiē bù xiá ( ) ( ) z?ng h?ng jiāo chā cāo z?ng zì rú ( ) ( ) yōu xián sōng chí b?n zh?ng ( ) ( ) ( ) 各单元日积月累

1、天行健,________________________________.《

》 》 》 》 》 》

2、有志不在____________,无志___________________。《 3、莫等闲,______________,___________________。《 4、少年易老______________,_______________________。《 5、路曼曼___________________,__________ ________。《

6、不积跬步_______________;____________,________________。《 7、地满红花___________,_______________________( 8、一夜五更,_______________三秋九月,______________( 9、翠翠红红,_______________风风雨雨,_____________( 10、楼外青山,_______________,_______________ 池边绿树,_______________,_________________( 联) 联) 联) 联)

11、________________----生死之交 12、孔明借东风-----_______________ 13、关公赴会——____________ 14 、徐庶进曹营-----_______________ 15、_____________——无(吴)用 16、孙猴子的脸-----________________ 17、你若要喜爱__________________,你就得 ___________________________( 国______)

23、 ( 24、( 25、( 26、 (

)(

)如飞

活 (

) 乱 ( )舌如( )(

) ) (

大 ( )(

) 大 ( )动听)声( )( )(

)语 ( ( 百(

)填海 )卓绝 )(

)移山 ))( 千里(

)茹苦 )( )

)不(

27、风雨( 28、( 29、身( 30、(

) (

)( 扶(

)不屈 )( )困 )

( ( 点(

)( )汤(

)忠心 )火 )

)(

)尽瘁 ) )长

)力( )重( )全(

目( 任(

)口( )任( )( 浪淘沙

)哈( )(

) ( )阵

)相照

18、_____________________!哦,西风啊, ________________,_________________( 国____) 31、 全( 29 默写 ) 冲(

19、果实的事业是__________,花的事业是_______,但还是 ______________________________________.( 20、假如生活欺骗了你,___________,也 __________,___________________________,相信吧, ____________________________________.——( 21、文质 ( 22、( )( )( )奕奕 ) ( ( )( )( )堂堂 )春风 国)________ ( ( )背( )头( )腰 )气 国________)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


相关文章:
人教版五年级下册语文1-8单元词语盘点、日积月累
人教版五年级下册语文 1-8 单元词语盘点日积月累 读读写写(第 1 单元) 高歌 脱 清晰 绿毯 迂回 插嘴 柔美 分辨 渲染 抚摸 勾勒 低吟 奇丽 陷入 回味 ...
人教版五年级下册语文1-8单元词语盘点、日积月累
人教版五年级下册语文 1-8 单元词语盘点日积月累读读写写(第 1 单元)高歌 马蹄 绿毯 礼貌 柔美 拘束 热乎乎 渲染 羞涩 勾勒 摔跤 低吟 天涯 奇丽 清晰...
人教版语文五年级下册词语盘点和日积月累
人教版语文五年级下册词语盘点日积月累 - 第一单元 词语盘点 读读写写 高歌 绿毯 柔美 渲染 勾勒 低吟 奇丽 回味 洒脱 迂回 疾驰 马蹄 礼貌 拘束 羞涩 ...
人教版五年级下册语文词语盘点和日积月累
人教版五年级下册语文词语盘点和日积月累 - 五年级下册词语盘点日积月累 读读写写(第 1 单元) 高歌 绿毯 柔美 渲染 勾勒 低吟 奇丽 回味 洒脱 迂回 疾驰...
人教版语文五年级下册词语盘点和日积月累
人教版语文五年级下册词语盘点日积月累 - 第一单元 词语盘点 读读写写 高歌 绿毯 柔美 渲染 勾勒 低吟 奇丽 回味 洒脱 迂回 疾驰 马蹄 礼貌 拘束 羞涩 ...
人教版五年级下册语文1-8单元词语盘点、日积月累
人教版五年级下册语文 1-8 单元词语盘点日积月累读读写写(第 1 单元)高歌 马蹄 绿毯 礼貌 柔美 拘束 热乎乎 渲染 羞涩 勾勒 摔跤 低吟 天涯 奇丽 清晰...
人教版五年级下册语文1-8单元词语盘点、日积月累
人教版五年级下册语文1-8单元词语盘点日积月累 - 五 园地 共2页 五年级下册语文园地 第 1 单元 高歌 绿毯 柔美 渲染 勾勒 低吟 奇丽 回味 洒脱 迂回 ...
人教版语文五年级下册词语盘点日积月累
人教版语文五年级下册词语盘点日积月累单元 高歌 绿毯 词语盘点 柔美 读读写写 勾勒 低吟 奇丽 回味 洒脱 迂回 渲染 疾驰 马蹄 礼貌 新疆 拘束 陷入 ...
人教版语文五年级下册词语盘点和日积月累
人教版语文五年级下册词语盘点日积月累 - 第一单元 读读写写 词语盘点 高歌 绿毯 柔美 渲染 勾勒 低吟 奇丽 回味 洒脱 迂回 疾驰 马蹄 礼貌 拘束 羞涩 ...
人教版语文五年级下册词语盘点日积月累
人教版语文五年级下册词语盘点日积月累 - 人教版语文五年级下册词语盘点日积月累单元 词语盘点 读读写写 高歌 绿毯 柔美 渲染 勾勒 低吟 奇丽 回味 洒脱...
更多相关标签: